SFS 2010:1193 Förordning om ändring i förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön

101193.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft71{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft72{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft73{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft74{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft75{font-size:16px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft76{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft77{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft81{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft82{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft83{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft84{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft85{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft91{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft92{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft93{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft94{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2002:1086) om <br/>uts�ttning av genetiskt modifierade organismer i <br/>milj�n;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 11 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2 kap. 6, 9, 14 och 18 ��, 3 kap. 4, 68, 10, 11,</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">1418, 25, 26, 28, 29, 34, 37, 38, 40, 41 och 45 ��, 4 kap. 5 � och 5 kap. 1, 4<br/>och 7 �� samt rubrikerna n�rmast f�re 5 kap. 1 och 4 �� f�rordningen<br/>(2002:1086) om uts�ttning av genetiskt modifierade organismer i milj�n och<br/>bilagorna 2 A och 3 till f�rordningen ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:581px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:581px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillsynsmyndigheten f�r i det enskilda fallet ge dispens fr�n kraven p�</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">dokumentation i 3 �. En dispens f�r ges endast om s�kanden visar att disp-<br/>ensen �r f�renlig med ett beslut som meddelats med st�d av artikel 7 i direk-<br/>tiv 2001/18/EG. </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillsynsmyndigheten f�r inom sitt tillsynsomr�de meddela de f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">som beh�vs till f�ljd av EU-beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om s�kanden har beg�rt dispens, ska tillsynsmyndigheten underr�tta Eu-</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ropeiska kommissionen om sitt beslut i dispensfr�gan. </p> <p style="position:absolute;top:740px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:740px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Senast 30 dagar efter det att ans�kan tagits emot ska tillsynsmyndig-</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">heten skicka en sammanfattning av ans�kan till Europeiska kommissio-<br/>nen. Sammanfattningen ska vara utformad med h�nsyn till r�dets beslut<br/>2002/813/EG av den 3 oktober 2002 om fastst�llande av formul�ret f�r<br/>sammanfattning av anm�lningsinformationen om avsiktlig uts�ttning av<br/>genetiskt modifierade organismer i milj�n f�r andra �ndam�l �n utsl�p-<br/>pande p� marknaden, i enlighet med Europaparlamentets och r�dets direk-<br/>tiv 2001/18/EG. </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om n�got annat land i Europeiska unionen beg�r det, ska tillsynsmyndig-</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">heten skicka en kopia av den fullst�ndiga ans�kan dit.</p> <p style="position:absolute;top:934px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:934px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillsynsmyndigheten ska underr�tta Europeiska kommissionen om de</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18">slutliga beslut som myndigheten meddelar i �renden om tillst�nd till avsikt-<br/>lig uts�ttning. Om en ans�kan har avslagits, ska kommissionen ocks� under-<br/>r�ttas om sk�len f�r beslutet.</p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillsynsmyndigheten ska underr�tta Europeiska kommissionen om de</p> <p style="position:absolute;top:1040px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">resultat som rapporterats enligt 17 �.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2010:1193</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 23 november 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1193</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:194px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">En ans�kan om tillst�nd ska inneh�lla tekniska uppgifter och andra</p> <p style="position:absolute;top:211px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">upplysningar i den omfattning som anges i bilagorna 2 och 3 samt en s�dan<br/>riskbed�mning som avses i 1 kap. 6 �. Slutsatserna av riskbed�mningen ska<br/>uppfylla kraven i bilaga 1 avsnitt D. </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">D�rut�ver ska en ans�kan inneh�lla <br/>1. ett f�rslag till de villkor som ett tillst�ndsbeslut b�r f�renas med, in-</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">klusive s�rskilda villkor f�r anv�ndning och annan hantering av produkten, </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft23">2. ett f�rslag till tidsperiod f�r tillst�ndets giltighet om h�gst tio �r, <br/>3. en �vervakningsplan, i enlighet med bilaga 4, med f�rslag till den tids-</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">period som planen b�r omfatta, </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">4. ett f�rslag till m�rkning och f�rpackning som uppfyller kraven i</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">bilaga 3, </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">5. en sammanfattning av de tekniska uppgifterna, utformad med h�nsyn</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">till r�dets beslut 2002/812/EG av den 3 oktober 2002 om fastst�llande av<br/>formul�ret f�r sammanfattning av anm�lningsinformationen om utsl�ppande<br/>p� marknaden av produkter som best�r av eller inneh�ller genetiskt modifie-<br/>rade organismer, i enlighet med Europaparlamentets och r�dets direktiv<br/>2001/18/EG, och </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">6. uppgifter fr�n tidigare gjorda ans�kningar eller utf�rda uts�ttningar av</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">samma genetiskt modifierade organism eller kombination av genetiskt modi-<br/>fierade organismer. </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillsynsmyndigheten f�r inom sitt tillsynsomr�de meddela n�rmare f�re-</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">skrifter om utformningen av sammanfattningen, f�reskrifter om till�mpning<br/>av bilaga 3 som beh�vs till f�ljd av EU-beslut och n�rmare f�reskrifter om<br/>till�mpningen av bilaga 4. </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:653px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillsynsmyndigheten f�r i det enskilda fallet ge dispens fr�n kraven p�</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">dokumentation i 4 �, om en s�dan dispens </p> <p style="position:absolute;top:688px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. �r f�renlig med ett EU-beslut som meddelats st�d av artikel 16 i direk-</p> <p style="position:absolute;top:706px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">tiv 2001/18/EG, eller </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. avser krav enligt bilaga 3 avsnitt B och s�kanden visar att utsl�ppandet</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">p� marknaden inte medf�r n�gon risk f�r m�nniskors h�lsa eller milj�n. </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillsynsmyndigheten f�r meddela de f�reskrifter som beh�vs till f�ljd av</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">EU-beslut som avses i f�rsta stycket 1. </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:812px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r tillsynsmyndigheten har tagit emot en ans�kan ska den </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. skicka en bekr�ftelse p� detta till s�kanden och ange vilket datum ans�-</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">kan togs emot, och </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. omedelbart skicka en kopia av den sammanfattning som avses i 4 �</p> <p style="position:absolute;top:882px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">andra stycket 5 till de andra l�nderna i Europeiska unionen och till Euro-<br/>peiska kommissionen. </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:935px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillsynsmyndigheten ska kontrollera om de krav som f�ljer av 4 � �r</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">uppfyllda och om riskbed�mningen kan anses riktig. </p> <p style="position:absolute;top:970px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillsynsmyndigheten f�r f�rel�gga s�kanden att l�mna in de ytterligare</p> <p style="position:absolute;top:988px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">uppgifter som beh�vs f�r tillst�ndspr�vningen. Ett s�dant f�rel�ggande ska<br/>motiveras. