SFS 2010:1334 Förordning om ändring i förordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning

101334.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft36{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft45{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft71{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft73{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft74{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft81{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft82{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft83{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft84{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft91{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft92{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft101{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft102{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft103{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2001:1084) om buller <br/>fr�n viss utomhusutrustning;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 11 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2, 5, 7 och 12 �� f�rordningen (2001:1084) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">buller fr�n viss utomhusutrustning och bilagorna 36 till f�rordningen ska ha<br/>f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:491px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">I denna f�rordning avses med </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>bullerdirektivet</i>:<i> </i>Europaparlamentets och r�dets direktiv 2000/14/EG av</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">den 8 maj 2000 om tilln�rmning av medlemsstaternas lagstiftning om buller<br/>i milj�n fr�n utrustning som �r avsedd att anv�ndas utomhus</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft15">1, senast �ndrat</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">genom Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 219/2009</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:565px;white-space:nowrap" class="ft15">2,</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>utrustning</i>: alla maskiner som enligt definitionen i artikel 1.2 i Europapar-</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">lamentets och r�dets direktiv 98/37/EG av den 22 juni 1998 om tilln�rmning<br/>av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:440px;white-space:nowrap" class="ft15">3 antingen �r sj�lvg�ende eller</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">kan f�rflyttas och som oberoende av framdrivningssystem �r avsedda att i<br/>enlighet med sin typ anv�ndas utomhus och som bidrar till exponering f�r<br/>buller i milj�n, </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>anv�ndning av utrustning utomhus</i>: anv�ndning av utrustning i en milj�</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">d�r ljud inte eller endast i ringa grad hindras fr�n att sprida sig, t.ex. i t�lt,<br/>under regnskydd eller i tomma husstommar, </p> <p style="position:absolute;top:738px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>m�rkning</i>: att f�rse utrustning med synlig, l�ttl�st och outpl�nlig m�rk-</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ning enligt definitionen i r�dets beslut 93/465/EEG av den 22 juli 1993 om<br/>moduler f�r olika stadier i f�rfaranden vid bed�mning av �verensst�mmelse<br/>samt regler f�r anbringande och anv�ndning av EG-m�rkning om �verens-<br/>st�mmelse avsedda att anv�ndas i tekniska harmoniseringsdirektiv, �tf�ljd<br/>av uppgift om den garanterade ljudeffektniv�n, </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>ljudeffektniv� Lwa</i>: A-v�gd ljudeffektniv� i dB i f�rh�llande till 1 pW en-</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ligt definitionen i EN ISO 3744:1995 och EN ISO 3746:1995, </p> <p style="position:absolute;top:879px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>uppm�tt ljudeffektniv�</i>: en ljudeffektniv� som fastst�llts enligt de m�tnin-</p> <p style="position:absolute;top:897px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">gar som framg�r av bilaga III till bullerdirektivet; de uppm�tta v�rdena kan<br/>fastst�llas antingen f�r en enda maskin som �r representativ f�r typen av ut-<br/>rustning eller som medelv�rdet f�r ett antal maskiner, </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>garanterad ljudeffektniv�</i>: en ljudeffektniv� som fastst�llts enligt kraven i</p> <p style="position:absolute;top:967px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">bilaga III till bullerdirektivet, inbegripet de os�kerhetsfaktorer som beror p�</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 EGT L 162, 3.7.2000, s. 1 (Celex 32000L0014).</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">2 EUT L 87, 31.3.2009, s. 109 (Celex 32009R0219).</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">3 EGT L 207, 23.7.1998, s. 1 (Celex 31998L0037).</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:1334</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1334</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">variationer i produktionen samt m�tf�rfarandena i fr�ga om vilken tillverk-<br/>aren eller tillverkarens inom unionen etablerade ombud bekr�ftar att de en-<br/>ligt de tekniska instrument som anv�nds och som det h�nvisas till i den tek-<br/>niska dokumentationen inte �verskrids,</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft24"><i>EU-f�rs�kran</i>: en s�dan EG-f�rs�kran som avses i bullerdirektivet. <br/>Definitionerna av de olika typerna av utrustning som anges i denna f�r-</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">ordning finns i bilaga I till bullerdirektivet. <br/> <br/><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Utrustning f�r inte sl�ppas ut p� marknaden eller tas i bruk f�rr�n till-</p> <p style="position:absolute;top:327px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">verkaren eller tillverkarens ombud s�kerst�ller att </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft24">1. utrustningen uppfyller kraven i denna f�rordning, <br/>2. de f�rfaranden f�r bed�mning av �verensst�mmelse som avses i 6 � har</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">slutf�rts, och </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. utrustningen �r f�rsedd med CE-m�rkning och uppgift om garanterad</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ljudeffektniv� samt �tf�ljs av en EU-f�rs�kran om �verensst�mmelse. </p> <p style="position:absolute;top:433px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om varken tillverkaren eller tillverkarens ombud �r etablerade inom unio-</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">nens omr�de ska skyldigheterna enligt denna f�rordning fullg�ras av den<br/>som sl�pper ut utrustningen p� marknaden eller tar den i bruk inom unionens<br/>omr�de. </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Trots att utrustningen inte uppfyller kraven i