SFS 2010:1308 Lag om ändring i lagen (2010:467) om ändring i socialförsäkringsbalken

101308.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:467) om ändring i
socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 2 § socialförsäkringsbalken

i stället för dess lydelse enligt lagen (2010:467) om ändring i nämnda balk
ska ha följande lydelse.

7 kap.

2 §

Försäkrad för statligt personskadeskydd enligt 43 kap. är

1. den som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, eller

inställer sig till mönstring eller annan uttagning enligt den lagen eller ge-
nomgår militär utbildning inom Försvarsmakten som rekryt,

2. den som medverkar i räddningstjänst eller i övning med en kommunal

organisation för räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor, eller i räddningstjänst enligt 10 kap. 1 § andra stycket luftfartslagen
(2010:500),

3. den som är intagen för vård i kriminalvårdsanstalt, i ett hem som avses i

12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller i ett
hem som avses i 22 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
samt den som är häktad eller anhållen eller i annat fall intagen eller tagen i
förvar i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest,

4. den som utför samhällstjänst på grund av en föreskrift som har med-

delats med stöd av 27 kap. 2 a § eller 28 kap. 2 a § brottsbalken,

5. den som utför ungdomstjänst enligt 32 kap. 2 § eller 3 § första stycket 1

brottsbalken, och

6. den som utför oavlönat arbete enligt en föreskrift som har meddelats

med stöd av 8 § första stycket 2 lagen (1994:451) om intensivövervakning
med elektronisk kontroll.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1308

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010