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:1193</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">N�r ans�kan uppfyller de krav som f�ljer av 4 � ska tillsynsmyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">skicka en kopia av ans�kan till Europeiska kommissionen. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Tillsynsmyndigheten ska ha uppr�ttat och ska skicka sin bed�mnings-</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">rapport till s�kanden inom 90 dagar efter att ans�kan l�mnades in. Om myn-<br/>digheten har tillstyrkt utsl�ppande p� marknaden, ska myndigheten inom<br/>samma tid skicka bed�mningsrapporten till Europeiska kommissionen. Vid<br/>ber�kning av 90-dagarsperioden ska inte r�knas med den tid d� tillsynsmyn-<br/>digheten v�ntar p� uppgifter som s�kanden har f�relagts att l�mna in. </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Om tillsynsmyndigheten har avstyrkt utsl�ppande p� marknaden, ska den</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">skicka bed�mningsrapporten till Europeiska kommissionen tidigast 15 dagar<br/>efter det att bed�mningsrapporten skickades till s�kanden och senast 15 da-<br/>gar efter utg�ngen av den 90-dagarsperiod som avses i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:415px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">N�r tillsynsmyndigheten skickar sin bed�mningsrapport till Europe-</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">iska kommissionen, ska myndigheten bifoga alla uppgifter som ligger till<br/>grund f�r rapporten och de uppgifter som �r relevanta f�r ber�kningen av 90-<br/>dagarsperioden. Om den kopia av ans�kan som avses i 8 � tredje stycket inte<br/>tidigare har skickats till kommissionen, ska kopian skickas tillsammans med<br/>bed�mningsrapporten.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:539px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">I artiklarna 14 och 15 i direktiv 2001/18/EG finns best�mmelser om</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">ett f�rfarande d�r de andra l�nderna i Europeiska unionen och Europeiska<br/>kommissionen f�r beg�ra kompletterande uppgifter, ge synpunkter och g�ra<br/>inv�ndningar. Om kompletterande uppgifter beg�rs, synpunkter eller in-<br/>v�ndningar framf�rs eller om det av n�gon annan orsak beh�vs ytterligare<br/>uppgifter f�r tillst�ndspr�vningen, f�r tillsynsmyndigheten f�rel�gga s�k-<br/>anden att l�mna in uppgifterna. Ett s�dant f�rel�ggande ska motiveras. </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:680px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Tillsynsmyndigheten ska ge tillst�nd till utsl�ppande p� marknaden</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">om </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">1. det f�rflutit 60 dagar sedan Europeiska kommissionen skickade ut be-</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">d�mningsrapporten till de andra l�nderna i Europeiska unionen, och </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">2. det varken fr�n n�got annat land i Europeiska unionen eller fr�n kom-</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">missionen har anm�lts en motiverad inv�ndning mot ett utsl�ppande p�<br/>marknaden. </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:821px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft30">Om f�ruts�ttningarna f�r tillst�nd enligt 15 � inte �r uppfyllda p�</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">grund av att en motiverad inv�ndning har anm�lts, ska tillsynsmyndigheten<br/>�verl�gga med ber�rda myndigheter i de andra l�nderna i Europeiska<br/>unionen och med Europeiska kommissionen. �verl�ggningarna ska syfta till<br/>att n� en �verenskommelse inom 45 dagar efter utg�ngen av den 60-dagars-<br/>period som avses i 15 �. </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Om en �verenskommelse n�s inom den tid som anges i f�rsta stycket, ska</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">tillsynsmyndigheten besluta i tillst�ndsfr�gan i enlighet med �verenskom-<br/>melsen. </p> <p style="position:absolute;top:980px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Om en �verenskommelse inte n�s inom den tid som anges i f�rsta stycket,</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft33">f�r tillsynsmyndigheten ge tillst�nd till utsl�ppande p� marknaden endast om<br/>ett s�dant beslut som avses i artikel 18 i direktiv 2001/18/EG medger det. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2010:1193</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Ett tillst�ndsbeslut ska inneh�lla </p> <p style="position:absolute;top:185px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">1. uppgift om vilken eller vilka produkter som omfattas av tillst�ndet med</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">uppgift om produktens eller produkternas unika identitetsbeteckning samt de<br/>uppgifter i �vrigt som beh�vs f�r att identifiera produkten eller produkterna, </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft43">2. uppgift om tillst�ndets giltighetstid, <br/>3. de villkor som ska g�lla f�r anv�ndning, hantering och f�rpackning</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">samt de villkor som i �vrigt beh�vs f�r att skydda m�nniskors h�lsa och mil-<br/>j�n, </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">4. villkor om att tillst�ndshavaren p� tillsynsmyndighetens beg�ran ska</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">tillhandah�lla prover f�r kontroll, </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft43">5. villkor om m�rkning i enlighet med bilaga 3, och <br/>6. villkor om �vervakning i enlighet med bilaga 4, innefattande skyldighet</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">att rapportera till de andra l�nderna i Europeiska unionen och till Europeiska<br/>kommissionen. </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Om tillsynsmyndigheten beslutar att ge tillst�nd, ska den inom 30 da-</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">gar skicka en underr�ttelse om beslutet till s�kanden, till de andra l�nderna i<br/>Europeiska unionen och till Europeiska kommissionen.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">�ven Genteknikn�mnden och Naturv�rdsverket ska underr�ttas. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>25 �</b></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Tillsynsmyndigheten ska utan dr�jsm�l skicka en kopia av bed�m-</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">ningsrapporten till s�kanden och till Europeiska kommissionen. Till kom-<br/>missionen ska tillsynsmyndigheten ocks� skicka en kopia av ans�kan om<br/>f�rnyat tillst�nd. </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>26 �</b></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Tillsynsmyndigheten ska besluta i enlighet med sin bed�mning i be-</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">d�mningsrapporten, om </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">1. det f�rflutit 60 dagar sedan Europeiska kommissionen skickade ut be-</p> <p style="position:absolute;top:662px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">d�mningsrapporten till de andra l�nderna i Europeiska unionen, och </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft40">2. det varken fr�n n�got annat land i Europeiska unionen eller fr�n kom-</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">missionen har anm�lts en motiverad inv�ndning mot f�rslaget i bed�mnings-<br/>rapporten. </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>28 �</b></p> <p style="position:absolute;top:750px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Om tillsynsmyndigheten i sin bed�mningsrapport har tillstyrkt ett f�r-</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">nyat tillst�nd, ska myndigheten �verl�gga med ber�rda myndigheter i de an-<br/>dra l�nderna i Europeiska unionen och med Europeiska kommissionen.