SFS 2010:1197 Förordning om ändring i förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar

101197.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1273) om
producentansvar för förpackningar;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2006:1273) om producent-

ansvar för förpackningar ska ha följande lydelse.

11 §

En producent ska till Naturvårdsverket lämna

1. uppgift om resultatet av insamlingsverksamheten, återanvändningen,

återvinningen och materialutnyttjandet samt andra förhållanden som rör
bortskaffandet av utsorterade förpackningar,

2. de uppgifter om tillverkning, införsel till Sverige, utförsel från Sverige

till ett land utanför Europeiska unionen, försäljning och andra förhållanden
som Naturvårdsverket behöver för att

a) beräkna uppfyllelsen av målen i bilaga 1 till denna förordning, och
b) rapportera till Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 12 och

bilaga 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 dec-
ember 1994 om förpackningar och förpackningsavfall

1, senast ändrat genom

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 219/2009

2.

När det gäller uppfyllelse av målen i bilaga 1 till denna förordning för så-

dant förpackningsavfall som förs ut från Sverige till ett land utanför Euro-
peiska unionen ska producenten kunna visa att återvinning och materialut-
nyttjande skett på sätt som anges i denna förordning.

I fråga om förpackningar för konsumtionsfärdig dryck tillverkade av poly-

mera material eller metall gäller uppgiftsskyldigheten den som yrkesmässigt
tappar eller till Sverige för in konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller me-
tallburk.

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 EGT L 365, 31.12.1994, s. 10 (Celex 31994L0062).

2 EUT L 87, 31.3.2009, s. 109 (Celex 32009R0219).

SFS 2010:1197

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010