SFS 2010:1198 Förordning om ändring i förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador

101198.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:667) om allvarliga
miljöskador;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2007:667) om allvarliga mil-

jöskador ska ha följande lydelse.

6 §

Bedömningen av en skadas effekt på en arts eller livsmiljös bevarande-

status enligt 4 § ska i den utsträckning det är möjligt göras med hjälp av mät-
bara uppgifter om

1. antalet individer, deras täthet eller utbredningsområde,
2. de skadade enskilda individernas eller det skadade områdets funktion i

förhållande till bevarandet av arten eller livsmiljön, med utgångspunkt från
artens eller livsmiljöns sällsynthet och dess naturliga utbredning inom ska-
deplatsens närområde, Sveriges territorium och den del av Europeiska unio-
nens medlemsstaters territorier som omfattas av EUF-fördraget,

3. artens livskraft och förmåga till förökning eller livsmiljöns förmåga till

återbildning, och

4. förmågan hos arten eller livsmiljön att, kort tid efter det att skadan har

uppstått, återhämta sig utan avhjälpandeåtgärder till ett tillstånd som endast
genom artens eller livsmiljöns egen dynamik leder till en bevarandestatus
som är minst lika god som innan skadan uppstod.

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2010:1198

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010