<br/>�verl�ggningarna ska syfta till att n� en �verenskommelse inom 15 dagar ef-<br/>ter utg�ngen av den 60-dagarsperiod som avses i 26 �. Om en �verenskom-<br/>melse n�s inom denna tid, ska myndigheten besluta i tillst�ndsfr�gan i enlig-<br/>het med �verenskommelsen. </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>29 � </b>Om f�ruts�ttningarna f�r beslut enligt 28 � inte �r uppfyllda eller om<br/>tillsynsmyndigheten i bed�mningsrapporten har avstyrkt ett f�rnyat tillst�nd,<br/>ska myndigheten besluta i enlighet med ett s�dant EU-beslut som avses i<br/>artikel 18 i direktiv 2001/18/EG.</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>34 �</b></p> <p style="position:absolute;top:980px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft40">Om tillsynsmyndigheten f�r k�nnedom om en s�dan ny uppgift som</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft43">avses i 33 �, ska myndigheten omedelbart underr�tta de andra l�nderna i<br/>Europeiska unionen och Europeiska kommissionen. </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2010:1193</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>37 �</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">Tillsynsmyndigheten ska skicka den uppdaterade bed�mningsrappor-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">ten till Europeiska kommissionen inom 60 dagar fr�n det att myndigheten<br/>fick k�nnedom om den nya uppgiften. </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>38 �</b></p> <p style="position:absolute;top:238px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">Tillsynsmyndigheten ska besluta i enlighet med sin bed�mning i den</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">uppdaterade bed�mningsrapporten, om </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">1. det f�rflutit 60 dagar sedan Europeiska kommissionen skickade ut be-</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">d�mningsrapporten till de andra l�nderna i Europeiska unionen, och </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">2. det varken fr�n n�got annat land i Europeiska unionen eller fr�n kom-</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">missionen har anm�lts en motiverad inv�ndning mot myndighetens bed�m-<br/>ning.</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>40 �</b></p> <p style="position:absolute;top:380px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">Om tillsynsmyndigheten i sin uppdaterade bed�mningsrapport inte</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">har ansett att tillst�ndet b�r upph�ra att g�lla, ska myndigheten �verl�gga<br/>med ber�rda myndigheter i de andra l�nderna i Europeiska unionen och med<br/>Europeiska kommissionen. �verl�ggningarna ska syfta till att n� en �verens-<br/>kommelse inom 15 dagar efter utg�ngen av den 60-dagarsperiod som avses i<br/>38 �. Om en �verenskommelse n�s inom denna tid, ska tillsynsmyndigheten<br/>besluta i enlighet med �verenskommelsen. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>41 �</b></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">Om f�ruts�ttningarna f�r beslut enligt 40 � inte �r uppfyllda eller om</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">tillsynsmyndigheten i sin bed�mningsrapport har ansett att tillst�ndet b�r<br/>upph�ra att g�lla, ska myndigheten besluta i enlighet med ett s�dant EU-be-<br/>slut som avses i artikel 18 i direktiv 2001/18/EG. </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>45 �</b></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft50">Om tillsynsmyndigheten beslutar om tillf�llig begr�nsning eller f�r-</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">bud enligt 44 �, ska myndigheten omedelbart underr�tta de andra l�nderna i<br/>Europeiska unionen och Europeiska kommissionen om de beslutade �tg�rd-<br/>erna och sk�len f�r dem. Underr�ttelsen ska inneh�lla den nya riskbed�m-<br/>ning som myndigheten gjort och en redog�relse f�r de nya uppgifter som<br/>f�ranlett beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">Av underr�ttelsen ska framg� om tillsynsmyndigheten anser att g�llande</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft53">tillst�nd eller godk�nnande b�r upph�vas eller om villkoren b�r �ndras och i<br/>s� fall p� vilket s�tt villkoren b�r �ndras. </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:821px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:821px;left:208px;white-space:nowrap" class="ft50">Tillsynsmyndigheten ansvarar inom sitt tillsynsomr�de f�r att allm�n-</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">heten f�r information om </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft50">1. tillsynsmyndighetens beslut enligt 2 kap. 12 och 16 �� samt 3 kap. 15,</p> <p style="position:absolute;top:874px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">16, 26, 28, 29, 38, 40, 41 och 44 ��, </p> <p style="position:absolute;top:892px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft53">2. EU-beslut som avses i 3 kap. 16, 29 och 41 ��, <br/>3. uppgifter som avses i 2 kap. 16 � f�rsta stycket, <br/>4. s�dana resultat av uts�ttning och �vervakning som avses i 2 kap. 17 �</p> <p style="position:absolute;top:945px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">och 3 kap. 31 �, </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft53">5. s�dana register som avses i 4 kap. 3 �, och <br/>6. s�dan uts�ttning som avses i 5 kap. 7 �. </p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2010:1193</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:193px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>Unionsf�rfaranden</b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft60">Tillsynsmyndigheten �r inom sitt tillsynsomr�de den svenska beh�riga</p> <p style="position:absolute;top:237px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63">myndighet som avses i direktiv 2001/18/EG. I denna egenskap f�r myndig-<br/>heten, i fr�ga om �renden som enligt best�mmelserna i direktivet handl�ggs i<br/>ett annat land i Europeiska unionen eller av Europeiska kommissionen </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft63">1. beg�ra kopia av en ans�kan eller beg�ra kompletterande uppgifter, <br/>2. framf�ra synpunkter eller motiverade inv�ndningar, <br/>3. l�gga fram f�rslag till s�dana beslut som avses i artiklarna 7 och 16 i di-</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">rektiv 2001/18/EG, och </p> <p style="position:absolute;top:361px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">4. beg�ra att kommissionen samr�der med en vetenskaplig eller med en</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63">etisk kommitt� i situationer som avses i artiklarna 28 och 29 i direktiv 2001/<br/>18/EG. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>Rapportering till Europeiska kommissionen</b></p> <p style="position:absolute;top:465px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:465px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft60">Tillsynsmyndigheten ska, inom sitt tillsynsomr�de, fullg�ra den rap-</p> <p style="position:absolute;top:483px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63">portering till Europeiska kommissionen som avses i artiklarna 11.4 och 31.4<br/>i direktiv 2001/18/EG. </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:536px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft60">Om en genetiskt modifierad organism s�tts ut eller en produkt som be-</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft63">st�r av eller inneh�ller en genetiskt modifierad organism sl�pps ut p� mark-<br/>naden utan att tillst�nd har getts enligt denna f�rordning, ska tillsynsmyndig-<br/>heten vidta de �tg�rder som beh�vs f�r att �stadkomma r�ttelse i enlighet<br/>med 26 kap. milj�balken. </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Myndigheten ska �ven underr�tta de andra l�nderna i Europeiska unionen</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">och Europeiska kommissionen om det intr�ffade. </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft60">Denna f�rordning tr�der i kraft den 21 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:749px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft60">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:766px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft63">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2010:1193</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:546px;white-space:nowrap" class="ft72"><i>Bilaga 2 A</i></p> <p style="position:absolute;top:195px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft75"><b>Obligatoriska uppgifter i ans�kan om uts�ttning av andra <br/>genetiskt modifierade organismer �n h�gre v�xter</b></p> <p style="position:absolute;top:273px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>II. Uppgifter om den genetiskt modifierade organismen</b></p> <p style="position:absolute;top:298px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft76"><i>A. Egenskaper hos a) givarorganism, b) mottagarorganism eller <br/>c) moderorganism (i f�rekommande fall) </i></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">10. Verifiering av organismernas genetiska stabilitet och faktorer som p�-</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">verkar denna. