SFS 2010:1309 Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

101309.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:111) om införande av
socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:111) om infö-

rande av socialförsäkringsbalken

dels att 1 kap. 8 § och 7 kap. 58 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 9 kap. 6 a och, närmast

före 15 §, 14 a §§

dels att det i lagen, närmast före 9 kap. 6 a, ska införas en ny rubrik av föl-

jande lydelse.

1 kap.

8 §

Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och

tillämpningsområde som i socialförsäkringsbalken.

Vid tillämpning av denna lag ska uttrycket de upphävda författningarna

omfatta, förutom de i 2 § angivna författningarna, även 2�19 §§ lagen
(1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård i lagens lydelse
före den 1 januari 2011.

7 kap.

58 §

Om rätt till livränta till efterlevande grundas på dödsfall till följd av

en arbetsskada eller motsvarande äldre skada som har inträffat före den 1
januari 1990 gäller äldre bestämmelser om inte annat anges i 59�65 §§.

Bestämmelserna i 59�68 §§ tillämpas inte i fråga om dödsfall till följd av

en skada som har inträffat före den 1 juli 1977.

9 kap.

Handläggning

6 a §

Bestämmelserna i 110 kap. socialförsäkringsbalken samt i 7�12 §§ i

detta kapitel gäller i tillämpliga delar även vid handläggning av förmåner
som avses i 2 kap. 1 § denna lag samt i 69 kap. 2 § första stycket och andra
stycket 1 socialförsäkringsbalken.

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1309

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1309

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Det som föreskrivs i första stycket gäller även vid handläggning av förmå-

ner enligt de upphävda lagarna.

14 a §

Bestämmelserna i 113 kap. socialförsäkringsbalken samt i 15�21 §§

i detta kapitel gäller i tillämpliga delar även beslut i ärenden om förmåner
som avses i 2 kap. 1 § denna lag. Detsamma gäller, med undantag av
113 kap. 7�9 §§ balken, beslut i ärenden om förmåner som avses i 69 kap.
2 § första stycket samt andra stycket 1 socialförsäkringsbalken.

Det som föreskrivs i första stycket första meningen gäller även vid hand-

läggning av förmåner enligt de upphävda lagarna.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)