SFS 2010:1194 Förordning om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

101194.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1205) om handel
med utsläppsrätter;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2004:1205) om handel med

utsläppsrätter ska ha följande lydelse.

8 §

1

Med ny deltagare avses en ny anläggning som inte var tagen i drift fö-

re den 1 juli 2006. Med ny deltagare avses också en ändring i en befintlig an-
läggning i fråga om anläggningens art eller funktion eller en utvidgning av
en befintlig anläggning, om ändringen eller utvidgningen inte var tagen i
drift före den 1 juli 2006.

Med ändring av anläggningens art avses att en ny kategori av produkter

tillverkas och med ändring av funktion avses att en ny typ av produktions-
process används. Med utvidgning av anläggningen avses ökning av install-
erad produktionskapacitet till följd av teknisk förändring eller utbyggnad av
anläggningen eller därmed direkt förknippad verksamhet som är tekniskt sett
knuten till verksamheten i anläggningen och som kan leda till ökade utsläpp
av koldioxid.

En ändring i eller en utvidgning av en befintlig anläggning ska anses vara

en ny deltagare endast om

1. ändringen av anläggningens art eller funktion eller utvidgningen föran-

leds av rättsakter inom Europeiska unionen, eller

2. ändringen eller utvidgningen är av sådan natur att ett nytt tillstånd, eller

för anmälningspliktiga verksamheter en ny anmälan, krävs enligt miljöbal-
ken eller föreskrifter meddelade med stöd av balken.

Tredje stycket 1 och 2 gäller inte för anläggningar som inte omfattas av

sådan tillstånds- eller anmälningsplikt som anges där, men som med tillämp-
ning av 2 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter omfattas
av tillståndsplikt enligt den lagen.

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:742.

SFS 2010:1194

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010