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft77">11. Patologiska, ekologiska och fysiologiska egenskaper: <br/>a) Faroklassificering enligt g�llande EU-regler f�r skyddet av m�nniskors</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">h�lsa och milj�n. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft70">b) Generationsl�ngd i naturliga ekosystem, sexuell och asexuell reproduk-</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">tionscykel. </p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2010:1193</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:670px;white-space:nowrap" class="ft82"><i>Bilaga 3</i></p> <p style="position:absolute;top:195px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>Ytterligare uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft84">I denna bilaga ges dels en allm�n beskrivning av ytterligare uppgifter som<br/>ska l�mnas i en ans�kan om tillst�nd till utsl�ppande p� marknaden, dels en<br/>beskrivning av de uppgifter som kr�vs f�r m�rkning, s�v�l av produkter som<br/>best�r av eller inneh�ller genetiskt modifierade organismer och som ska<br/>sl�ppas ut p� marknaden som av genetiskt modifierade organismer som �r<br/>undantagna fr�n best�mmelserna om utsl�ppande p� marknaden i enlighet<br/>med 3 kap. 1 � 1 och 2. De krav p� m�rkning som st�lls i 4 kap. 1 � andra<br/>stycket ska tillgodoses genom l�mpliga rekommendationer och restriktioner<br/>f�r anv�ndningen av dessa genetiskt modifierade organismer.</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft85"><b>A. Ut�ver det som anges i bilagorna 2, 2 A och 2 B ska f�ljande <br/>uppgifter l�mnas i ans�kan om tillst�nd till utsl�ppande p� marknaden <br/>av produkter som best�r av eller inneh�ller genetiskt modifierade <br/>organismer </b></p> <p style="position:absolute;top:484px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft80">1. Produktens f�reslagna handelsbeteckning och namn p� de genetiskt</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft84">modifierade organismer som den inneh�ller, samt eventuella specifika k�n-<br/>netecken, namn eller koder som anv�nds av s�kanden f�r att identifiera den<br/>genetiskt modifierade organismen. Sedan tillst�nd har getts ska uppgift om<br/>eventuella nya handelsbeteckningar l�mnas till den beh�riga myndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft80">2. Namn och fullst�ndig adress f�r den person som �r etablerad i Euro-</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft84">peiska unionen och som svarar f�r utsl�ppandet p� marknaden, antingen<br/>detta �r tillverkaren, import�ren eller distribut�ren. </p> <p style="position:absolute;top:626px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft80">3. Namn och fullst�ndig adress f�r den eller de personer som l�mnar kon-</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft80">trollprover. </p> <p style="position:absolute;top:661px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft80">4. Beskrivning av hur produkten, och den genetiskt modifierade organism</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft84">som utg�r eller ing�r i en produkt, �r avsedd att anv�ndas. Skillnader i an-<br/>v�ndningen eller hanteringen av den genetiskt modifierade organismen j�m-<br/>f�rt med liknande produkter som inte �r genetiskt modifierade b�r belysas. </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft80">5. Beskrivning av det geografiska omr�de eller de geografiska omr�den</p> <p style="position:absolute;top:749px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft84">och milj�typer d�r produkten �r avsedd att anv�ndas inom unionen inbegri-<br/>pet, om det �r m�jligt, en ber�kning av anv�ndningens omfattning i varje<br/>omr�de. </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft80">6. T�nkta kategorier av anv�ndare t.ex. industri, jordbruk och �vriga yr-</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft80">kesut�vare, konsumenter i allm�nhet. </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft80">7. Uppgifter om den genetiska modifieringen. Uppgifterna b�r i f�rekom-</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft84">mande fall inneh�lla upplysningar om deponeringen av prover av den gen-<br/>etiskt modifierade organismen eller dess genetiska material hos den beh�riga<br/>myndigheten samt upplysningar om nukleotidsekvenser och �vriga typer av<br/>uppgifter som kr�vs f�r att identifiera en produkt som inneh�ller genetiskt<br/>modifierade organismer och dess resultat. Med sistn�mnda uppgifter avses<br/>exempelvis en metod f�r att uppt�cka och identifiera den produkt som inne-<br/>h�ller genetiskt modifierade organismer, inbegripet uppgifter om experiment<br/>som visar metodens s�rskilda egenskaper. Konfidentiella uppgifter, som inte<br/>kan inf�ras i den offentliga delen av registret, ska identifieras. </p> <p style="position:absolute;top:1014px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft80">Dessa uppgifter ska l�mnas f�r att g�ra det m�jligt att f�ra in modifier-</p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft80">ingar av organismer i ett eller flera register. Registren har till syfte att under-</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft90">9</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>SFS 2010:1193</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft93">l�tta kontrollen och �vervakningen av produkter efter det att de sl�ppts ut p�<br/>marknaden, och ska anv�ndas f�r att sp�ra och identifiera s�rskilda produk-<br/>ter som inneh�ller genetiskt modifierade organismer. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft90">8. F�reslagen m�rkning p� en etikett eller i ett f�ljedokument. Denna ska</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft93">inneh�lla, �tminstone i komprimerad form, en handelsbeteckning f�r pro-<br/>dukten, en f�rklaring att &#34;denna produkt inneh�ller genetiskt modifierade<br/>organismer&#34;, den genetiskt modifierade organismens namn och de uppgifter<br/>som avses i punkt 2. M�rkningen b�r ange hur uppgifter kan erh�llas i den<br/>offentliga delen av registret. </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>B. Ut�ver det som anges i punkt A ska, i enlighet med 3 kap. 4 �, <br/>f�ljande uppgifter l�mnas i ans�kan om tillst�nd n�r det �r relevant </b></p> <p style="position:absolute;top:396px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft93">1. �tg�rder som ska vidtas vid oavsiktlig uts�ttning eller missbruk. <br/>2. S�rskilda instruktioner eller rekommendationer f�r lagring och hanter-</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft90">ing. </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft90">3. S�rskilda instruktioner till s�kanden f�r att denne ska kunna genomf�ra</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft93">�vervakning och rapportering. Om det beh�vs ska s�dana instruktioner �ven<br/>rikta sig till beh�rig tillsynsmyndighet, s� att denna kan f� n�dv�ndig infor-<br/>mation om eventuella negativa effekter. Dessa instruktioner b�r st�mma<br/>�verens med bilaga 4 del C. </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft90">4. F�reslagna restriktioner f�r anv�ndningen av den genetiskt modifierade</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft93">organismen, exempelvis uppgifter om var produkten f�r anv�ndas och f�r<br/>vilket �ndam�l.</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft93">5. F�reslagen f�rpackning.<br/>6. Ber�knad produktion i eller import till gemenskapen.<br/>7. F�reslagen ytterligare m�rkning. Detta kan innefatta, �tminstone i kom-</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft93">primerad form, de uppgifter som avses i punkterna A4, A5, B1, B2, B3 och<br/>B4. </p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft100">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft100">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2002:1086) om
uts�ttning av genetiskt modifierade organismer i
milj�n;

