SFS 2010:1300 Lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

101300.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt
vårdnadsbidrag;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 5 §§ lagen (2008:307) om

kommunalt vårdnadsbidrag ska ha följande lydelse.

3 §

2

En kommun får lämna vårdnadsbidrag för ett barn som har fyllt ett

men inte tre år under förutsättning att barnet

1. är folkbokfört i kommunen, och
2. inte har en plats i förskoleverksamhet som avser heltid.
Vårdnadsbidrag får dock tidigast lämnas efter det att föräldrapenning med

anledning av barnets födelse enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken har läm-
nats för sammanlagt 250 hela dagar, inklusive sådan tid som avses i 33 och
34 §§ i nämnda kapitel. Därvid ska föräldrapenningen ha lämnats på sjuk-
penningnivån eller grundnivån.

Vid adoption ska tidpunkten då föräldern fick barnet i sin vård anses som

tidpunkten för barnets födelse vid bestämmande av den övre åldersgräns på
tre år som anges i första stycket. Därvid får vårdnadsbidrag lämnas för högst
två år och för barn som inte har fyllt fem år. Vad som nu sagts gäller inte vid
adoption av andra makens barn eller adoptivbarn eller av eget barn.

5 §

3

Vårdnadsbidrag får inte lämnas till en vårdnadshavare som för samma

kalendermånad eller del därav får

1. föräldrapenning med anledning av ett barns födelse enligt 12 kap. soci-

alförsäkringsbalken,

2. arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäk-

ring,

3. aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning vid deltagande i ett arbets-

marknadspolitiskt program,

4. sjukpenning eller rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken

efter det att sådan ersättning har lämnats för en tid av 365 dagar,

5. sjukpenning under eller omedelbart efter en period när arbetslöshetser-

sättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring har lämnats,

6. sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken,
7. allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken,

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2009:551.

3 Senaste lydelse 2010:207.

SFS 2010:1300

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1300

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

8. äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkringsbalken, eller
9. ersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa ny-

anlända invandrare.

Vårdnadsbidrag får inte heller lämnas till en vårdnadshavare vars make el-

ler sambo för samma kalendermånad eller del därav får någon av de ersätt-
ningar som anges i första stycket 1�9. Detta gäller för vårdnadshavare som
bor tillsammans med sin make.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)