SFS 2010:1330 Förordning om ändring i förordningen (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen

101330.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:1050) med
instruktion för Säkerhetspolisen;

utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2002:1050) med instruktion

för Säkerhetspolisen ska ha följande lydelse.

9 §

1

Säkerhetspolisen bestämmer sin egen organisation i de delar den inte

är reglerad i denna instruktion eller i förordningen (1989:773) med instruk-
tion för Rikspolisstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:17.

SFS 2010:1330

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010