utf�rdad den 11 november 2010.

Regeringen f�reskriver att 2 kap. 6, 9, 14 och 18 ��, 3 kap. 4, 68, 10, 11,

1418, 25, 26, 28, 29, 34, 37, 38, 40, 41 och 45 ��, 4 kap. 5 � och 5 kap. 1, 4
och 7 �� samt rubrikerna n�rmast f�re 5 kap. 1 och 4 �� f�rordningen
(2002:1086) om uts�ttning av genetiskt modifierade organismer i milj�n och
bilagorna 2 A och 3 till f�rordningen ska ha f�ljande lydelse.

2 kap.

6 �

Tillsynsmyndigheten f�r i det enskilda fallet ge dispens fr�n kraven p�

dokumentation i 3 �. En dispens f�r ges endast om s�kanden visar att disp-
ensen �r f�renlig med ett beslut som meddelats med st�d av artikel 7 i direk-
tiv 2001/18/EG.

Tillsynsmyndigheten f�r inom sitt tillsynsomr�de meddela de f�reskrifter

som beh�vs till f�ljd av EU-beslutet.

Om s�kanden har beg�rt dispens, ska tillsynsmyndigheten underr�tta Eu-

ropeiska kommissionen om sitt beslut i dispensfr�gan.

9 �

Senast 30 dagar efter det att ans�kan tagits emot ska tillsynsmyndig-

heten skicka en sammanfattning av ans�kan till Europeiska kommissio-
nen. Sammanfattningen ska vara utformad med h�nsyn till r�dets beslut
2002/813/EG av den 3 oktober 2002 om fastst�llande av formul�ret f�r
sammanfattning av anm�lningsinformationen om avsiktlig uts�ttning av
genetiskt modifierade organismer i milj�n f�r andra �ndam�l �n utsl�p-
pande p� marknaden, i enlighet med Europaparlamentets och r�dets direk-
tiv 2001/18/EG.

Om n�got annat land i Europeiska unionen beg�r det, ska tillsynsmyndig-

heten skicka en kopia av den fullst�ndiga ans�kan dit.

14 �

Tillsynsmyndigheten ska underr�tta Europeiska kommissionen om de

slutliga beslut som myndigheten meddelar i �renden om tillst�nd till avsikt-
lig uts�ttning. Om en ans�kan har avslagits, ska kommissionen ocks� under-
r�ttas om sk�len f�r beslutet.

18 �

Tillsynsmyndigheten ska underr�tta Europeiska kommissionen om de

resultat som rapporterats enligt 17 �.

SFS 2010:1193

Utkom fr�n trycket
den 23 november 2010

background image

2

SFS 2010:1193

3 kap.

4 �

En ans�kan om tillst�nd ska inneh�lla tekniska uppgifter och andra

upplysningar i den omfattning som anges i bilagorna 2 och 3 samt en s�dan
riskbed�mning som avses i 1 kap. 6 �. Slutsatserna av riskbed�mningen ska
uppfylla kraven i bilaga 1 avsnitt D.

D�rut�ver ska en ans�kan inneh�lla
1. ett f�rslag till de villkor som ett tillst�ndsbeslut b�r f�renas med, in-

klusive s�rskilda villkor f�r anv�ndning och annan hantering av produkten,

2. ett f�rslag till tidsperiod f�r tillst�ndets giltighet om h�gst tio �r,
3. en �vervakningsplan, i enlighet med bilaga 4, med f�rslag till den tids-

period som planen b�r omfatta,

4. ett f�rslag till m�rkning och f�rpackning som uppfyller kraven i

bilaga 3,

5. en sammanfattning av de tekniska uppgifterna, utformad med h�nsyn

till r�dets beslut 2002/812/EG av den 3 oktober 2002 om fastst�llande av
formul�ret f�r sammanfattning av anm�lningsinformationen om utsl�ppande
p� marknaden av produkter som best�r av eller inneh�ller genetiskt modifie-
rade organismer, i enlighet med Europaparlamentets och r�dets direktiv
2001/18/EG, och

6. uppgifter fr�n tidigare gjorda ans�kningar eller utf�rda uts�ttningar av

samma genetiskt modifierade organism eller kombination av genetiskt modi-
fierade organismer.

Tillsynsmyndigheten f�r inom sitt tillsynsomr�de meddela n�rmare f�re-

skrifter om utformningen av sammanfattningen, f�reskrifter om till�mpning
av bilaga 3 som beh�vs till f�ljd av EU-beslut och n�rmare f�reskrifter om
till�mpningen av bilaga 4.

