SFS 2010:1328 Förordning om ändring i förordningen (1984:14) om kärnteknisk verksamhet

101328.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1984:14) om
kärnteknisk verksamhet;

utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1984:14) om kärnteknisk

verksamhet

dels att 3 a, 20, 24, 24 b och 27 §§ samt rubriken närmast före 20 § ska ha

följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 3 b och 20 b §§,

av följande lydelse,

dels att det närmast före 20 a § ska införas en ny rubrik som ska lyda

”Andra bemyndiganden”.

3 a §

1

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om att det ska

upprättas en miljökonsekvensbeskrivning i sådana ärenden om tillstånd som
avses i 5 c § andra stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Strål-
säkerhetsmyndigheten får i det enskilda fallet besluta att en sådan beskriv-
ning ska ges in. I sådana föreskrifter och beslut ska myndigheten med led-
ning av bestämmelserna i 6 kap. miljöbalken ange vad som ska gälla i fråga
om förfarandet för att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen och kraven på
denna.

Beskrivningen ska kungöras enligt 14 a § strålskyddsförordningen

(1988:293).

3 b §

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om

innehållet i och utformningen av en ansökan om tillstånd till kärnteknisk
verksamhet. Föreskrifterna ska på lämpligt sätt anpassas till 22 kap. 1 § mil-
jöbalken så att en ansökan om tillstånd till kärnteknisk verksamhet kan sam-
ordnas med en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.

Villkor

20 §

2

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om villkor enligt 8 och

8 a §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

Bestämmelser om de villkor och föreskrifter som avser strålskyddet finns

i strålskyddslagen (1988:220).

1 Senaste lydelse 2008:456.

2 Senaste lydelse 2008:456.

SFS 2010:1328

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1328

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

20 b §

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om helhetsbedömning av

en kärnteknisk anläggnings säkerhet och strålskydd enligt 10 a § lagen
(1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om eller i det enskilda

fallet besluta om tidpunkten för och innehållet i en sådan helhetsbedömning.

Strålsäkerhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om undantag eller i

det enskilda fallet ge dispens från kraven på en helhetsbedömning. Sådana
undantag och dispenser får endast avse kärntekniska anläggningar där den
risk som är förenad med anläggningarna är liten.

24 §

3

Ansökan om tillstånd eller godkännande enligt 5 § eller 5 a § första

stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet ska göras skriftligen och
ges in till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Om ansökan avser en fråga som regeringen ska pröva, ska myndigheten

hämta in de yttranden som behövs och med ett eget yttrande överlämna
handlingarna i ärendet till regeringen.

Om ansökan avser en ny kärnkraftsreaktor eller ändring av högsta tillåtna

termiska effekt för en kärnkraftsreaktor, ska myndigheten ge Affärsverket
svenska kraftnät möjlighet att yttra sig.

24 b §

4

En ansökan om införsel av använt kärnbränsle eller kärnavfall från

en kärnteknisk anläggning eller en annan kärnteknisk verksamhet i ett annat
land ska innehålla uppgifter om hur länge materialet ska finnas i Sverige och
vart det därefter ska sändas.

Tillstånd till sådan införsel får ges endast om det är klarlagt att materialet

kommer att föras ut från Sverige inom en viss tid eller om tillstånd till slut-
förvaring har getts enligt 5 a § första stycket lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet.

27 §

5

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar frågor om dispens enligt 14 § la-

gen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet i de fall myndigheten har gett till-
stånd till verksamheten med stöd av 16 eller 18 § denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

3 Senaste lydelse 2009:669.

4 Senaste lydelse 2008:456.

5 Senaste lydelse 2008:456.

;