denna f�rordning kan utrust-</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">ningen visas p� m�ssor, utst�llningar, demonstrationer eller vid andra mot-<br/>svarande tillf�llen. Utrustningen ska d� f�rses med en v�l synlig m�rkning<br/>d�r det klart framg�r att utrustningen inte uppfyller kraven och att den inte<br/>kommer att sl�ppas ut p� marknaden eller tas i bruk. </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:609px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillverkaren av utrustning eller tillverkarens ombud ska f�r varje typ</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">av utrustning uppr�tta en EU-f�rs�kran om �verensst�mmelse. F�rs�kran om<br/>�verensst�mmelse ska uppr�ttas p� svenska, om utrustningen tas i bruk i<br/>Sverige. En s�dan f�rs�kran ska inneh�lla </p> <p style="position:absolute;top:680px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. namn och adress p� tillverkaren eller tillverkarens inom unionen etable-</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">rade ombud, </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. namn och adress p� den person som innehar den tekniska dokumenta-</p> <p style="position:absolute;top:733px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">tionen, </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft24">3. beskrivning av utrustningen, <br/>4. vilket f�rfarande f�r bed�mning av �verensst�mmelse som har f�ljts</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">och i f�rekommande fall det ber�rda anm�lda organets namn och adress, </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">5. uppm�tt ljudeffektniv� p� en utrustning som �r representativ f�r denna</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">typ, </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft24">6. garanterad ljudeffektniv� f�r utrustningen, <br/>7. en h�nvisning till bullerdirektivet, <br/>8. en f�rs�kran om att utrustningen st�mmer �verens med kraven i buller-</p> <p style="position:absolute;top:892px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">direktivet, </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">9. i till�mpliga fall en f�rs�kran om �verensst�mmelse och en h�nvisning</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">till andra EU-direktiv som till�mpats, </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft24">10. plats och datum f�r f�rs�kran, och <br/>11. uppgifter om den person som �r befullm�ktigad att underteckna den</p> <p style="position:absolute;top:980px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft24">lagligt bindande f�rs�kran f�r tillverkaren eller tillverkarens inom unionen<br/>etablerade ombud. </p> <p style="position:absolute;top:1015px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Tillverkaren av utrustning eller tillverkarens inom unionen etablerade om-</p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">bud ska under tio �r fr�n den tidpunkt d� utrustningen senast tillverkades be-</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:1334</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">vara ett exemplar av EU-f�rs�kran tillsammans med den tekniska dokument-<br/>ationen enligt bilaga 3 punkten 3, bilaga 4 punkten 2, bilaga 5 punkterna 3.1<br/>och 3.3 samt bilaga 6 punkten 3. </p> <p style="position:absolute;top:238px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:237px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft33">4</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft30">Tillverkaren av utrustningen eller tillverkarens inom unionen etable-</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft36">rade ombud ska s�nda ett exemplar av EU-f�rs�kran om �verensst�mmelse<br/>till Europeiska kommissionen och Transportstyrelsen f�r varje typ av utrust-<br/>ning, om den �r tillverkad i Sverige eller ska tas i bruk i Sverige som f�rsta<br/>land inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det. </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna f�rordning tr�der i kraft den 28 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft30">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft36">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft34">4 Senaste lydelse 2008:1198.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2010:1334</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:670px;white-space:nowrap" class="ft42"><i>Bilaga 3</i></p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>Intern tillverkningskontroll med bed�mning av teknisk dokumentation<br/>och �terkommande kontroller</b> </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">1.</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft45">I denna bilaga beskrivs det f�rfarande som ska f�ljas av tillverkaren el-<br/>ler tillverkarens inom unionen etablerade ombud som fullg�r skyldig-<br/>heterna i punkterna 2, 5 och 6 f�r att s�kerst�lla och intyga att den be-<br/>r�rda utrustningen uppfyller kraven i denna f�rordning. Tillverkaren el-<br/>ler ombudet ska enligt 8 � denna f�rordning p� all utrustning anbringa<br/>CE-m�rkningen om �verensst�mmelse och uppgiften om den garante-<br/>rade ljudeffektniv�n samt uppr�tta en skriftlig EU-f�rs�kran om<br/>�verensst�mmelse enligt 7 � denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">2.</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft45">Tillverkaren eller ombudet ska utarbeta den tekniska dokumentation<br/>som beskrivs i punkt 3 och under minst 10 �r r�knat fr�n och med den<br/>sista produktens tillverkningsdatum h�lla denna tillg�nglig f�r ber�rda<br/>nationella myndigheter f�r kontroll�ndam�l. Tillverkaren eller ombudet<br/>f�r �verl�ta ansvaret att bevara den tekniska dokumentationen till en an-<br/>nan person. I s� fall m�ste tillverkaren eller ombudet ta med den perso-<br/>nens namn och adress i sin EU-f�rs�kran om �verensst�mmelse.</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">3.</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft45">Den tekniska dokumentationen ska m�jligg�ra en bed�mning av huru-<br/>vida utrustningen �verensst�mmer med kraven i denna f�rordning. Den<br/>ska inneh�lla �tminstone f�ljande information: </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft40"> namn och adress p� tillverkaren eller tillverkarens inom unionen</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft40">etablerade ombud,</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft45"> en beskrivning av utrustningen,<br/> fabrikat, <br/> varunamn,<br/> typ, serie och serienummer,<br/> de tekniska data som �r relevanta f�r identifieringen av utrust-</p> <p style="position:absolute;top:708px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft45">ningen och bed�mningen av det buller den �stadkommer, i f�rekom-<br/>mande fall �ven schematiska ritningar samt s�dana beskrivningar och<br/>f�rklaringar som �r n�dv�ndiga f�r att f�rst� dessa,</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft45"> en h�nvisning till bullerdirektivet,<br/> den tekniska rapporten om de bullerm�tningar som utf�rts i enlighet</p> <p style="position:absolute;top:796px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft40">med best�mmelserna i denna f�rordning, och</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft40"> de tekniska instrument som anv�nts och resultaten av utv�rderingen</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft45">av de os�kerhetsfaktorer som beror p� variation i tillverkningen och de-<br/>ras samband med den garanterade ljudeffektniv�n.