SFS 2010:1323 Lag om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag

101323.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:307) om kommunalt
vårdnadsbidrag;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § lagen (2008:307) om kommu-

nalt vårdnadsbidrag ska ha följande lydelse.

11 §

2

Om någon genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att under-

låta att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet, eller på annat sätt
har orsakat att vårdnadsbidrag betalats ut obehörigen eller med för högt be-
lopp får kommunen återkräva vad som har betalats ut för mycket.

Om någon i annat fall än som avses i första stycket har tagit emot vård-

nadsbidrag obehörigen eller med för högt belopp och skäligen borde ha in-
sett detta, får kommunen återkräva vad som har betalats ut för mycket.

När Försäkringskassan har betalat ut vårdnadsbidrag med stöd av Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004
om samordning av de sociala trygghetssystemen

3 får Försäkringskassan åter-

kräva vad som har betalats ut för mycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för den som omfattas av rådets

förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av sys-
temen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familje-
medlemmar flyttar inom gemenskapen

4.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.

2 Senaste lydelse 2009:551.

3 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).

4 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

SFS 2010:1323

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010