SFS 2010:1327 Lag om ändring i vallagen (2005:837)

101327.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vallagen (2005:837);

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i vallagen (2005:837) ska infö-

ras en ny paragraf, 14 kap. 1 a §, av följande lydelse.

14 kap.

1 a §

Om Sverige under en löpande valperiod får ytterligare mandat i Eu-

ropaparlamentet ska den centrala valmyndigheten, på grundval av resultatet
av sammanräkningen av rösterna i det senaste valet till Europaparlamentet,
fördela de ytterligare mandaten och fastställa vilka kandidater som har valts
till ledamöter och ersättare.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:22, bet. 2010/11:KU11, rskr. 2010/11:4.

SFS 2010:1327

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010