SFS 2010:1313 Lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

101313.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:111) om införande av
socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:111) om infö-

rande av socialförsäkringsbalken

dels att rubriken närmast före 2 kap. 2 § ska lyda ⬝Internationella för-

hållanden⬝,

dels att det i lagen närmast före 2 kap. 2 § ska införas en ny paragraf,

2 kap. 1 b §, av följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 9 kap. 21 a §, av följande ly-

delse.

2 kap.

1 b §

Bestämmelserna i 4 kap. 5 § socialförsäkringsbalken gäller på mot-

svarande sätt vid tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni
1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda,
egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen

2.

9 kap.

21 a §

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om omprövning och

överklagande av beslut som avser utfärdande av intyg för tillämpning av rå-
dets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpning av
systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras famil-
jemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.

2 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

SFS 2010:1313

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010