</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">4.</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft45">Tillverkaren ska vidta alla de �tg�rder som beh�vs f�r att tillverknings-<br/>processen ska garantera att den tillverkade utrustningen �verensst�m-<br/>mer med den tekniska dokumentationen som avses i punkterna 2 och 3<br/>och med kraven i denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft40">5.</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft46"><i>Utv�rdering vid det anm�lda organet innan produkten sl�pps ut p� <br/>marknaden</i></p> <p style="position:absolute;top:999px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft45">Tillverkaren eller ombudet ska l�gga fram en kopia av den tekniska do-<br/>kumentationen till ett valfritt anm�lt organ innan det f�rsta exemplaret<br/>av utrustningen sl�pps ut p� marknaden eller tas i bruk. </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2010:1334</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft50">Om det finns tvivel om den tekniska dokumentationens tillf�rlitlig-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft53">het, ska det anm�lda organet informera tillverkaren eller ombudet om<br/>detta och vid behov utf�ra eller l�ta utf�ra �ndringar av den tekniska do-<br/>kumentationen eller eventuellt prov som bed�ms n�dv�ndiga.</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft50">Sedan det anm�lda organet har lagt fram en rapport som bekr�ftar att</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft53">den tekniska dokumentationen uppfyller best�mmelserna i denna f�r-<br/>ordning, f�r tillverkaren eller ombudet i enlighet med 8 � denna f�rord-<br/>ning anbringa CE-m�rkningen p� utrustningen och p� eget ansvar utf�r-<br/>da en EU-f�rs�kran om �verensst�mmelse.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft50">6.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft52"><i>Utv�rdering vid det anm�lda organet under tillverkningen</i></p> <p style="position:absolute;top:363px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft53">Tillverkaren eller ombudet ska dessutom l�ta det anm�lda organet med-<br/>verka under tillverkningsskedet i enlighet med ett av f�ljande f�rfaran-<br/>den (a eller b) som tillverkaren eller ombudet kan v�lja:</p> <p style="position:absolute;top:415px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft50">a) Det anm�lda organet ska utf�ra �terkommande kontroller f�r att se</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft53">till att den tillverkade utrustningen forts�tter att st�mma �verens med<br/>den tekniska dokumentationen och med kraven i denna f�rordning; det<br/>anm�lda organet ska s�rskilt inrikta sig p�:</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft50"> korrekt och fullst�ndig m�rkning av utrustningen enligt 8 � denna</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft50">f�rordning,</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft50"> utf�rdande av EU-f�rs�kran om �verensst�mmelse enligt 7 � denna</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft50">f�rordning,</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft50"> de tekniska instrument som anv�nts och resultaten av utv�rderingen</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft53">av de os�kerhetsfaktorer som beror p� variationer i produktionen och<br/>deras samband med den garanterade ljudeffekten.</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft50">Tillverkaren eller ombudet ska ge det anm�lda organet fritt tilltr�de</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft53">till all intern dokumentation som st�der dessa f�rfaranden, de faktiska<br/>resultaten av interna granskningar samt eventuella korrigerings�tg�rder<br/>som vidtagits.</p> <p style="position:absolute;top:679px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft50">Endast om ovan angivna kontroller ger ett otillfredsst�llande resultat</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft53">ska det anm�lda organet utf�ra bullerm�tningar, som i enlighet med<br/>dess egen bed�mning och erfarenhet kan f�renklas eller utf�ras fullt ut<br/>enligt best�mmelserna i bullerdirektivets bilaga III f�r det slag av ut-<br/>rustning det g�ller.</p> <p style="position:absolute;top:767px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft50">b) Det anm�lda organet ska utf�ra eller l�ta utf�ra produktkontroller</p> <p style="position:absolute;top:785px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft53">med slumpvis valda mellanrum. Ett l�mpligt antal provenheter av slut-<br/>produkten, som valts ut av det anm�lda organet, ska unders�kas, och<br/>l�mpliga bullerprovningar enligt bilaga III i bullerdirektivet eller likv�r-<br/>diga prov ska utf�ras f�r att kontrollera att produkten �verensst�mmer<br/>med motsvarande best�mmelser i denna f�rordning. Produktkontrollen<br/>ska inbegripa f�ljande:</p> <p style="position:absolute;top:891px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft50"> korrekt och fullst�ndig m�rkning av utrustningen enligt 8 � denna</p> <p style="position:absolute;top:908px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft50">f�rordning,</p> <p style="position:absolute;top:926px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft50"> utf�rdande av EU-f�rs�kran om �verensst�mmelse enligt 7 � denna</p> <p style="position:absolute;top:943px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft50">f�rordning.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2010:1334</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft60">Enligt b�da f�rfarandena ska kontrollfrekvensen fastst�llas av det an-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft62">m�lda organet i enlighet med resultaten fr�n de f�reg�ende utv�rdering-<br/>arna, behovet av att �vervaka korrigerings�tg�rder och de ytterligare<br/>riktlinjer f�r kontrollfrekvensen som kan f�lja av den �rliga tillverk-<br/>ningen och tillverkarens allm�nna tillf�rlitlighet i fr�ga om att beh�lla<br/>de garanterade v�rdena. En kontroll b�r emellertid utf�ras minst vart<br/>tredje �r.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft60">Om det f�religger tveksamhet betr�ffande den tekniska dokumenta-</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft62">tionens tillf�rlitlighet eller �verensst�mmelsen vid produktionen, ska<br/>det anm�lda organet informera tillverkaren eller ombudet om detta. </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:318px;white-space:nowrap" class="ft60">I de fall d� den kontrollerade utrustningen inte �verensst�mmer med</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft62">best�mmelserna i bullerdirektivet, ska det anm�lda organet informera<br/>den anm�lande medlemsstaten.