SFS 2010:1187 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

101187.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:899) om miljö-

farlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

Bilaga

1

Förteckning över verksamheter som är tillstånds- eller
anmälningspliktiga

Denna förteckning innehåller beskrivningar av verksamheter som är till-
stånds- eller anmälningspliktiga enligt 5 eller 21 §.

De bokstavsmarkeringar som anges framför varje verksamhetsbeskrivning
har följande innebörd.

A: Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos miljödomstolen.
B: Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos länsstyrelsen.
C: Verksamheten är anmälningspliktig. Anmälan ska göras till den kom-

munala nämnden.

e: Den tillstånds- eller anmälningsplikt som gäller för verksamheten följer

av ett EU-direktiv.

De sifferkoder framför verksamhetsbeskrivningarna som börjar med två siff-
ror och ett snedstreck anger den eller de EU-rättsakter som har relevans för
tillstånds- eller anmälningsplikten (EU-koder). EU-koderna har följande in-
nebörd.

75/439: rådets direktiv 75/439/EEG av den 16 juni 1975 om omhändertag-

ande av spilloljor, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets
direktiv 2000/76/EG,

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:953.

SFS 2010:1187

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:899) om miljö-

farlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

Bilaga

1

Förteckning över verksamheter som är tillstånds- eller
anmälningspliktiga

Denna förteckning innehåller beskrivningar av verksamheter som är till-
stånds- eller anmälningspliktiga enligt 5 eller 21 §.

De bokstavsmarkeringar som anges framför varje verksamhetsbeskrivning
har följande innebörd.

A: Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos miljödomstolen.
B: Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos länsstyrelsen.
C: Verksamheten är anmälningspliktig. Anmälan ska göras till den kom-

munala nämnden.

e: Den tillstånds- eller anmälningsplikt som gäller för verksamheten följer

av ett EU-direktiv.

De sifferkoder framför verksamhetsbeskrivningarna som börjar med två siff-
ror och ett snedstreck anger den eller de EU-rättsakter som har relevans för
tillstånds- eller anmälningsplikten (EU-koder). EU-koderna har följande in-
nebörd.

75/439: rådets direktiv 75/439/EEG av den 16 juni 1975 om omhändertag-

ande av spilloljor, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets
direktiv 2000/76/EG,

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:953.

SFS 2010:1187

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010