SFS 2010:1302 Lag om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus

101302.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2008:313) om <br/>j�mst�lldhetsbonus;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3, 4, 5, 11, 12, 16 och 17 �� lagen</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2008:313) om j�mst�lldhetsbonus ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">R�tt till j�mst�lldhetsbonus har f�r�ldrar som har gemensam v�rdnad</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">om ett barn.</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Med f�r�ldrar som har gemensam v�rdnad likst�lls personer som avses i</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">11 kap. 4 � 3 och 4 socialf�rs�kringsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:561px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid till�mpning av denna lag beaktas endast s�dan f�r�ldrapenning</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">som enligt 12 kap. socialf�rs�kringsbalken har l�mnats p� sjukpenningniv�n<br/>eller grundniv�n.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:632px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">J�mst�lldhetsbonus l�mnas till den av ett barns f�r�ldrar (den ber�tti-</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">gade f�r�ldern) som vid utg�ngen av det �r som bonusen avser har tagit ut<br/>f�r�ldrapenning f�r v�rd av barnet under h�gst antal dagar r�knat under hela<br/>den tid f�r�ldrapenning har tagits ut av n�gon av f�r�ldrarna.</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">Vid flerbarnsf�dsel l�mnas j�mst�lldhetsbonus gemensamt f�r barnen.<br/>Har f�r�ldrarna tagit ut f�r�ldrapenning under lika m�nga dagar, l�mnas</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">j�mst�lldhetsbonus till den f�r�lder som �r yngst.</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>11 � </b>Vid ber�kning av antalet dagar ska dagar f�r vilka f�r�ldrapenning har<br/>l�mnats med kvotdel enligt 12 kap. 9 � socialf�rs�kringsbalken r�knas om s�<br/>att de f�r respektive m�nad motsvarar antal dagar med hel f�r�ldrapenning,<br/>varvid dag med halv f�r�ldrapenning avrundas upp�t.</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid ber�kning av dagar f�r vilka det har l�mnats f�r�ldrapenning beaktas</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">endast dagar som har infallit under de kalender�r som har passerat innan an-<br/>s�kan senast skulle ha gjorts och f�r vilka det har betalats ut f�r�ldrapenning<br/>senast den 31 januari �ret efter det �r ans�kan avser.</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:932px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som vill ha j�mst�lldhetsbonus ska ans�ka om detta hos F�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:950px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ringskassan. Ans�kan ska ha kommit in dit senast den 1 mars �ret efter det �r<br/>ans�kan avser.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:1302</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1302</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Ans�kan ska vara skriftlig och egenh�ndigt undertecknad. Ans�kan f�r</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">�ven g�ras elektroniskt med till�mpning av 111 kap. socialf�rs�krings-<br/>balken.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:238px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rs�kringskassan ska besluta om �terbetalning av j�mst�lldhetsbo-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">nus, om den som har tillgodof�rts s�dan bonus genom att l�mna oriktiga<br/>uppgifter eller genom att underl�ta att fullg�ra en uppgiftsskyldighet har or-<br/>sakat att bonus har tillgodof�rts felaktigt eller med f�r h�gt belopp. Det-<br/>samma g�ller om j�mst�lldhetsbonus i annat fall har tillgodof�rts felaktigt<br/>eller med ett f�r h�gt belopp och den som tillgodof�rts bonusen har insett el-<br/>ler sk�ligen borde ha insett detta.</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det finns s�rskilda sk�l f�r F�rs�kringskassan helt eller delvis efterge</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">krav p� �terbetalning.</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Vad som f�reskrivs om r�nta i 108 kap. 15, 16, 19 och 21 �� socialf�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ringsbalken ska till�mpas p� beslut om �terbetalning enligt denna paragraf.</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:450px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r j�mst�lldhetsbonus g�ller f�ljande best�mmelser i socialf�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ringsbalken</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft24"> 110 kap. 31 � och 115 kap. 4 � om uppgiftsskyldighet,<br/> 113 kap. 39 �� om �ndring och ompr�vning, och<br/> 113 kap. 1020 och 21 �� om �verklagande.</p> <p style="position:absolute;top:557px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:592px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft24">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2008:313) om
j�mst�lldhetsbonus;

utf�rdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3, 4, 5, 11, 12, 16 och 17 �� lagen

(2008:313) om j�mst�lldhetsbonus ska ha f�ljande lydelse.

