SFS 2010:1325 Förordning om ändring i förordningen (2007:1020) med instruktion för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

101325.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1020) med
instruktion för Myndigheten för internationella
adoptionsfrågor;

utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:1020) med instruktion

för Myndigheten för internationella adoptionsfrågor ska ha följande lydelse.

1 §

1

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor har till uppgift att

skapa en hög kvalitet i den internationella adoptionsverksamheten i Sverige.

Myndigheten ansvarar för de uppgifter som åligger myndigheten enligt
1. lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonven-

tionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner,

2. lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling och
3. förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption.
Myndigheten fördelar statsbidrag till auktoriserade adoptionssamman-

slutningar och till organisationer för adopterade.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

SFS 2010:1325

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010