SFS 2010:1304 Lag om ändring i lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift

101304.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:826) om skattereduktion
för kommunal fastighetsavgift;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 5 §§ lagen (2008:826) om

skattereduktion för kommunal fastighetsavgift ska ha följande lydelse.

3 §

Skattereduktion enligt denna lag tillgodoräknas en fysisk person som

under hela året före taxeringsåret varit ägare av en reduktionsfastighet för
vilken han eller hon är avgiftsskyldig enligt lagen (2007:1398) om kom-
munal fastighetsavgift och som

1. fyllt 65 år vid ingången av året före taxeringsåret,
2. under året före taxeringsåret har fått sjuk- eller aktivitetsersättning en-

ligt socialförsäkringsbalken, eller

3. under året före taxeringsåret har fått ersättning enligt lagstiftning om

social trygghet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, om ersättningen betalas ut enligt grunder som är jämförbara med vad
som gäller för sjuk- eller aktivitetsersättning.

5 §

För beräkningen av skattereduktion fastställs ett spärrbelopp. Spärr-

beloppet är fyra procent av summan av

1. den avgiftsskyldiges beskattningsbara förvärvsinkomst enligt 1 kap. 5 §

inkomstskattelagen (1999:1229), och

2. den avgiftsskyldiges överskott i inkomstslaget kapital enligt 1 kap. 6 §

inkomstskattelagen.

Spärrbeloppet får för år 2008 fastställas till lägst 2 800 kronor. För år

2009 och senare år får spärrbeloppet inte fastställas till ett lägre belopp än
2 800 kronor ökat eller minskat med ett belopp motsvarande prisbas-
beloppets förändring mellan år 2008 och det aktuella året uttryckt i procent
med två decimaler. Spärrbeloppet uttrycks i hela krontal så att öretal faller
bort.

Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ social-

försäkringsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången

vid 2012 års taxering.

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1304

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1304

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

2. Vid tillämpning av 3 § likställs med sjuk- eller aktivitetsersättning en-

ligt socialförsäkringsbalken motsvarande ersättning enligt den upphävda la-
gen (1962:381) om allmän försäkring.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Christina Eng
(Finansdepartementet)