</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2010:1334</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:565px;white-space:nowrap" class="ft72"><i>Bilaga 4</i></p> <p style="position:absolute;top:203px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft73"><b>Verifikation av enstaka objekt</b></p> <p style="position:absolute;top:227px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">1.</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft74">I denna bilaga beskrivs det f�rfarande som tillverkaren eller tillverk-<br/>arens inom unionen etablerade ombud ska f�lja f�r att s�kerst�lla och<br/>f�rs�kra att den utrustning som f�rsetts med det intyg som avses i<br/>punkt 4 uppfyller kraven i denna f�rordning. Tillverkaren eller ombudet<br/>ska p� utrustningen anbringa CE-m�rkningen �tf�ljd av uppgifterna en-<br/>ligt 8 � denna f�rordning samt uppr�tta en skriftlig EU-f�rs�kran om<br/>�verensst�mmelse enligt 7 � denna f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">2.</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft74">Tillverkaren eller ombudet ska l�mna in ans�kan om verifikation av en-<br/>staka objekt till ett valfritt anm�lt organ.</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft74">Ans�kan ska inneh�lla f�ljande uppgifter:<br/> tillverkarens namn och adress och, om ans�kan l�mnas in av till-</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft70">verkarens ombud, �ven dennes namn och adress,</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft70"> en skriftlig f�rs�kran om att samma ans�kan inte har l�mnats in till</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft70">n�got annat anm�lt organ,</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft74"> en teknisk dokumentation i enlighet med nedanst�ende krav:<br/>a) beskrivning av utrustningen,<br/>b) varunamn,<br/>c) typ, serie och serienummer,<br/>d) de tekniska data som �r relevanta f�r identifieringen av utrust-</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft74">ningen och bed�mningen av det buller den �stadkommer, i f�rekom-<br/>mande fall �ven schematiska ritningar samt s�dana beskrivningar och<br/>f�rklaringar som �r n�dv�ndiga f�r att f�rst� dessa, och</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft70">e) en h�nvisning till bullerdirektivet.</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">3.</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft70">Det anm�lda organet ska:</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft70"> unders�ka om utrustningen har tillverkats enligt den tekniska doku-</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft70">mentationen,</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft70"> komma �verens med s�kanden om var bullerprovningarna ska utf�-</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft70">ras, i enlighet med denna f�rordning,</p> <p style="position:absolute;top:753px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft70"> i enlighet med denna f�rordning utf�ra eller l�ta utf�ra de n�dv�n-</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft70">diga bullerprovningarna.</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">4.</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft74">Om utrustningen uppfyller best�mmelserna i denna f�rordning, ska det<br/>anm�lda organet utf�rda ett intyg om �verensst�mmelse till s�kanden<br/>enligt beskrivningen i bilaga X i bullerdirektivet.</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft70">Om det anm�lda organet v�grar att utf�rda ett intyg om �verensst�m-</p> <p style="position:absolute;top:876px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft70">melse, ska organet i detalj motivera avslaget.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft70">5.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft74">Tillverkaren eller ombudet ska under minst tio �r efter det datum d� ut-<br/>rustningen sl�pps ut p� marknaden bevara kopior av intyget om �ver-<br/>ensst�mmelse tillsammans med den tekniska dokumentationen.</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2010:1334</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:670px;white-space:nowrap" class="ft82"><i>Bilaga 5</i></p> <p style="position:absolute;top:203px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft83"><b>Fullst�ndig kvalitetss�kring</b></p> <p style="position:absolute;top:227px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft80">1.</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft84">I denna bilaga beskrivs det f�rfarande enligt vilket den tillverkare som<br/>fullg�r skyldigheterna i punkt 2 s�kerst�ller och f�rs�krar att den be-<br/>r�rda utrustningen uppfyller kraven i denna f�rordning. Tillverkaren<br/>eller tillverkarens inom unionen etablerade ombud ska anbringa CE-<br/>m�rkningen �tf�ljd av de uppgifter som anges i 8 � denna f�rordning<br/>p� varje produkt och uppr�tta en skriftlig EU-f�rs�kran om �verens-<br/>st�mmelse enligt 7 � denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft80">2.</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft84">Tillverkaren ska anv�nda ett godk�nt kvalitetss�kringssystem f�r kon-<br/>struktion, tillverkning, slutlig produktkontroll och provning enligt vad<br/>som anges i punkt 3 och ska �vervakas i enlighet med punkt 4.</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft80">3.</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft82"><i>Kvalitetss�kringssystem</i></p> <p style="position:absolute;top:460px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft80">3.1</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft84">Tillverkaren ska l�mna in en ans�kan om bed�mning av sitt kvalitets-<br/>s�kringssystem till ett valfritt anm�lt organ. </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft84">Ans�kan ska omfatta<br/>a) alla upplysningar av betydelse f�r den aktuella produktkategorin,</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft84">inbegripet teknisk dokumentation om all utrustning som redan befinner<br/>sig p� konstruktions- eller tillverkningsstadiet, med �tminstone f�ljan-<br/>de uppgifter:</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft80"> namn och adress p� tillverkaren eller tillverkarens inom unionen</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft80">etablerade ombud,</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft84"> en beskrivning av utrustningen,<br/> fabrikat,<br/> varunamn,<br/> typ, serie och serienummer,<br/> de tekniska data som �r relevanta f�r identifieringen av utrust-</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft84">ningen och bed�mningen av det buller den �stadkommer, i f�rekom-<br/>mande fall �ven schematiska ritningar samt s�dana beskrivningar och<br/>f�rklaringar som �r n�dv�ndiga f�r att f�rst� dessa,</p> <p style="position:absolute;top:758px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft84"> en h�nvisning till bullerdirektivet,<br/> den tekniska rapporten om de bullerm�tningar som utf�rts i en-</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft80">lighet med best�mmelserna i denna f�rordning,</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft80"> de tekniska instrument som anv�nts och resultaten av utv�rder-</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft84">ingen av de os�kerhetsfaktorer som beror p� variation i tillverkningen<br/>och deras samband med den garanterade ljudeffektniv�n, och</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft84"> en kopia av EU-f�rs�kran om �verensst�mmelse, och<br/>b) dokumentation om kvalitetss�kringssystemet.