SFS 2010:1179 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

101179.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:835) om arbetslös-

hetsförsäkring

1

dels att nuvarande 5 c och 5 d §§ ska betecknas 5 d och 5 e §§,
dels att rubriken närmast före 5 c § ska sättas närmast före den nya 5 d §,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 5 c §, av följande ly-

delse.

5 c §

En företagare som har upphört att bedriva näringsverksamhet enligt

35 eller 35 a § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och som däref-
ter hyr ut lokal eller arrenderar ut mark som nyttjats eller brukats i närings-
verksamheten, ska anses som arbetslös vid bedömningen av hans eller hen-
nes rätt till arbetslöshetsersättning.

Första stycket gäller under förutsättning att företagaren inte tidigare hyrt

ut lokalen eller arrenderat ut marken i näringsverksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2010.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse av rubriken närmast före nuvarande 5 c § 2010:736.

SFS 2010:1179

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010