SFS 2010:1182 Förordning om upphävande av förordningen (2000:1472) om anställningar beslutade av forskningsråd

101182.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2000:1472) om
anställningar beslutade av forskningsråd;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att förordningen (2000:1472) om anställningar

beslutade av forskningsråd ska upphöra att gälla vid utgången av år 2010.

1. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för den som har anställts

före den 1 januari 2011.

2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om ett förfarande

om anställning som har inletts före den 1 januari 2011, dock med undantag
för den hänvisning i 3 § tredje stycket som görs till 4 kap. 16 § högskoleför-
ordningen (1993:100) i dess lydelse den 31 december 2010. Den upphävda
förordningen gäller även för den som har anställts enligt ett sådant förfaran-
de.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2010:1182

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010