SFS 2010:1181 Förordning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526)

101181.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i järnvägsförordningen (2004:526);

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver

1 att 2 kap. 3 a och 3 b §§ järnvägsförordningen

(2004:526) ska ha följande lydelse.

2 kap.

3 a §

2

Transportstyrelsen ska samla in information om gemensamma

säkerhetsindikatorer i enlighet med artikel 5 och bilaga I till direktiv
2004/49/EG, senast ändrat genom kommissionens direktiv 2009/149/EG
av den 27 november 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2004/49/EG när det gäller gemensamma säkerhetsindikatorer och
gemensamma metoder för beräkning av kostnaderna för olyckor

3.


3 b §

4

Transportstyrelsen ska årligen upprätta och offentliggöra en rapport

om sitt säkerhetsarbete inom järnvägsområdet. Rapporten ska överlämnas
till Europeiska järnvägsbyrån senast den 30 september. Rapporten ska inne-
hålla uppgifter om

1. utvecklingen av järnvägssäkerheten, med en sammanställning av ge-

mensamma säkerhetsindikatorer i enlighet med bilaga I till direktiv 2004/49/
EG, senast ändrat genom direktiv 2009/149/EG,

2. mer betydelsefulla ändringar i lag, förordning eller myndighetsföre-

skrifter om järnvägssäkerhet,

3. utvecklingen av antalet meddelade säkerhetsintyg enligt 3 kap. 3 § järn-

vägslagen (2004:519) och säkerhetstillstånd enligt 3 kap. 7 § järnvägslagen,
samt

4. resultat och erfarenheter från myndighetens tillsynsarbete.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2010.

1 Jfr kommissionens direktiv 2009/149/EG av den 27 november 2009 om ändring av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG när det gäller gemensamma sä-
kerhetsindikatorer och gemensamma metoder för beräkning av kostnaderna för
olyckor (EUT L 313, 28.11.2009, s. 65, Celex 32009L0149).

2 Senaste lydelse 2008:1287.

3 EUT L 313, 28.11.2009, s. 65 (Celex 32009L0149).

4 Senaste lydelse 2008:1287.

SFS 2010:1181

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

2

SFS 2010:1181

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)