SFS 2010:1195 Förordning om ändring i förordningen (2005:626) om klimatrapportering

101195.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:626) om
klimatrapportering;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2005:626) om klimatrapport-

ering ska ha följande lydelse.

6 §

1

Statens energimyndighet ska delta i arbetet för Sveriges klimatrappor-

tering genom att

1. för energisektorn inklusive transporter tillhandahålla värmevärden och

utsläppsfaktorer för koldioxid,

2. för energisektorn exklusive transporter tillhandahålla utsläppsfaktorer

för metan och dikväveoxid,

3. i sin egenskap av statistikansvarig myndighet för ämnesområdet energi

enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken för energisek-
torn tillhandahålla den statistik som behövs i fråga om bränslestatistik för
energi och industri, energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler
samt bränsle-, gas- och lagerstatistik,

4. i sin egenskap av expertmyndighet för Kyotoprotokollets flexibla me-

kanismer och kontoföringsmyndighet som avses i lagen (2004:1199) om
handel med utsläppsrätter och i kommissionens förordning (EG) nr 2216/2004
av den 21 december 2004 om ett standardiserat och skyddat registersystem i
enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Euro-
paparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG,

a) tillhandahålla uppgifter om vilka som har rätt att delta i Kyotoprotokol-

lets flexibla mekanismer, och

b) tillhandahålla de registeruppgifter om användningen av de flexibla me-

kanismerna som behövs för rapportering enligt artikel 7.1 i Kyotoprotokollet
och de beslut som på Europeiska unionens vägnar fattats för att följa de rap-
porteringskraven,

5. för energisektorn tillhandahålla sådana uppgifter om användning av

flexibla mekanismer som avses i artikel 3.2.a.vi och 3.2.d i beslut 280/2004/
EG och vid tillhandahållandet ta hänsyn till artikel 11 i kommissionens till-
lämpningsföreskrifter,

6. för energisektorn tillhandahålla sådana prognoser som avses i artikel

3.2.b i beslut 280/2004/EG och skaffa underlag för prognoserna från Trafik-
analys och Konjunkturinstitutet, och

1 Senaste lydelse 2010:151.

SFS 2010:1195

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

2

SFS 2010:1195

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

7. inom energisektorn exklusive transporter utföra oberoende granskning

av beräknade utsläpp av växthusgaser.

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)