SFS 2010:1191 Förordning om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter

101191.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:338) om
biocidprodukter;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att 18, 22, 50 och 54 §§ förordningen (2000:338)

ska ha följande lydelse.

18 §

Bestämmelserna i 12�16 §§ hindrar inte att uppgifterna används av

Europeiska kommissionen, dess rådgivande vetenskapliga kommittéer eller
Kemikalieinspektionen, när det är fråga om att vägra ta upp ett verksamt äm-
ne i bilaga I, IA eller IB till biociddirektivet eller att ta bort ett ämne från
bilagorna.

22 §

Trots 21 § får Kemikalieinspektionen besluta att tillfälligt vägra god-

kännande eller registrering. I så fall gäller bestämmelserna i denna paragraf.

Om Kemikalieinspektionen anser att produkten inte är en lågriskbiocid-

produkt och att registreringen i ett annat land därför inte kan erkännas, gäller
följande. Inspektionen ska omedelbart underrätta den myndighet som an-
svarar för att kontrollera den dokumentation som finns om produkten och
försöka komma överens med den myndigheten om vilka villkor som ska gäl-
la för produkten. Om myndigheterna inte kommer överens inom 90 dagar,
ska ärendet överlämnas till Europeiska kommissionen för avgörande.

Om Kemikalieinspektionen anser att produkten inte uppfyller de förutsätt-

ningar som avses i 9 § och att godkännandet eller registreringen i ett annat
land därför inte kan erkännas eller kan erkännas endast med ytterligare vill-
kor, gäller följande. Inspektionen ska överlämna ärendet till Europeiska
kommissionen för avgörande. Inspektionen ska också underrätta de andra
länderna i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet. �verlämnandet och underrättelsen ska innehålla en redogörelse för in-
spektionens bedömning. Redogörelsen ska också lämnas till sökanden.

50 §

1

Om det finns anledning att misstänka att en godkänd biocidprodukt

eller en produkt som Kemikalieinspektionen är skyldig att godkänna utgör
en oacceptabel risk för människors hälsa eller miljön, får inspektionen till-
fälligt begränsa eller förbjuda användningen eller försäljningen av produk-
ten. Om inspektionen meddelar ett sådant beslut, ska inspektionen genast un-
derrätta Europeiska kommissionen och de andra medlemsstaterna inom Eu-
ropeiska unionen.

1 Senaste lydelse 2006:1049.

SFS 2010:1191

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

2

SFS 2010:1191

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

I fråga om registrerade lågriskbiocidprodukter och produkter som inspek-

tionen är skyldig att registrera ska första stycket tillämpas på motsvarande
sätt.

54 §

2

I fråga om meddelanden, underrättelser och annan information till

Europeiska kommissionen och övriga länder i Europeiska unionen eller
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska Kemikalieinspektionen full-
göra de uppgifter som Sverige har enligt biociddirektivets

1. övergångsbestämmelser,
2. bestämmelser om att tillhandahålla uppgifter om ansökningar och om

att göra dokumentation tillgänglig,

3. bestämmelser om informationsutbyte när det gäller beslut i ärenden om

godkännande, registrering, dispens och återkallelse samt förteckningar över
godkända och registrerade produkter,

4. bestämmelser om att lämna upplysningar om vad som kommer fram vid

granskningen av en ansökan om godkännande,

5. bestämmelser om att lämna upplysningar om sådana skadliga verk-

ningar och andra uppgifter som avses i 29 §,

6. bestämmelser om avvikelser från märkningskrav, och
7. bestämmelser om rapportering av tillsynsåtgärder och eventuella för-

giftningsfall som orsakats av biocidprodukter.

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

2 Senaste lydelse 2006:1049.