6 �

Tillsynsmyndigheten f�r i det enskilda fallet ge dispens fr�n kraven p�

dokumentation i 4 �, om en s�dan dispens

1. �r f�renlig med ett EU-beslut som meddelats st�d av artikel 16 i direk-

tiv 2001/18/EG, eller

2. avser krav enligt bilaga 3 avsnitt B och s�kanden visar att utsl�ppandet

p� marknaden inte medf�r n�gon risk f�r m�nniskors h�lsa eller milj�n.

Tillsynsmyndigheten f�r meddela de f�reskrifter som beh�vs till f�ljd av

EU-beslut som avses i f�rsta stycket 1.

7 �

N�r tillsynsmyndigheten har tagit emot en ans�kan ska den

1. skicka en bekr�ftelse p� detta till s�kanden och ange vilket datum ans�-

kan togs emot, och

2. omedelbart skicka en kopia av den sammanfattning som avses i 4 �

andra stycket 5 till de andra l�nderna i Europeiska unionen och till Euro-
peiska kommissionen.

8 �

Tillsynsmyndigheten ska kontrollera om de krav som f�ljer av 4 � �r

uppfyllda och om riskbed�mningen kan anses riktig.

Tillsynsmyndigheten f�r f�rel�gga s�kanden att l�mna in de ytterligare

uppgifter som beh�vs f�r tillst�ndspr�vningen. Ett s�dant f�rel�ggande ska
motiveras.

background image

3

SFS 2010:1193

N�r ans�kan uppfyller de krav som f�ljer av 4 � ska tillsynsmyndigheten

skicka en kopia av ans�kan till Europeiska kommissionen.

10 �

Tillsynsmyndigheten ska ha uppr�ttat och ska skicka sin bed�mnings-

rapport till s�kanden inom 90 dagar efter att ans�kan l�mnades in. Om myn-
digheten har tillstyrkt utsl�ppande p� marknaden, ska myndigheten inom
samma tid skicka bed�mningsrapporten till Europeiska kommissionen. Vid
ber�kning av 90-dagarsperioden ska inte r�knas med den tid d� tillsynsmyn-
digheten v�ntar p� uppgifter som s�kanden har f�relagts att l�mna in.

Om tillsynsmyndigheten har avstyrkt utsl�ppande p� marknaden, ska den

skicka bed�mningsrapporten till Europeiska kommissionen tidigast 15 dagar
efter det att bed�mningsrapporten skickades till s�kanden och senast 15 da-
gar efter utg�ngen av den 90-dagarsperiod som avses i f�rsta stycket.

11 �

N�r tillsynsmyndigheten skickar sin bed�mningsrapport till Europe-

iska kommissionen, ska myndigheten bifoga alla uppgifter som ligger till
grund f�r rapporten och de uppgifter som �r relevanta f�r ber�kningen av 90-
dagarsperioden. Om den kopia av ans�kan som avses i 8 � tredje stycket inte
tidigare har skickats till kommissionen, ska kopian skickas tillsammans med
bed�mningsrapporten.

14 �

I artiklarna 14 och 15 i direktiv 2001/18/EG finns best�mmelser om

ett f�rfarande d�r de andra l�nderna i Europeiska unionen och Europeiska
kommissionen f�r beg�ra kompletterande uppgifter, ge synpunkter och g�ra
inv�ndningar. Om kompletterande uppgifter beg�rs, synpunkter eller in-
v�ndningar framf�rs eller om det av n�gon annan orsak beh�vs ytterligare
uppgifter f�r tillst�ndspr�vningen, f�r tillsynsmyndigheten f�rel�gga s�k-
anden att l�mna in uppgifterna. Ett s�dant f�rel�ggande ska motiveras.

15 �

Tillsynsmyndigheten ska ge tillst�nd till utsl�ppande p� marknaden

om

1. det f�rflutit 60 dagar sedan Europeiska kommissionen skickade ut be-

d�mningsrapporten till de andra l�nderna i Europeiska unionen, och

2. det varken fr�n n�got annat land i Europeiska unionen eller fr�n kom-

missionen har anm�lts en motiverad inv�ndning mot ett utsl�ppande p�
marknaden.

16 �

Om f�ruts�ttningarna f�r tillst�nd enligt 15 � inte �r uppfyllda p�

grund av att en motiverad inv�ndning har anm�lts, ska tillsynsmyndigheten
�verl�gga med ber�rda myndigheter i de andra l�nderna i Europeiska
unionen och med Europeiska kommissionen. �verl�ggningarna ska syfta till
att n� en �verenskommelse inom 45 dagar efter utg�ngen av den 60-dagars-
period som avses i 15 �.

Om en �verenskommelse n�s inom den tid som anges i f�rsta stycket, ska

tillsynsmyndigheten besluta i tillst�ndsfr�gan i enlighet med �verenskom-
melsen.

Om en �verenskommelse inte n�s inom den tid som anges i f�rsta stycket,

f�r tillsynsmyndigheten ge tillst�nd till utsl�ppande p� marknaden endast om
ett s�dant beslut som avses i artikel 18 i direktiv 2001/18/EG medger det.

background image

4

SFS 2010:1193

17 �

Ett tillst�ndsbeslut ska inneh�lla

1. uppgift om vilken eller vilka produkter som omfattas av tillst�ndet med

uppgift om produktens eller produkternas unika identitetsbeteckning samt de
uppgifter i �vrigt som beh�vs f�r att identifiera produkten eller produkterna,

2. uppgift om tillst�ndets giltighetstid,
3. de villkor som ska g�lla f�r anv�ndning, hantering och f�rpackning

samt de villkor som i �vrigt beh�vs f�r att skydda m�nniskors h�lsa och mil-
j�n,

4. villkor om att tillst�ndshavaren p� tillsynsmyndighetens beg�ran ska

tillhandah�lla prover f�r kontroll,

5. villkor om m�rkning i enlighet med bilaga 3, och
6. villkor om �vervakning i enlighet med bilaga 4, innefattande skyldighet

att rapportera till de andra l�nderna i Europeiska unionen och till Europeiska
kommissionen.

18 �

Om tillsynsmyndigheten beslutar att ge tillst�nd, ska den inom 30 da-

gar skicka en underr�ttelse om beslutet till s�kanden, till de andra l�nderna i
Europeiska unionen och till Europeiska kommissionen.

�ven Genteknikn�mnden och Naturv�rdsverket ska underr�ttas.

25 �

Tillsynsmyndigheten ska utan dr�jsm�l skicka en kopia av bed�m-

ningsrapporten till s�kanden och till Europeiska kommissionen. Till kom-
missionen ska tillsynsmyndigheten ocks� skicka en kopia av ans�kan om
f�rnyat tillst�nd.

