SFS 2010:1301 Lag om ändring i lagen (2010:871) om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

101301.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:871) om ändring i lagen
(2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2008:307) om kom-

munalt vårdnadsbidrag i stället för dess lydelse enligt lagen (2010:871) om
ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

3 §

En kommun får lämna vårdnadsbidrag för ett barn som har fyllt ett

men inte tre år under förutsättning att barnet

1. är folkbokfört i kommunen, och
2. inte har en plats i förskola som avser heltid.
Vårdnadsbidrag får dock tidigast lämnas efter det att föräldrapenning med

anledning av barnets födelse enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken har läm-
nats för sammanlagt 250 hela dagar, inklusive sådan tid som avses i 33 och
34 §§ i nämnda kapitel. Därvid ska föräldrapenningen ha lämnats på sjuk-
penningnivån eller grundnivån.

Vid adoption ska tidpunkten då föräldern fick barnet i sin vård anses som

tidpunkten för barnets födelse vid bestämmande av den övre åldersgräns på
tre år som anges i första stycket. Därvid får vårdnadsbidrag lämnas för högst
två år och för barn som inte har fyllt fem år. Vad som nu sagts gäller inte vid
adoption av andra makens barn eller adoptivbarn eller av eget barn.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1301

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010