</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft80">3.2</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft84">Kvalitetss�kringssystemet ska s�kerst�lla att produkten �verensst�m-<br/>mer med till�mpliga krav i unionslagstiftningen och den motsvarande<br/>nationella lagstiftningen.</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:745px;white-space:nowrap" class="ft90">9</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>SFS 2010:1334</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft90">Alla de faktorer, krav och best�mmelser som till�mpas av tillverk-</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft92">aren ska dokumenteras systematiskt och �versk�dligt i form av skrift-<br/>liga riktlinjer, f�rfaranden och anvisningar. Denna dokumentation av<br/>kvalitetss�kringssystemet ska m�jligg�ra en enhetlig tolkning av rikt-<br/>linjerna och f�rfarandena f�r kvalitet, till exempel kvalitetsprogram,<br/>planer, handb�cker och dokument.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft90">3.3</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft90">Dokumentation ska s�rskilt omfatta en adekvat beskrivning av</p> <p style="position:absolute;top:308px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft90"> kvalitetsm�l och organisationsstruktur samt ledningens ansvar och</p> <p style="position:absolute;top:326px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft90">befogenheter betr�ffande konstruktions- och produktkvalitet,</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft90"> den tekniska dokumentation som ska utarbetas f�r varje produkt,</p> <p style="position:absolute;top:361px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft92">omfattande �tminstone den information som anges i punkt 3.1 f�r den<br/>tekniska dokumentation som anges d�r,</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft90"> de tekniker, processer och systematiska f�rfaranden f�r konstruk-</p> <p style="position:absolute;top:414px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft92">tionskontroll och konstruktionsverifikation som kommer att anv�ndas<br/>vid konstruktionen av produkter inom den ber�rda produktkategorin,</p> <p style="position:absolute;top:449px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft90"> de motsvarande tekniker, processer och systematiska f�rfaranden</p> <p style="position:absolute;top:467px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft92">f�r tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitetss�kring som kommer att<br/>anv�ndas,</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft90"> de unders�kningar och provningar som kommer att genomf�ras</p> <p style="position:absolute;top:519px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft92">f�re, under och efter tillverkningen och hur ofta de kommer att genom-<br/>f�ras,</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft90"> kvalitetsdokumenten, till exempel kontrollrapporter, provnings-</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft92">uppgifter, kalibreringsdata, rapporter om den ber�rda personalens kva-<br/>lifikationer osv.,</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft90"> medel f�r �vervakning av att den �syftade konstruktions- och pro-</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft92">duktkvaliteten uppn�s och att kvalitetss�kringssystemet fungerar effek-<br/>tivt.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft90">Det anm�lda organet ska bed�ma kvalitetss�kringssystemet f�r att</p> <p style="position:absolute;top:678px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft92">avg�ra om det motsvarar de krav som avses i punkt 3.2. Organet ska<br/>f�ruts�tta att kvalitetss�kringssystemet som uppfyller EN ISO 9001,<br/>eller motsvarande nationell standard, motsvarar kraven.</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft90">Bland bed�marna ska minst en ha erfarenhet av bed�mning inom</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft92">den ber�rda produkttekniken. I bed�mningsf�rfarandet ska ing� ett be-<br/>d�mningsbes�k vid tillverkarens anl�ggning.</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft90">Tillverkaren ska meddelas beslutet. Meddelandet ska inneh�lla slut-</p> <p style="position:absolute;top:801px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft90">satserna av unders�kningen och det motiverade bed�mningsbeslutet.</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft90">3.4</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft92">Tillverkaren ska �ta sig att uppfylla de skyldigheter som �r f�renade<br/>med det godk�nda kvalitetss�kringssystemet och s�kerst�lla att det f�r-<br/>blir �ndam�lsenligt och effektivt.</p> <p style="position:absolute;top:888px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft90">Tillverkaren eller tillverkarens inom unionen etablerade ombud ska</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft92">underr�tta det anm�lda organ som har godk�nt kvalitetss�kringssys-<br/>temet om alla planerade �ndringar av systemet. </p> <p style="position:absolute;top:941px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft90">Det anm�lda organet ska utv�rdera de f�reslagna �ndringarna och</p> <p style="position:absolute;top:959px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft92">avg�ra om det �ndrade kvalitetss�kringssystemet fortfarande uppfyller<br/>de krav som avses i punkt 3.2 eller om en ny bed�mning �r n�dv�ndig.</p> <p style="position:absolute;top:994px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft90">Det anm�lda organet ska meddela sitt beslut. Meddelandet ska inne-</p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft92">h�lla slutsatserna av unders�kningen och det motiverade bed�mnings-<br/>beslutet.</p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft100">10</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>SFS 2010:1334</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft100">4.</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft102"><i>�vervakning p� det anm�lda organets ansvar</i></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft100">4.1</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft103">Syftet med �vervakningen �r att se till att tillverkaren p� ett riktigt s�tt<br/>uppfyller de skyldigheter som f�ljer av det godk�nda kvalitetss�krings-<br/>systemet.