SFS 2010:1303 Lag om ändring i lagen (2008:342) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade

101303.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2008:342) om utj�mning av <br/>kostnader f�r st�d och service till vissa <br/>funktionshindrade;</b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 och 2 �� lagen (2008:342) om ut-</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">j�mning av kostnader f�r st�d och service till vissa funktionshindrade ska ha<br/>f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag inneh�ller best�mmelser om utj�mningsbidrag och utj�m-</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ningsavgift f�r kostnader enligt lagen (1993:387) om st�d och service till<br/>vissa funktionshindrade och best�mmelserna i socialf�rs�kringsbalken om<br/>assistansers�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r varje kommun ber�knas en standardkostnad f�r </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. insatser enligt 9 � 28 och 10 lagen (1993:387) om st�d och service till</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">vissa funktionshindrade,</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">2. bostad med s�rskild service f�r vuxna, och<br/>3. den ers�ttning varje kommun betalar till F�rs�kringskassan enligt</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">51 kap. 22 och 23 �� socialf�rs�kringsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en person har beviljats b�de insatsen bitr�de av personlig assistent el-</p> <p style="position:absolute;top:722px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ler ekonomiskt st�d till sk�liga kostnader f�r s�dan assistans och insatsen<br/>bostad med s�rskild service f�r vuxna, ska endast sistn�mnda insats ing� i<br/>ber�kningen.</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Med standardkostnad avses en f�r varje kommun ber�knad teoretisk kost-</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">nad f�r de insatser och den ers�ttning som anges i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:864px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:899px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER NORMAN</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Rikard Jermsten<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:1303</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2008:342) om utj�mning av
kostnader f�r st�d och service till vissa
funktionshindrade;

utf�rdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 och 2 �� lagen (2008:342) om ut-

j�mning av kostnader f�r st�d och service till vissa funktionshindrade ska ha
f�ljande lydelse.

1 �

Denna lag inneh�ller best�mmelser om utj�mningsbidrag och utj�m-

ningsavgift f�r kostnader enligt lagen (1993:387) om st�d och service till
vissa funktionshindrade och best�mmelserna i socialf�rs�kringsbalken om
assistansers�ttning.

2 �

F�r varje kommun ber�knas en standardkostnad f�r

1. insatser enligt 9 � 28 och 10 lagen (1993:387) om st�d och service till

vissa funktionshindrade,

2. bostad med s�rskild service f�r vuxna, och
3. den ers�ttning varje kommun betalar till F�rs�kringskassan enligt

51 kap. 22 och 23 �� socialf�rs�kringsbalken.

Om en person har beviljats b�de insatsen bitr�de av personlig assistent el-

ler ekonomiskt st�d till sk�liga kostnader f�r s�dan assistans och insatsen
bostad med s�rskild service f�r vuxna, ska endast sistn�mnda insats ing� i
ber�kningen.

Med standardkostnad avses en f�r varje kommun ber�knad teoretisk kost-

nad f�r de insatser och den ers�ttning som anges i f�rsta stycket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1303

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;