SFS 2010:1302 Lag om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus

101302.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:313) om
jämställdhetsbonus;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3, 4, 5, 11, 12, 16 och 17 §§ lagen

(2008:313) om jämställdhetsbonus ska ha följande lydelse.

3 §

Rätt till jämställdhetsbonus har föräldrar som har gemensam vårdnad

om ett barn.

Med föräldrar som har gemensam vårdnad likställs personer som avses i

11 kap. 4 § 3 och 4 socialförsäkringsbalken.

4 §

Vid tillämpning av denna lag beaktas endast sådan föräldrapenning

som enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken har lämnats på sjukpenningnivån
eller grundnivån.

5 §

Jämställdhetsbonus lämnas till den av ett barns föräldrar (den berätti-

gade föräldern) som vid utgången av det år som bonusen avser har tagit ut
föräldrapenning för vård av barnet under högst antal dagar räknat under hela
den tid föräldrapenning har tagits ut av någon av föräldrarna.

Vid flerbarnsfödsel lämnas jämställdhetsbonus gemensamt för barnen.
Har föräldrarna tagit ut föräldrapenning under lika många dagar, lämnas

jämställdhetsbonus till den förälder som är yngst.

11 § Vid beräkning av antalet dagar ska dagar för vilka föräldrapenning har
lämnats med kvotdel enligt 12 kap. 9 § socialförsäkringsbalken räknas om så
att de för respektive månad motsvarar antal dagar med hel föräldrapenning,
varvid dag med halv föräldrapenning avrundas uppåt.

Vid beräkning av dagar för vilka det har lämnats föräldrapenning beaktas

endast dagar som har infallit under de kalenderår som har passerat innan an-
sökan senast skulle ha gjorts och för vilka det har betalats ut föräldrapenning
senast den 31 januari året efter det år ansökan avser.

12 §

Den som vill ha jämställdhetsbonus ska ansöka om detta hos Försäk-

ringskassan. Ansökan ska ha kommit in dit senast den 1 mars året efter det år
ansökan avser.

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1302

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1302

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Ansökan ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Ansökan får

även göras elektroniskt med tillämpning av 111 kap. socialförsäkrings-
balken.

16 §

Försäkringskassan ska besluta om återbetalning av jämställdhetsbo-

nus, om den som har tillgodoförts sådan bonus genom att lämna oriktiga
uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en uppgiftsskyldighet har or-
sakat att bonus har tillgodoförts felaktigt eller med för högt belopp. Det-
samma gäller om jämställdhetsbonus i annat fall har tillgodoförts felaktigt
eller med ett för högt belopp och den som tillgodoförts bonusen har insett el-
ler skäligen borde ha insett detta.

Om det finns särskilda skäl får Försäkringskassan helt eller delvis efterge

krav på återbetalning.

Vad som föreskrivs om ränta i 108 kap. 15, 16, 19 och 21 §§ socialförsäk-

ringsbalken ska tillämpas på beslut om återbetalning enligt denna paragraf.

17 §

För jämställdhetsbonus gäller följande bestämmelser i socialförsäk-

ringsbalken

� 110 kap. 31 § och 115 kap. 4 § om uppgiftsskyldighet,
� 113 kap. 3�9 §§ om ändring och omprövning, och
� 113 kap. 10�20 och 21 §§ om överklagande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)