SFS 2010:1310 Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

101310.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i luftfartslagen (2010:500);

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 1 § luftfartslagen

(2010:500) ska ha följande lydelse.

10 kap.

1 §

Bestämmelser om flygräddningstjänst finns i lagen (2003:778) om

skydd mot olyckor.

Ett luftfartygs ägare eller brukare och de som tjänstgör på luftfartyg eller

vid flygplatser eller andra anläggningar för luftfarten är skyldiga att delta i
flygräddningstjänsten. Regeringen meddelar föreskrifter om ersättning av
allmänna medel för deltagandet. I fråga om ersättning vid personskador gäl-
ler bestämmelserna om statligt personskadeskydd i 43, 87 och 88 kap.
socialförsäkringsbalken samt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ide-
ell skada m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1310

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

;