SFS 2010:1322 Lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

101322.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:145) om statligt
tandvårdsstöd;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 5 § lagen (2008:145) om

statligt tandvårdsstöd ska ha följande lydelse.

1 kap.

5 §

Statligt tandvårdsstöd får lämnas om patienten, när tandvårdsåtgärden

påbörjas,

1. är försäkrad för bosättningsbaserade förmåner enligt 4 och 5 kap. so-

cialförsäkringsbalken, eller

2. utan att vara bosatt här har rätt till förmåner som följer av Euro-

paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004
om samordning av de sociala trygghetssystemen

2.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre bestämmelser såvitt avser punkten 2 gäller fortfarande för den

som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om
tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare
eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen

3.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.

2 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).

3 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

SFS 2010:1322

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010