</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft100">4.2</p> <p style="position:absolute;top:260px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft103">Tillverkaren ska f�r kontroll ge det anm�lda organet tilltr�de till lokal-<br/>erna f�r konstruktion, tillverkning, kontroll, provning och lagring samt<br/>tillhandah�lla all n�dv�ndig information, s�rskilt</p> <p style="position:absolute;top:313px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft103"> dokumentation om kvalitetss�kringssystemet,<br/> kvalitetsdokument avseende kvalitetss�kringssystemets konstruk-</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft100">tionsdel, till exempel resultat av analyser, ber�kningar, provningar etc.,</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft100"> kvalitetsdokument avseende kvalitetss�kringssystemets tillverk-</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft103">ningsdel, till exempel kontrollrapporter, provningsuppgifter, kalibre-<br/>ringsdata, rapporter om den ber�rda personalens kvalifikationer osv.</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft100">4.3</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft103">Det anm�lda organet ska regelbundet genomf�ra revisioner f�r att f�r-<br/>s�kra sig om att tillverkaren beh�ller och till�mpar kvalitetssystemet<br/>samt l�mna en revisionsrapport till tillverkaren.</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft100">4.4</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft103">Det anm�lda organet kan dessutom g�ra oanm�lda bes�k hos tillverk-<br/>aren. Vid s�dana bes�k f�r organet vid behov utf�ra eller l�ta utf�ra<br/>provningar f�r att kontrollera att kvalitetss�kringssystemet fungerar<br/>korrekt. Organet ska ge tillverkaren en bes�ksrapport och, om prov-<br/>ning har utf�rts, en provningsrapport.</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft100">5.</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft103">Tillverkaren ska, under minst tio �r efter det att tillverkningen av en ut-<br/>rustning har upph�rt, kunna uppvisa f�ljande f�r de nationella myndig-<br/>heterna:</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft103"> den dokumentation som avses i punkt 3.1, andra strecksatsen,<br/> de �ndringar som avses i punkt 3.4, andra stycket, de beslut och</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft103">rapporter fr�n det anm�lda organet som avses i punkt 3.4, sista stycket,<br/>samt i punkterna 4.3 och 4.4.</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft100">6.</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft103">Varje anm�lt organ ska ge �vriga anm�lda organ upplysningar av be-<br/>tydelse om utf�rdade och �terkallade godk�nnanden av kvalitetss�k-<br/>ringssystem.</p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:738px;white-space:nowrap" class="ft110">11</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:637px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2010:1334</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:565px;white-space:nowrap" class="ft112"><i>Bilaga</i> 6</p> <p style="position:absolute;top:203px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Intern tillverkningskontroll</b></p> <p style="position:absolute;top:227px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">1.</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft114">I denna bilaga beskrivs det f�rfarande som ska f�ljas av tillverkaren el-<br/>ler tillverkarens inom unionen etablerade ombud som fullg�r skyldig-<br/>heterna i punkt 2, f�r att s�kerst�lla och intyga att den ber�rda utrust-<br/>ningen uppfyller kraven i denna f�rordning. Tillverkaren eller ombudet<br/>ska enligt 8 � denna f�rordning p� all utrustning anbringa CE-m�rk-<br/>ningen om �verensst�mmelse och uppgiften om den garanterade ljud-<br/>effektniv�n samt uppr�tta en skriftlig EU-f�rs�kran om �verensst�m-<br/>melse enligt 7 �.</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">2.</p> <p style="position:absolute;top:385px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft114">Tillverkaren eller ombudet ska utarbeta den tekniska dokumentation<br/>som beskrivs i punkt 3 och under minst tio �r r�knat fr�n och med den<br/>sista produktens tillverkningsdatum h�lla denna tillg�nglig f�r ber�rda<br/>nationella myndigheter f�r kontroll�ndam�l. Tillverkaren eller ombudet<br/>f�r �verl�ta ansvaret att bevara den tekniska dokumentationen till en an-<br/>nan person. I s� fall m�ste tillverkaren eller ombudet ta med den per-<br/>sonens namn och adress i sin EU-f�rs�kran om �verensst�mmelse.</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">3.</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft114">Den tekniska dokumentationen ska m�jligg�ra en bed�mning av huru-<br/>vida utrustningen �verensst�mmer med kraven i denna f�rordning. Den<br/>ska inneh�lla �tminstone f�ljande information:</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft110"> namn och adress p� tillverkaren eller tillverkarens inom unionen</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft110">etablerade ombud,</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft114"> en beskrivning av utrustningen,<br/> fabrikat,<br/> varunamn,<br/> typ, serie och serienummer,<br/> de tekniska data som �r relevanta f�r identifieringen av utrust-</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft114">ningen och bed�mningen av det buller den �stadkommer, i f�rekom-<br/>mande fall �ven schematiska ritningar samt s�dana beskrivningar och<br/>f�rklaringar som �r n�dv�ndiga f�r att f�rst� dessa,</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft114"> en h�nvisning till bullerdirektivet,<br/> den tekniska rapporten om de bullerm�tningar som utf�rts i enlighet</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft110">med best�mmelserna i denna f�rordning, och</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft110"> de tekniska instrument som anv�nts och resultaten av utv�rderingen</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft114">av de os�kerhetsfaktorer som beror p� variation i tillverkningen och de-<br/>ras samband med den garanterade ljudeffektniv�n.</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">4.</p> <p style="position:absolute;top:877px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft114">Tillverkaren ska vidta alla de �tg�rder som beh�vs f�r att tillverknings-<br/>processen ska garantera att den tillverkade utrustningen forts�tter att<br/>�verensst�mma med den tekniska dokumentation som avses i punkt-<br/>erna 2 och 3 och med kraven i denna f�rordning.</p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft120">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft120">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2001:1084) om buller
fr�n viss utomhusutrustning;

