SFS 2010:1188 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

101188.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel
och utförsel av kemiska produkter;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att 10 och 14 §§ förordningen (1998:944) om för-

bud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av
kemiska produkter ska ha följande lydelse.

10 §

1

Förbuden i 9 § gäller inte

1. kvicksilver som förekommer naturligt i kol, malm eller malmkoncent-

rat,

2. batterier som omfattas av 11 c §,
3. förpackningar och förpackningskomponenter som omfattas av 12 och

14 §§,

4. motorfordon och släpvagnar till dessa fordon som omfattas av bestäm-

melserna om typgodkännande i fordonsförordningen (2002:925),

5. lätta lastbilar och andra personbilar än EU-typgodkända personbilar

som omfattas av 2 § förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i
bilar,

6. produkter för in vitro-diagnostik som omfattas av lagen (1993:584) om

medicintekniska produkter,

7. humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel som omfattas av

läkemedelslagen (1992:859) och av Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskaps-
förfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och vete-
rinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedels-
myndighet,

8. inom de användningsområden som avses i bilaga XVII punkt 18 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18
december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning
av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet,
ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning
(EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt
rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/
EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, om det är fråga om användning inom
forskning och utveckling eller för analysändamål eller utsläppande på mark-
naden för sådan användning,

1 Senaste lydelse 2009:654.

SFS 2010:1188

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

2

SFS 2010:1188

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

9. yrkesmässig utförsel eller införsel av
a) varor i samband med reparation eller kalibrering utomlands,
b) militär utrustning i samband med övning, utbildning eller internationell

verksamhet, eller

c) reservdelar och andra komponenter för reparation och underhåll av ut-

rustning för ett specifikt militärt ändamål, eller

10. kvicksilverhaltigt avfall som förs ut från Sverige för återvinning eller

bortskaffande.

14 §

Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i

det enskilda fallet ge dispens från 12 §, i den utsträckning det behövs för att
följa de beslut som Europeiska kommissionen har fattat enligt artikel 11 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994
om förpackningar och förpackningsavfall

2, senast ändrat genom Europapar-

lamentets och rådets förordning (EG) nr 219/2009

3.

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

2 EGT L 365, 31.12.1994, s. 10 (Celex 31994L0062).

3 EUT L 87, 31.3.2009, s. 109 (Celex 32009R0219).