SFS 2010:1199 Förordning om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)

101199.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i artskyddsförordningen (2007:845);

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att 32 och 71 §§ artskyddsförordningen

(2007:845) och bilaga 1 till förordningen ska ha följande lydelse.

32 §

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om undantag eller i det

enskilda fallet ge dispens från 16, 18 och 23 §§.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda

fallet ge dispens från 25 och 27 §§. Innan Naturvårdsverket gör det i fråga
om 25 § första stycket 1 när det gäller arter som i bilaga 1 till denna förord-
ning har markerats med Hs, ska verket samråda med Europeiska kommissio-
nen.

Fiskeriverket får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fal-

let ge dispens från 24 §.

Verken ska vid behov samråda med varandra.
Föreskrifter om undantag får meddelas och dispenser ges endast
1. för naturvårds-, forsknings- eller undervisningsändamål,
2. om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning, och
3. om hanteringen inte kommer att påverka artens eller andra vilt levande

arters överlevnad i områden där dessa naturligt förekommer.

71 §

Statens jordbruksverk ska lämna de upplysningar som avses i artik-

larna 6.1, 12.3, 13.3, 14.1, 14.2 och 15.5 i rådets förordning (EG) nr 338/97
till Europeiska kommissionen och i förekommande fall även till det sekreta-
riat som upprättats i enlighet med CITES-konventionen.

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2010:1199

Utkom från trycket
den 23 november 2010

background image

2

SFS 2010:1199

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Bilaga 1

Förteckning över vissa djur- och växtarter

S: Arten förekommer i Sverige, i fråga om fåglar genom att sådana fåglar

häckar regelbundet eller i betydande antal rastar i Sverige, och i fråga om an-
dra arter genom att det i Sverige finns en population som inte är helt till-
fällig.

B: Arten har enligt fågeldirektivet eller art- och habitatdirektivet ett sådant

unionsintresse att särskilda skyddsområden (fågeldirektivet) eller bevaran-
deområden (art- och habitatdirektivet) behöver utses. Arten finns upptagen i
bilaga 1 till fågeldirektivet eller bilaga 2 till art- och habitatdirektivet.

J: Enligt fågeldirektivet får arten jagas i enlighet med nationell lagstift-

ning som tar hänsyn till artens populationsnivå, geografiska spridning och
reproduktion. Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 2 del 1 eller
del 2 med angivande att arten får jagas i Sverige.

Ht: Enligt fågeldirektivet ska handel och annan hantering av dödade eller

fångade exemplar av arten vara tillåten under förutsättning att fångsten skett
på lagligt sätt. Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 3 del 1.

Hs: Enligt fågeldirektivet får handel och annan hantering av dödade eller

fångade exemplar av arten tillåtas med vissa begränsningar under förutsätt-
ning att fångsten skett på lagligt sätt och samråd först har skett med Euro-
peiska kommissionen. Arten finns upptagen i fågeldirektivets bilaga 3 del 2.

P: Arten är en prioriterad art enligt art- och habitatdirektivet. Arten finns

upptagen i bilaga 2 till art- och habitatdirektivet.

N: Arten kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Arten

finns upptagen i bilaga 4 till art- och habitatdirektivet.

n: Arten kräver noggrant skydd enligt en nationell svensk bedömning eller

till följd av ett internationellt åtagande. Arten finns inte upptagen i bilaga 4
till art- och habitatdirektivet.

F: Arten har enligt art- och habitatdirektivet ett sådant unionsintresse att

insamling i naturen och exploatering kan bli föremål för särskilda förvalt-
ningsåtgärder. Arten finns upptagen i bilaga 5 till art- och habitatdirektivet.

M: Arten anges i art- och habitatdirektivet som en makaronesisk art.