utf�rdad den 11 november 2010.

Regeringen f�reskriver att 2, 5, 7 och 12 �� f�rordningen (2001:1084) om

buller fr�n viss utomhusutrustning och bilagorna 36 till f�rordningen ska ha
f�ljande lydelse.

2 �

I denna f�rordning avses med

bullerdirektivet: Europaparlamentets och r�dets direktiv 2000/14/EG av

den 8 maj 2000 om tilln�rmning av medlemsstaternas lagstiftning om buller
i milj�n fr�n utrustning som �r avsedd att anv�ndas utomhus

1, senast �ndrat

genom Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 219/2009

2,

utrustning: alla maskiner som enligt definitionen i artikel 1.2 i Europapar-

lamentets och r�dets direktiv 98/37/EG av den 22 juni 1998 om tilln�rmning
av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner

3 antingen �r sj�lvg�ende eller

kan f�rflyttas och som oberoende av framdrivningssystem �r avsedda att i
enlighet med sin typ anv�ndas utomhus och som bidrar till exponering f�r
buller i milj�n,

anv�ndning av utrustning utomhus: anv�ndning av utrustning i en milj�

d�r ljud inte eller endast i ringa grad hindras fr�n att sprida sig, t.ex. i t�lt,
under regnskydd eller i tomma husstommar,

m�rkning: att f�rse utrustning med synlig, l�ttl�st och outpl�nlig m�rk-

ning enligt definitionen i r�dets beslut 93/465/EEG av den 22 juli 1993 om
moduler f�r olika stadier i f�rfaranden vid bed�mning av �verensst�mmelse
samt regler f�r anbringande och anv�ndning av EG-m�rkning om �verens-
st�mmelse avsedda att anv�ndas i tekniska harmoniseringsdirektiv, �tf�ljd
av uppgift om den garanterade ljudeffektniv�n,

ljudeffektniv� Lwa: A-v�gd ljudeffektniv� i dB i f�rh�llande till 1 pW en-

ligt definitionen i EN ISO 3744:1995 och EN ISO 3746:1995,

uppm�tt ljudeffektniv�: en ljudeffektniv� som fastst�llts enligt de m�tnin-

gar som framg�r av bilaga III till bullerdirektivet; de uppm�tta v�rdena kan
fastst�llas antingen f�r en enda maskin som �r representativ f�r typen av ut-
rustning eller som medelv�rdet f�r ett antal maskiner,

garanterad ljudeffektniv�: en ljudeffektniv� som fastst�llts enligt kraven i

bilaga III till bullerdirektivet, inbegripet de os�kerhetsfaktorer som beror p�

1 EGT L 162, 3.7.2000, s. 1 (Celex 32000L0014).

2 EUT L 87, 31.3.2009, s. 109 (Celex 32009R0219).

3 EGT L 207, 23.7.1998, s. 1 (Celex 31998L0037).

SFS 2010:1334

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1334

variationer i produktionen samt m�tf�rfarandena i fr�ga om vilken tillverk-
aren eller tillverkarens inom unionen etablerade ombud bekr�ftar att de en-
ligt de tekniska instrument som anv�nds och som det h�nvisas till i den tek-
niska dokumentationen inte �verskrids,

EU-f�rs�kran: en s�dan EG-f�rs�kran som avses i bullerdirektivet.
Definitionerna av de olika typerna av utrustning som anges i denna f�r-

ordning finns i bilaga I till bullerdirektivet.

5 �

Utrustning f�r inte sl�ppas ut p� marknaden eller tas i bruk f�rr�n till-

verkaren eller tillverkarens ombud s�kerst�ller att

1. utrustningen uppfyller kraven i denna f�rordning,
2. de f�rfaranden f�r bed�mning av �verensst�mmelse som avses i 6 � har

slutf�rts, och

3. utrustningen �r f�rsedd med CE-m�rkning och uppgift om garanterad

ljudeffektniv� samt �tf�ljs av en EU-f�rs�kran om �verensst�mmelse.

Om varken tillverkaren eller tillverkarens ombud �r etablerade inom unio-

nens omr�de ska skyldigheterna enligt denna f�rordning fullg�ras av den
som sl�pper ut utrustningen p� marknaden eller tar den i bruk inom unionens
omr�de.

Trots att utrustningen inte uppfyller kraven i denna f�rordning kan utrust-

ningen visas p� m�ssor, utst�llningar, demonstrationer eller vid andra mot-
svarande tillf�llen. Utrustningen ska d� f�rses med en v�l synlig m�rkning
d�r det klart framg�r att utrustningen inte uppfyller kraven och att den inte
kommer att sl�ppas ut p� marknaden eller tas i bruk.