26 �

Tillsynsmyndigheten ska besluta i enlighet med sin bed�mning i be-

d�mningsrapporten, om

1. det f�rflutit 60 dagar sedan Europeiska kommissionen skickade ut be-

d�mningsrapporten till de andra l�nderna i Europeiska unionen, och

2. det varken fr�n n�got annat land i Europeiska unionen eller fr�n kom-

missionen har anm�lts en motiverad inv�ndning mot f�rslaget i bed�mnings-
rapporten.

28 �

Om tillsynsmyndigheten i sin bed�mningsrapport har tillstyrkt ett f�r-

nyat tillst�nd, ska myndigheten �verl�gga med ber�rda myndigheter i de an-
dra l�nderna i Europeiska unionen och med Europeiska kommissionen.
�verl�ggningarna ska syfta till att n� en �verenskommelse inom 15 dagar ef-
ter utg�ngen av den 60-dagarsperiod som avses i 26 �. Om en �verenskom-
melse n�s inom denna tid, ska myndigheten besluta i tillst�ndsfr�gan i enlig-
het med �verenskommelsen.

29 � Om f�ruts�ttningarna f�r beslut enligt 28 � inte �r uppfyllda eller om
tillsynsmyndigheten i bed�mningsrapporten har avstyrkt ett f�rnyat tillst�nd,
ska myndigheten besluta i enlighet med ett s�dant EU-beslut som avses i
artikel 18 i direktiv 2001/18/EG.

34 �

Om tillsynsmyndigheten f�r k�nnedom om en s�dan ny uppgift som

avses i 33 �, ska myndigheten omedelbart underr�tta de andra l�nderna i
Europeiska unionen och Europeiska kommissionen.

background image

5

SFS 2010:1193

37 �

Tillsynsmyndigheten ska skicka den uppdaterade bed�mningsrappor-

ten till Europeiska kommissionen inom 60 dagar fr�n det att myndigheten
fick k�nnedom om den nya uppgiften.

38 �

Tillsynsmyndigheten ska besluta i enlighet med sin bed�mning i den

uppdaterade bed�mningsrapporten, om

1. det f�rflutit 60 dagar sedan Europeiska kommissionen skickade ut be-

d�mningsrapporten till de andra l�nderna i Europeiska unionen, och

2. det varken fr�n n�got annat land i Europeiska unionen eller fr�n kom-

missionen har anm�lts en motiverad inv�ndning mot myndighetens bed�m-
ning.

40 �

Om tillsynsmyndigheten i sin uppdaterade bed�mningsrapport inte

har ansett att tillst�ndet b�r upph�ra att g�lla, ska myndigheten �verl�gga
med ber�rda myndigheter i de andra l�nderna i Europeiska unionen och med
Europeiska kommissionen. �verl�ggningarna ska syfta till att n� en �verens-
kommelse inom 15 dagar efter utg�ngen av den 60-dagarsperiod som avses i
38 �. Om en �verenskommelse n�s inom denna tid, ska tillsynsmyndigheten
besluta i enlighet med �verenskommelsen.

41 �

Om f�ruts�ttningarna f�r beslut enligt 40 � inte �r uppfyllda eller om

tillsynsmyndigheten i sin bed�mningsrapport har ansett att tillst�ndet b�r
upph�ra att g�lla, ska myndigheten besluta i enlighet med ett s�dant EU-be-
slut som avses i artikel 18 i direktiv 2001/18/EG.

45 �

Om tillsynsmyndigheten beslutar om tillf�llig begr�nsning eller f�r-

bud enligt 44 �, ska myndigheten omedelbart underr�tta de andra l�nderna i
Europeiska unionen och Europeiska kommissionen om de beslutade �tg�rd-
erna och sk�len f�r dem. Underr�ttelsen ska inneh�lla den nya riskbed�m-
ning som myndigheten gjort och en redog�relse f�r de nya uppgifter som
f�ranlett beslutet.

Av underr�ttelsen ska framg� om tillsynsmyndigheten anser att g�llande

tillst�nd eller godk�nnande b�r upph�vas eller om villkoren b�r �ndras och i
s� fall p� vilket s�tt villkoren b�r �ndras.

4 kap.

5 �

Tillsynsmyndigheten ansvarar inom sitt tillsynsomr�de f�r att allm�n-

heten f�r information om

1. tillsynsmyndighetens beslut enligt 2 kap. 12 och 16 �� samt 3 kap. 15,

16, 26, 28, 29, 38, 40, 41 och 44 ��,

2. EU-beslut som avses i 3 kap. 16, 29 och 41 ��,
3. uppgifter som avses i 2 kap. 16 � f�rsta stycket,
4. s�dana resultat av uts�ttning och �vervakning som avses i 2 kap. 17 �

och 3 kap. 31 �,

5. s�dana register som avses i 4 kap. 3 �, och
6. s�dan uts�ttning som avses i 5 kap. 7 �.

background image

6

SFS 2010:1193

5 kap.

Unionsf�rfaranden

1 �

Tillsynsmyndigheten �r inom sitt tillsynsomr�de den svenska beh�riga

myndighet som avses i direktiv 2001/18/EG. I denna egenskap f�r myndig-
heten, i fr�ga om �renden som enligt best�mmelserna i direktivet handl�ggs i
ett annat land i Europeiska unionen eller av Europeiska kommissionen

1. beg�ra kopia av en ans�kan eller beg�ra kompletterande uppgifter,
2. framf�ra synpunkter eller motiverade inv�ndningar,
3. l�gga fram f�rslag till s�dana beslut som avses i artiklarna 7 och 16 i di-

rektiv 2001/18/EG, och

4. beg�ra att kommissionen samr�der med en vetenskaplig eller med en

etisk kommitt� i situationer som avses i artiklarna 28 och 29 i direktiv 2001/
18/EG.

Rapportering till Europeiska kommissionen

4 �

Tillsynsmyndigheten ska, inom sitt tillsynsomr�de, fullg�ra den rap-

portering till Europeiska kommissionen som avses i artiklarna 11.4 och 31.4
i direktiv 2001/18/EG.

7 �

Om en genetiskt modifierad organism s�tts ut eller en produkt som be-

st�r av eller inneh�ller en genetiskt modifierad organism sl�pps ut p� mark-
naden utan att tillst�nd har getts enligt denna f�rordning, ska tillsynsmyndig-
heten vidta de �tg�rder som beh�vs f�r att �stadkomma r�ttelse i enlighet
med 26 kap. milj�balken.

