SFS 2010:1307 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

101307.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 kap. 17 och 18 §§, 47 kap. 2 §,

62 kap. 16 och 33 §§, 100 kap. 4 § samt 101 kap. 1 § socialförsäkringsbalken
ska ha följande lydelse.

26 kap.

17 §

SGI-skydd gäller under tid då den försäkrade inte förvärvsarbetar av

någon anledning som ger rätt till ersättning i form av

1. sjukpenning,
2. ersättning för arbetsresor i stället för sjukpenning,
3. rehabiliteringsersättning, eller
4. ersättning från arbetsskadeförsäkringen enligt 38�42 kap. som mot-

svarar ersättning enligt 1��3 eller någon annan jämförbar ekonomisk förmån.

Första stycket gäller endast för tid före 65 års ålder.

18 §

SGI-skydd gäller under högst tre månader i följd för en försäkrad som

avbryter sitt förvärvsarbete, oavsett om avsikten är att förvärvsavbrottet ska
pågå längre tid.

Första stycket gäller endast för tid före 65 års ålder.

47 kap.

2 §

Bestämmelser om närståendepenning i samband med att en svårt sjuk

person vårdas av en närstående finns i detta kapitel.

I lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård finns bestämmelser i

vilka anges när en arbetstagare som vårdar en närstående har rätt att vara le-
dig från sin anställning.

62 kap.

16 §

Arvsvinstfaktorer som avser fördelning av pensionsbehållningar efter

personer som har avlidit det år de fyllt eller skulle ha fyllt 60 år eller senare
ska grundas på kvoten mellan

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1307
Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1307

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

�� det beräknade antalet personer som har avlidit det år de uppnått eller

skulle ha uppnått samma ålder som den person som beräkningen ska göras
för och

�� det beräknade antalet kvarlevande personer i samma ålder.

33 §

Om inkomstpension tas ut med tre fjärdedelar, hälften eller en fjärde-

del av hel förmån, ska beräkningsreglerna i 30��32 §§ tillämpas endast på så
stor andel av pensionsbehållningen som motsvarar respektive förmånsnivå.

100 kap.

4 §

När det gäller bostadstillägg ska en person som är gift men stadig-

varande lever åtskild från sin make likställas med en ogift person, om inte
särskilda skäl talar mot detta.

101 kap.

1 §

I detta kapitel finns inledande bestämmelser i 2 §.

Vidare finns bestämmelser om
�� förmåner som kan ge rätt till bostadstillägg i 3��5 §§,
� undantag från rätten till bostadstillägg i 6 §,
�� bostadskostnader i 7 och 8 §§,
�� samordning med bostadsbidrag i 9 §, och
�� förmånstiden i 10 och 11 §§.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)