SFS 2010:1323 Lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

101323.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2008:307) om kommunalt <br/>v�rdnadsbidrag;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 11 � lagen (2008:307) om kommu-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">nalt v�rdnadsbidrag ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:471px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Om n�gon genom att l�mna oriktiga uppgifter eller genom att under-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">l�ta att fullg�ra en uppgifts- eller anm�lningsskyldighet, eller p� annat s�tt<br/>har orsakat att v�rdnadsbidrag betalats ut obeh�rigen eller med f�r h�gt be-<br/>lopp f�r kommunen �terkr�va vad som har betalats ut f�r mycket.</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om n�gon i annat fall �n som avses i f�rsta stycket har tagit emot v�rd-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">nadsbidrag obeh�rigen eller med f�r h�gt belopp och sk�ligen borde ha in-<br/>sett detta, f�r kommunen �terkr�va vad som har betalats ut f�r mycket.</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r F�rs�kringskassan har betalat ut v�rdnadsbidrag med st�d av Europa-</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">parlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004<br/>om samordning av de sociala trygghetssystemen</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:451px;white-space:nowrap" class="ft13">3 f�r F�rs�kringskassan �ter-</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">kr�va vad som har betalats ut f�r mycket.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r den som omfattas av r�dets</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">f�rordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om till�mpningen av sys-<br/>temen f�r social trygghet n�r anst�llda, egenf�retagare eller deras familje-<br/>medlemmar flyttar inom gemenskapen</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:396px;white-space:nowrap" class="ft13">4.</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:998px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2009:551.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">4 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:1323</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2008:307) om kommunalt
v�rdnadsbidrag;

utf�rdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 11 � lagen (2008:307) om kommu-

nalt v�rdnadsbidrag ska ha f�ljande lydelse.

11 �

2

Om n�gon genom att l�mna oriktiga uppgifter eller genom att under-

l�ta att fullg�ra en uppgifts- eller anm�lningsskyldighet, eller p� annat s�tt
har orsakat att v�rdnadsbidrag betalats ut obeh�rigen eller med f�r h�gt be-
lopp f�r kommunen �terkr�va vad som har betalats ut f�r mycket.

Om n�gon i annat fall �n som avses i f�rsta stycket har tagit emot v�rd-

nadsbidrag obeh�rigen eller med f�r h�gt belopp och sk�ligen borde ha in-
sett detta, f�r kommunen �terkr�va vad som har betalats ut f�r mycket.

N�r F�rs�kringskassan har betalat ut v�rdnadsbidrag med st�d av Europa-

parlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004
om samordning av de sociala trygghetssystemen

3 f�r F�rs�kringskassan �ter-

kr�va vad som har betalats ut f�r mycket.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r den som omfattas av r�dets

f�rordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om till�mpningen av sys-
temen f�r social trygghet n�r anst�llda, egenf�retagare eller deras familje-
medlemmar flyttar inom gemenskapen

4.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.

2 Senaste lydelse 2009:551.

3 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).

4 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

SFS 2010:1323

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;