SFS 2010:1304 Lag om ändring i lagen (2008:826) om skattereduktion för kommunal fastighetsavgift

101304.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2008:826) om skattereduktion <br/>f�r kommunal fastighetsavgift;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 3 och 5 �� lagen (2008:826) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">skattereduktion f�r kommunal fastighetsavgift ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Skattereduktion enligt denna lag tillgodor�knas en fysisk person som</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">under hela �ret f�re taxerings�ret varit �gare av en reduktionsfastighet f�r<br/>vilken han eller hon �r avgiftsskyldig enligt lagen (2007:1398) om kom-<br/>munal fastighetsavgift och som</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. fyllt 65 �r vid ing�ngen av �ret f�re taxerings�ret,<br/>2. under �ret f�re taxerings�ret har f�tt sjuk- eller aktivitetsers�ttning en-</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ligt socialf�rs�kringsbalken, eller</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">3. under �ret f�re taxerings�ret har f�tt ers�ttning enligt lagstiftning om</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">social trygghet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-<br/>r�det, om ers�ttningen betalas ut enligt grunder som �r j�mf�rbara med vad<br/>som g�ller f�r sjuk- eller aktivitetsers�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:685px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r ber�kningen av skattereduktion fastst�lls ett sp�rrbelopp. Sp�rr-</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">beloppet �r fyra procent av summan av</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. den avgiftsskyldiges beskattningsbara f�rv�rvsinkomst enligt 1 kap. 5 �</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">inkomstskattelagen (1999:1229), och</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">2. den avgiftsskyldiges �verskott i inkomstslaget kapital enligt 1 kap. 6 �</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">inkomstskattelagen.</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Sp�rrbeloppet f�r f�r �r 2008 fastst�llas till l�gst 2 800 kronor. F�r �r</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">2009 och senare �r f�r sp�rrbeloppet inte fastst�llas till ett l�gre belopp �n<br/>2 800 kronor �kat eller minskat med ett belopp motsvarande prisbas-<br/>beloppets f�r�ndring mellan �r 2008 och det aktuella �ret uttryckt i procent<br/>med tv� decimaler. Sp�rrbeloppet uttrycks i hela krontal s� att �retal faller<br/>bort.</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 �� social-</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rs�kringsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011 och till�mpas f�rsta g�ngen</p> <p style="position:absolute;top:968px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">vid 2012 �rs taxering. </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:1304</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1304</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. Vid till�mpning av 3 � likst�lls med sjuk- eller aktivitetsers�ttning en-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">ligt socialf�rs�kringsbalken motsvarande ers�ttning enligt den upph�vda la-<br/>gen (1962:381) om allm�n f�rs�kring.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDERS BORG</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Christina Eng<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2008:826) om skattereduktion
f�r kommunal fastighetsavgift;

utf�rdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 3 och 5 �� lagen (2008:826) om

skattereduktion f�r kommunal fastighetsavgift ska ha f�ljande lydelse.

3 �

Skattereduktion enligt denna lag tillgodor�knas en fysisk person som

under hela �ret f�re taxerings�ret varit �gare av en reduktionsfastighet f�r
vilken han eller hon �r avgiftsskyldig enligt lagen (2007:1398) om kom-
munal fastighetsavgift och som

1. fyllt 65 �r vid ing�ngen av �ret f�re taxerings�ret,
2. under �ret f�re taxerings�ret har f�tt sjuk- eller aktivitetsers�ttning en-

ligt socialf�rs�kringsbalken, eller

3. under �ret f�re taxerings�ret har f�tt ers�ttning enligt lagstiftning om

social trygghet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
r�det, om ers�ttningen betalas ut enligt grunder som �r j�mf�rbara med vad
som g�ller f�r sjuk- eller aktivitetsers�ttning.

5 �

F�r ber�kningen av skattereduktion fastst�lls ett sp�rrbelopp. Sp�rr-

beloppet �r fyra procent av summan av

1. den avgiftsskyldiges beskattningsbara f�rv�rvsinkomst enligt 1 kap. 5 �

inkomstskattelagen (1999:1229), och

2. den avgiftsskyldiges �verskott i inkomstslaget kapital enligt 1 kap. 6 �

inkomstskattelagen.

Sp�rrbeloppet f�r f�r �r 2008 fastst�llas till l�gst 2 800 kronor. F�r �r

2009 och senare �r f�r sp�rrbeloppet inte fastst�llas till ett l�gre belopp �n
2 800 kronor �kat eller minskat med ett belopp motsvarande prisbas-
beloppets f�r�ndring mellan �r 2008 och det aktuella �ret uttryckt i procent
med tv� decimaler. Sp�rrbeloppet uttrycks i hela krontal s� att �retal faller
bort.

Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 �� social-

f�rs�kringsbalken.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011 och till�mpas f�rsta g�ngen

vid 2012 �rs taxering.

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1304

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1304

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

2. Vid till�mpning av 3 � likst�lls med sjuk- eller aktivitetsers�ttning en-

ligt socialf�rs�kringsbalken motsvarande ers�ttning enligt den upph�vda la-
gen (1962:381) om allm�n f�rs�kring.

P� regeringens v�gnar

ANDERS BORG

Christina Eng
(Finansdepartementet)

;