SFS 2010:1192 Förordning om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

101192.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:554) om
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att 15 § och rubriken närmast före 15 § förord-

ningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

1 ska

ha följande lydelse.

Rapportering till Europeiska kommissionen

15 §

Naturvårdsverket ska lämna rapporter till Europeiska kommissionen

enligt artikel 2.1 i rådets direktiv 91/692/EEG om att standardisera och ratio-
nalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om miljön.

Naturvårdsverket ska upplysa Europeiska kommissionen om vilka fisk-

vatten och musselvatten som denna förordning ska tillämpas på.

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:1140.

SFS 2010:1192

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010