SFS 2010:1305 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

101305.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 28 kap. 5 § offentlighets- och sek-

retesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

28 kap.

5 §

2

Sekretess gäller hos Pensionsmyndigheten och domstol i ärende enligt

lagstiftningen om inkomstgrundad ålderspension för uppgift om

1. hur premiepensionsmedel har placerats för en enskilds räkning, om det

inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider men, och

2. vad en pensionssparare har bestämt om efterlevandeskydd enligt

91 kap. socialförsäkringsbalken.

Sekretessen enligt första stycket 2 gäller inte sedan pensionsspararen har

avlidit.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2009:1017.

SFS 2010:1305

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010