SFS 2010:1329 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

101329.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:899) om miljö-

farlig verksamhet och hälsoskydd ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2010:1329

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1329

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Bilaga

1

Förteckning över verksamheter som är tillstånds- eller
anmälningspliktiga

AVDELNING 1

1 Senaste lydelse 2010:1187.

Kärnkraft

A e 85/337-1

40.30

Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor.

Förbränning

RIVNING M.M.

A e 85/337-1

45.10

Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller

annan kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, från det
att reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter avställ-
ningsdrift, servicedrift och rivning har upphört genom att
allt kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat mate-
rial varaktigt har avlägsnats från anläggningsplatsen.

FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING