SFS 2010:1189 Förordning om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

101189.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m.;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att 15, 20 och 20 a §§ förordningen (1998:1252)

om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. och bilaga 4 till förordningen ska
ha följande lydelse.

15 §

1

Naturvårdsverket ska föra den förteckning över naturområden som

avses i 7 kap. 27 § miljöbalken.

Förteckningen ska omfatta de områden som regeringen har
1. förklarat som särskilda skyddsområden eller särskilda bevarandeområ-

den enligt 7 kap. 28 § miljöbalken,

2. föreslagit att ingå i det europeiska nät av sådana särskilda bevarande-

områden, Natura 2000, som avses i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj
1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat
genom rådets direktiv 2006/105/EG,

3. beslutat ska föras upp på förteckningen med anledning av att Europe-

iska kommissionen inlett ett samrådsförfarande enligt artikel 5 i direktiv 92/
43/EEG, eller

4. beslutat ska föras upp på förteckningen med anledning av ett internatio-

nellt åtagande eller nationellt mål om skydd för områden.

Förteckningen ska kungöras på det sätt som gäller för författningar som

utfärdas av Naturvårdsverket. Kartor som utvisar områdenas avgränsningar
ska finnas tillgängliga hos Naturvårdsverket. Naturvårdsverket ska se till att
Skogsstyrelsen och berörda länsstyrelser har tillgång till förteckningen och
kartorna samt får kännedom om tillägg och ändringar som görs i dem.

20 §

2

Om en tillåtlighetsprövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avser en

verksamhet eller åtgärd som kan påverka miljön i ett område som innehåller
en prioriterad art eller en prioriterad livsmiljötyp, får vid prövningen hänsyn
tas till endast sådana omständigheter som rör

1. människors hälsa,
2. den allmänna säkerheten,
3. väsentliga miljöskyddsintressen, eller
4. andra tvingande förhållanden som har ett allt överskuggande allmän-

intresse.

1 Senaste lydelse 2007:849.

2 Senaste lydelse 2007:849.

SFS 2010:1189

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

2

SFS 2010:1189

I fråga om sådana omständigheter som avses i första stycket 4 ska Euro-

peiska kommissionen ges tillfälle att yttra sig innan ärendet avgörs.

Med prioriterad art och prioriterad livsmiljötyp avses en sådan art eller

livsmiljötyp som i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) eller bi-
laga 4 till denna förordning har markerats med P.

20 a §

3

I tillståndsärenden där kompensationsåtgärder krävs enligt 7 kap.

29 § miljöbalken ska tillståndsmyndigheten underrätta Europeiska kommis-
sionen om de kompensationsåtgärder som vidtagits.

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

3 Senaste lydelse 2001:449.

background image

3

SFS 2010:1189

Bilaga 4

4

Förteckning över livsmiljötyper

Denna förteckning innehåller en uppräkning av de livsmiljötyper som enligt
rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer
samt vilda djur och växter, senast ändrat genom rådets direktiv 2006/105/EG,
har ett sådant unionsintresse att särskilda bevarandeområden behöver utses.

Bokstavsmarkeringen P betyder att livsmiljötypen är prioriterad enligt di-

rektiv 92/43/EEG.

4 Senaste lydelse 2007:849.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010