SFS 2010:1183 Förordning om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

101183.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:975) med
instruktion för Vetenskapsrådet;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:975) med instruk-

tion för Vetenskapsrådet

dels att 23 § ska upphöra att gälla,
dels att 8 och 15 §§ ska ha följande lydelse.

8 §

Inom Vetenskapsrådet finns följande råd och kommittéer:

� �mnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, som i de ärenden

som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forsk-
ning inom humaniora, samhällsvetenskap, religionsvetenskap och rätts-
vetenskap,

� �mnesrådet för medicin och hälsa, som i de ärenden som Vetenskaps-

rådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning, såväl
grundforskning som tillämpad forskning, bland annat i syfte att överbrygga
avståndet mellan experimentell biomedicinsk forskning och patientnära
forskning inom medicin, inklusive vårdvetenskap, odontologi och farmaci,

� �mnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, som i de ärenden

som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forsk-
ning inom naturvetenskap, matematik och teknikvetenskap,

� Rådet för forskningens infrastrukturer, som i de ärenden som Veten-

skapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskningens
infrastrukturer,

� Utbildningsvetenskapliga kommittén, som i de ärenden som Veten-

skapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning och
utbildning på forskarnivå med relevans för skolans och förskolans utveck-
ling,

� Kommittén för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklings-

arbete, som i de ärenden som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om för-
delning av medel till konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklings-
arbete, och

� de ytterligare kommittéer som Vetenskapsrådet bestämmer.

15 §

Utbildningsvetenskapliga kommittén ska bestå av en ordförande och

det antal andra ledamöter som Vetenskapsrådet bestämmer. Vetenskapsrådet
ska utse ordföranden och de övriga ledamöterna. Flertalet av ledamöterna
ska vara forskare, och bland ledamöterna ska det finnas representanter för

SFS 2010:1183

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

2

SFS 2010:1183

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

olika vetenskapliga discipliner med relevans för utbildningsvetenskaplig
forskning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 i fråga om 23 § och i

övrigt den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)