SFS 2010:1184 Förordning om ändring i förordningen (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

101184.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1431) med
instruktion för Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2007:1431) med instruktion

för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap ska ha följande ly-
delse.

9 §

1

Huvudsekreteraren och experter som avses i 7 § anställs av styrelsen.

Den sammanlagda anställningstiden får överstiga sex år bara om det finns
särskilda skäl.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 2010:1184

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010