SFS 2010:1190 Förordning om ändring i förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer

101190.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:271) om
innesluten användning av genetiskt modifierade
organismer;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att 5 och 36 §§ förordningen (2000:271) om inne-

sluten användning av genetiskt modifierade organismer ska ha följande
lydelse.

5 §

1

Bestämmelserna i 7�34 §§ gäller inte förvaring, odling, transport,

destruktion, bortskaffande eller användning av genetiskt modifierade organ-
ismer som har släppts ut på marknaden i enlighet med

1. rådets direktiv 90/220/EEG av den 23 april 1990 om avsiktlig utsättn-

ing av genetiskt modifierade organismer i miljön, senast ändrat genom direk-
tiv 97/35/EG eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av
den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organis-
mer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG,

2. annan EU-lagstiftning som innehåller föreskrifter om en särskild miljö-

riskbedömning som liknar den som föreskrivs i direktiv 2001/18/EG,

3. förordningen (1994:901) om genetiskt modifierade organismer eller

förordningen

(2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade

organismer i miljön.

Undantagsbestämmelserna i första stycket får inte tillämpas om den inne-

slutna användningen avviker från villkor för tillstånd att släppa ut organism-
erna på marknaden.

36 §

2

Arbetsmiljöverket ska fullgöra den rapportering till Europeiska

kommissionen som avses i artikel 18 i direktiv 90/219/EEG, senast ändrat
genom direktiv 98/81/EG.

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2002:1087.

2 Senaste lydelse 2000:968.

SFS 2010:1190

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010