Myndigheten ska �ven underr�tta de andra l�nderna i Europeiska unionen

och Europeiska kommissionen om det intr�ffade.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 21 december 2010.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

background image

7

SFS 2010:1193

Bilaga 2 A

Obligatoriska uppgifter i ans�kan om uts�ttning av andra
genetiskt modifierade organismer �n h�gre v�xter

II. Uppgifter om den genetiskt modifierade organismen

A. Egenskaper hos a) givarorganism, b) mottagarorganism eller
c) moderorganism (i f�rekommande fall)

10. Verifiering av organismernas genetiska stabilitet och faktorer som p�-

verkar denna.

11. Patologiska, ekologiska och fysiologiska egenskaper:
a) Faroklassificering enligt g�llande EU-regler f�r skyddet av m�nniskors

h�lsa och milj�n.

b) Generationsl�ngd i naturliga ekosystem, sexuell och asexuell reproduk-

tionscykel.

background image

8

SFS 2010:1193

Bilaga 3

Ytterligare uppgifter

I denna bilaga ges dels en allm�n beskrivning av ytterligare uppgifter som
ska l�mnas i en ans�kan om tillst�nd till utsl�ppande p� marknaden, dels en
beskrivning av de uppgifter som kr�vs f�r m�rkning, s�v�l av produkter som
best�r av eller inneh�ller genetiskt modifierade organismer och som ska
sl�ppas ut p� marknaden som av genetiskt modifierade organismer som �r
undantagna fr�n best�mmelserna om utsl�ppande p� marknaden i enlighet
med 3 kap. 1 � 1 och 2. De krav p� m�rkning som st�lls i 4 kap. 1 � andra
stycket ska tillgodoses genom l�mpliga rekommendationer och restriktioner
f�r anv�ndningen av dessa genetiskt modifierade organismer.

A. Ut�ver det som anges i bilagorna 2, 2 A och 2 B ska f�ljande
uppgifter l�mnas i ans�kan om tillst�nd till utsl�ppande p� marknaden
av produkter som best�r av eller inneh�ller genetiskt modifierade
organismer

1. Produktens f�reslagna handelsbeteckning och namn p� de genetiskt

modifierade organismer som den inneh�ller, samt eventuella specifika k�n-
netecken, namn eller koder som anv�nds av s�kanden f�r att identifiera den
genetiskt modifierade organismen. Sedan tillst�nd har getts ska uppgift om
eventuella nya handelsbeteckningar l�mnas till den beh�riga myndigheten.

2. Namn och fullst�ndig adress f�r den person som �r etablerad i Euro-

peiska unionen och som svarar f�r utsl�ppandet p� marknaden, antingen
detta �r tillverkaren, import�ren eller distribut�ren.

3. Namn och fullst�ndig adress f�r den eller de personer som l�mnar kon-

trollprover.

4. Beskrivning av hur produkten, och den genetiskt modifierade organism

som utg�r eller ing�r i en produkt, �r avsedd att anv�ndas. Skillnader i an-
v�ndningen eller hanteringen av den genetiskt modifierade organismen j�m-
f�rt med liknande produkter som inte �r genetiskt modifierade b�r belysas.

5. Beskrivning av det geografiska omr�de eller de geografiska omr�den

och milj�typer d�r produkten �r avsedd att anv�ndas inom unionen inbegri-
pet, om det �r m�jligt, en ber�kning av anv�ndningens omfattning i varje
omr�de.

6. T�nkta kategorier av anv�ndare t.ex. industri, jordbruk och �vriga yr-

kesut�vare, konsumenter i allm�nhet.

7. Uppgifter om den genetiska modifieringen. Uppgifterna b�r i f�rekom-

mande fall inneh�lla upplysningar om deponeringen av prover av den gen-
etiskt modifierade organismen eller dess genetiska material hos den beh�riga
myndigheten samt upplysningar om nukleotidsekvenser och �vriga typer av
uppgifter som kr�vs f�r att identifiera en produkt som inneh�ller genetiskt
modifierade organismer och dess resultat. Med sistn�mnda uppgifter avses
exempelvis en metod f�r att uppt�cka och identifiera den produkt som inne-
h�ller genetiskt modifierade organismer, inbegripet uppgifter om experiment
som visar metodens s�rskilda egenskaper. Konfidentiella uppgifter, som inte
kan inf�ras i den offentliga delen av registret, ska identifieras.

Dessa uppgifter ska l�mnas f�r att g�ra det m�jligt att f�ra in modifier-

ingar av organismer i ett eller flera register. Registren har till syfte att under-

background image

9

SFS 2010:1193

l�tta kontrollen och �vervakningen av produkter efter det att de sl�ppts ut p�
marknaden, och ska anv�ndas f�r att sp�ra och identifiera s�rskilda produk-
ter som inneh�ller genetiskt modifierade organismer.

8. F�reslagen m�rkning p� en etikett eller i ett f�ljedokument. Denna ska

inneh�lla, �tminstone i komprimerad form, en handelsbeteckning f�r pro-
dukten, en f�rklaring att "denna produkt inneh�ller genetiskt modifierade
organismer", den genetiskt modifierade organismens namn och de uppgifter
som avses i punkt 2. M�rkningen b�r ange hur uppgifter kan erh�llas i den
offentliga delen av registret.

B. Ut�ver det som anges i punkt A ska, i enlighet med 3 kap. 4 �,
f�ljande uppgifter l�mnas i ans�kan om tillst�nd n�r det �r relevant

1. �tg�rder som ska vidtas vid oavsiktlig uts�ttning eller missbruk.
2. S�rskilda instruktioner eller rekommendationer f�r lagring och hanter-

ing.

3. S�rskilda instruktioner till s�kanden f�r att denne ska kunna genomf�ra

�vervakning och rapportering. Om det beh�vs ska s�dana instruktioner �ven
rikta sig till beh�rig tillsynsmyndighet, s� att denna kan f� n�dv�ndig infor-
mation om eventuella negativa effekter. Dessa instruktioner b�r st�mma
�verens med bilaga 4 del C.

4. F�reslagna restriktioner f�r anv�ndningen av den genetiskt modifierade

organismen, exempelvis uppgifter om var produkten f�r anv�ndas och f�r
vilket �ndam�l.

5. F�reslagen f�rpackning.
6. Ber�knad produktion i eller import till gemenskapen.
7. F�reslagen ytterligare m�rkning. Detta kan innefatta, �tminstone i kom-

primerad form, de uppgifter som avses i punkterna A4, A5, B1, B2, B3 och
B4.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;