SFS 2010:1312 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

101312.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 5 §, 4 kap. 5 §, 113 kap. 2 §

och 114 kap. 9 § socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.

2 kap.

5 §

Unionsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtal om social trygghet eller an-
dra avtal som ingåtts med andra stater kan medföra begränsningar i tillämp-
ligheten av bestämmelserna i denna balk.

4 kap.

5 §

Den som, enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala
trygghetssystemen

2, omfattas av lagstiftningen i en annan stat är inte försäk-

rad för sådana förmåner enligt denna balk som motsvarar förmåner som av-
ses i förordningen.

113 kap.

2 §

Beslut i ärenden om förmåner enligt denna balk får ändras, omprövas

och överklagas med tillämpning av bestämmelserna i 3�21 §§, om inget an-
nat följer av bestämmelserna i 22�40 §§.

Det som anges i första stycket gäller även beslut i ärenden
� enligt 19 kap. om bidragsskyldigas betalningsskyldighet mot Försäk-

ringskassan, och

� om utfärdande av intyg för tillämpning av Europaparlamentets och rå-

dets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de
sociala trygghetssystemen.

1 Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.

2 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).

SFS 2010:1312

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1312

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

114 kap.

9 §

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten får även behandla per-

sonuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 7 § för att tillhandahål-
la information utanför den egna myndigheten på grund av

1. sådan bestämmelse om skyldighet att lämna ut uppgifter till andra myn-

digheter som avses i 10 kap. 28 § första stycket offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400),

2. sådant medgivande att lämna ut uppgifter som följer av särskilda be-

stämmelser i lag eller förordning,

3. sådan skyldighet att lämna ut uppgifter som följer av unionsrätten inom

Europeiska unionen, eller

4. åtaganden i samarbetet inom Europeiska ekonomiska samarbets-

området eller i avtal om social trygghet eller utgivande av sjukvårdsför-
måner som Sverige ingått med andra stater.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)