SFS 2010:1196 Förordning om ändring i förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel

101196.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1010) om
växtskyddsmedel;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att 2, 19, 49 och 54 §§ förordningen (2006:1010)

om växtskyddsmedel ska ha följande lydelse.

2 §

1

I denna förordning avses med

integrerad bekämpning: en rationell användning av en kombination av

biologiska, biotekniska, fysikaliska, kemiska eller odlings- eller växtförädl-
ingsmässiga åtgärder, som begränsar användningen av kemiska växtskydds-
medel till vad som är absolut nödvändigt för att hålla beståndet av skadliga
organismer på en så låg nivå att ekonomiskt oacceptabel skada eller förlust
inte orsakas,

skadliga organismer: växt- eller växtproduktskadegörare som tillhör djur-

eller växtriket eller som utgörs av virus, bakterier eller mykoplasma eller an-
dra patogener,

verksamma ämnen: ämnen eller mikroorganismer, däribland virus, som

har en allmän eller specifik verkan på skadliga organismer eller på växter,
växtdelar eller växtprodukter,

växter: levande växter och levande växtdelar, inklusive färska frukter och

frön,

växtprodukter: produkter av växter som är obearbetade eller som endast

har genomgått en enkel beredning, såsom malning, torkning eller pressning,

växtskyddsmedel: kemiska produkter, biotekniska organismer samt kemi-

ska eller biologiska bekämpningsmedel enligt definitionerna i 14 kap. miljö-
balken som, i den form de levereras till användaren, är avsedda att

� skydda växter eller växtprodukter mot skadliga organismer eller för-

hindra inverkan från sådana organismer,

� påverka växters livsprocesser på annat sätt än som näring,
� bevara växtprodukter i den mån den kemiska produkten, den biotekni-

ska organismen eller bekämpningsmedlet inte omfattas av särskilda EU-reg-
ler om konserveringsmedel,

� förstöra oönskade växter, eller
� förstöra växtdelar eller hämma eller förhindra oönskad tillväxt hos väx-

ter, och

1 Senaste lydelse 2008:259.

SFS 2010:1196

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

2

SFS 2010:1196

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

växtskyddsmedelsdirektivet: rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli

1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

2, senast ändrat ge-

nom kommissionens direktiv 2010/58/EU

3.

I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma betydelse som i

14 kap. miljöbalken.

19 §

Om Kemikalieinspektionen kräver att ett test eller en analys upprepas

eller vägrar att godkänna ett växtskyddsmedel, trots att sökanden begärt att
17 § ska tillämpas, ska inspektionen underrätta Europeiska kommissionen
om beslutet och om skälen för det.

49 §

Om det finns anledning att misstänka att ett godkänt växtskyddsmedel

eller ett medel som Kemikalieinspektionen är skyldig att godkänna utgör en
risk för människors hälsa eller miljön, får inspektionen tillfälligt begränsa el-
ler förbjuda användningen eller försäljningen av medlet. Om inspektionen
meddelar ett sådant beslut, ska inspektionen genast underrätta Europeiska
kommissionen och de andra medlemsstaterna inom Europeiska unionen.

54 §

I fråga om meddelanden, underrättelser och annan information till

Europeiska kommissionen och övriga medlemsstater i Europeiska unionen
eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska Kemikalieinspektionen
fullgöra de uppgifter som Sverige har enligt växtskyddsmedelsdirektivets

1. övergångsbestämmelser,
2. bestämmelser om att tillhandahålla uppgifter om ansökningar och om

att göra dokumentation tillgänglig,

3. bestämmelser om informationsutbyte när det gäller beslut i ärenden om

godkännande, dispens och återkallelse samt förteckningar över godkända
medel,

4. bestämmelser om att lämna upplysningar om vad som kommer fram vid

granskningen av en ansökan om godkännande,

5. bestämmelser om att lämna upplysningar om sådana skadliga verk-

ningar som avses i 24 §,

6. bestämmelser om avvikelser från märkningskrav, och
7. bestämmelser om rapportering om resultatet av vidtagna tillsynsåtgärd-

er.

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

2 EGT L 230, 19.8.1991, s. 1 (Celex 31991L0414).

3 EUT L 221, 24.8.2010, s. 12 (Celex 32010L0058).