3 �

R�tt till j�mst�lldhetsbonus har f�r�ldrar som har gemensam v�rdnad

om ett barn.

Med f�r�ldrar som har gemensam v�rdnad likst�lls personer som avses i

11 kap. 4 � 3 och 4 socialf�rs�kringsbalken.

4 �

Vid till�mpning av denna lag beaktas endast s�dan f�r�ldrapenning

som enligt 12 kap. socialf�rs�kringsbalken har l�mnats p� sjukpenningniv�n
eller grundniv�n.

5 �

J�mst�lldhetsbonus l�mnas till den av ett barns f�r�ldrar (den ber�tti-

gade f�r�ldern) som vid utg�ngen av det �r som bonusen avser har tagit ut
f�r�ldrapenning f�r v�rd av barnet under h�gst antal dagar r�knat under hela
den tid f�r�ldrapenning har tagits ut av n�gon av f�r�ldrarna.

Vid flerbarnsf�dsel l�mnas j�mst�lldhetsbonus gemensamt f�r barnen.
Har f�r�ldrarna tagit ut f�r�ldrapenning under lika m�nga dagar, l�mnas

j�mst�lldhetsbonus till den f�r�lder som �r yngst.

11 � Vid ber�kning av antalet dagar ska dagar f�r vilka f�r�ldrapenning har
l�mnats med kvotdel enligt 12 kap. 9 � socialf�rs�kringsbalken r�knas om s�
att de f�r respektive m�nad motsvarar antal dagar med hel f�r�ldrapenning,
varvid dag med halv f�r�ldrapenning avrundas upp�t.

Vid ber�kning av dagar f�r vilka det har l�mnats f�r�ldrapenning beaktas

endast dagar som har infallit under de kalender�r som har passerat innan an-
s�kan senast skulle ha gjorts och f�r vilka det har betalats ut f�r�ldrapenning
senast den 31 januari �ret efter det �r ans�kan avser.

12 �

Den som vill ha j�mst�lldhetsbonus ska ans�ka om detta hos F�rs�k-

ringskassan. Ans�kan ska ha kommit in dit senast den 1 mars �ret efter det �r
ans�kan avser.

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1302

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1302

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

Ans�kan ska vara skriftlig och egenh�ndigt undertecknad. Ans�kan f�r

�ven g�ras elektroniskt med till�mpning av 111 kap. socialf�rs�krings-
balken.

16 �

F�rs�kringskassan ska besluta om �terbetalning av j�mst�lldhetsbo-

nus, om den som har tillgodof�rts s�dan bonus genom att l�mna oriktiga
uppgifter eller genom att underl�ta att fullg�ra en uppgiftsskyldighet har or-
sakat att bonus har tillgodof�rts felaktigt eller med f�r h�gt belopp. Det-
samma g�ller om j�mst�lldhetsbonus i annat fall har tillgodof�rts felaktigt
eller med ett f�r h�gt belopp och den som tillgodof�rts bonusen har insett el-
ler sk�ligen borde ha insett detta.

Om det finns s�rskilda sk�l f�r F�rs�kringskassan helt eller delvis efterge

krav p� �terbetalning.

Vad som f�reskrivs om r�nta i 108 kap. 15, 16, 19 och 21 �� socialf�rs�k-

ringsbalken ska till�mpas p� beslut om �terbetalning enligt denna paragraf.

17 �

F�r j�mst�lldhetsbonus g�ller f�ljande best�mmelser i socialf�rs�k-

ringsbalken

 110 kap. 31 � och 115 kap. 4 � om uppgiftsskyldighet,
 113 kap. 39 �� om �ndring och ompr�vning, och
 113 kap. 1020 och 21 �� om �verklagande.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

;