SFS 2010:1185 Förordning om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

101185.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1024) med
instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2009:1024) med instruktion

för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska ha
följande lydelse.

20 §

1

Huvudsekreteraren anställs av myndighetschefen efter förslag av

Forskarrådet. Den sammanlagda anställningstiden får överstiga sex år bara
om det finns särskilda skäl.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2010:1185

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010