7 �

Tillverkaren av utrustning eller tillverkarens ombud ska f�r varje typ

av utrustning uppr�tta en EU-f�rs�kran om �verensst�mmelse. F�rs�kran om
�verensst�mmelse ska uppr�ttas p� svenska, om utrustningen tas i bruk i
Sverige. En s�dan f�rs�kran ska inneh�lla

1. namn och adress p� tillverkaren eller tillverkarens inom unionen etable-

rade ombud,

2. namn och adress p� den person som innehar den tekniska dokumenta-

tionen,

3. beskrivning av utrustningen,
4. vilket f�rfarande f�r bed�mning av �verensst�mmelse som har f�ljts

och i f�rekommande fall det ber�rda anm�lda organets namn och adress,

5. uppm�tt ljudeffektniv� p� en utrustning som �r representativ f�r denna

typ,

6. garanterad ljudeffektniv� f�r utrustningen,
7. en h�nvisning till bullerdirektivet,
8. en f�rs�kran om att utrustningen st�mmer �verens med kraven i buller-

direktivet,

9. i till�mpliga fall en f�rs�kran om �verensst�mmelse och en h�nvisning

till andra EU-direktiv som till�mpats,

10. plats och datum f�r f�rs�kran, och
11. uppgifter om den person som �r befullm�ktigad att underteckna den

lagligt bindande f�rs�kran f�r tillverkaren eller tillverkarens inom unionen
etablerade ombud.

Tillverkaren av utrustning eller tillverkarens inom unionen etablerade om-

bud ska under tio �r fr�n den tidpunkt d� utrustningen senast tillverkades be-

background image

3

SFS 2010:1334

vara ett exemplar av EU-f�rs�kran tillsammans med den tekniska dokument-
ationen enligt bilaga 3 punkten 3, bilaga 4 punkten 2, bilaga 5 punkterna 3.1
och 3.3 samt bilaga 6 punkten 3.

12 �

4

Tillverkaren av utrustningen eller tillverkarens inom unionen etable-

rade ombud ska s�nda ett exemplar av EU-f�rs�kran om �verensst�mmelse
till Europeiska kommissionen och Transportstyrelsen f�r varje typ av utrust-
ning, om den �r tillverkad i Sverige eller ska tas i bruk i Sverige som f�rsta
land inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 28 december 2010.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

4 Senaste lydelse 2008:1198.

background image

4

SFS 2010:1334

Bilaga 3

Intern tillverkningskontroll med bed�mning av teknisk dokumentation
och �terkommande kontroller

1.

I denna bilaga beskrivs det f�rfarande som ska f�ljas av tillverkaren el-
ler tillverkarens inom unionen etablerade ombud som fullg�r skyldig-
heterna i punkterna 2, 5 och 6 f�r att s�kerst�lla och intyga att den be-
r�rda utrustningen uppfyller kraven i denna f�rordning. Tillverkaren el-
ler ombudet ska enligt 8 � denna f�rordning p� all utrustning anbringa
CE-m�rkningen om �verensst�mmelse och uppgiften om den garante-
rade ljudeffektniv�n samt uppr�tta en skriftlig EU-f�rs�kran om
�verensst�mmelse enligt 7 � denna f�rordning.

2.

Tillverkaren eller ombudet ska utarbeta den tekniska dokumentation
som beskrivs i punkt 3 och under minst 10 �r r�knat fr�n och med den
sista produktens tillverkningsdatum h�lla denna tillg�nglig f�r ber�rda
nationella myndigheter f�r kontroll�ndam�l. Tillverkaren eller ombudet
f�r �verl�ta ansvaret att bevara den tekniska dokumentationen till en an-
nan person. I s� fall m�ste tillverkaren eller ombudet ta med den perso-
nens namn och adress i sin EU-f�rs�kran om �verensst�mmelse.

3.

Den tekniska dokumentationen ska m�jligg�ra en bed�mning av huru-
vida utrustningen �verensst�mmer med kraven i denna f�rordning. Den
ska inneh�lla �tminstone f�ljande information:

 namn och adress p� tillverkaren eller tillverkarens inom unionen

etablerade ombud,

 en beskrivning av utrustningen,
 fabrikat,
 varunamn,
 typ, serie och serienummer,
 de tekniska data som �r relevanta f�r identifieringen av utrust-

ningen och bed�mningen av det buller den �stadkommer, i f�rekom-
mande fall �ven schematiska ritningar samt s�dana beskrivningar och
f�rklaringar som �r n�dv�ndiga f�r att f�rst� dessa,

 en h�nvisning till bullerdirektivet,
 den tekniska rapporten om de bullerm�tningar som utf�rts i enlighet

med best�mmelserna i denna f�rordning, och

 de tekniska instrument som anv�nts och resultaten av utv�rderingen

av de os�kerhetsfaktorer som beror p� variation i tillverkningen och de-
ras samband med den garanterade ljudeffektniv�n.

4.

Tillverkaren ska vidta alla de �tg�rder som beh�vs f�r att tillverknings-
processen ska garantera att den tillverkade utrustningen �verensst�m-
mer med den tekniska dokumentationen som avses i punkterna 2 och 3
och med kraven i denna f�rordning.

5.

Utv�rdering vid det anm�lda organet innan produkten sl�pps ut p�
marknaden

Tillverkaren eller ombudet ska l�gga fram en kopia av den tekniska do-
kumentationen till ett valfritt anm�lt organ innan det f�rsta exemplaret
av utrustningen sl�pps ut p� marknaden eller tas i bruk.

background image

5

SFS 2010:1334

Om det finns tvivel om den tekniska dokumentationens tillf�rlitlig-

het, ska det anm�lda organet informera tillverkaren eller ombudet om
detta och vid behov utf�ra eller l�ta utf�ra �ndringar av den tekniska do-
kumentationen eller eventuellt prov som bed�ms n�dv�ndiga.

Sedan det anm�lda organet har lagt fram en rapport som bekr�ftar att

den tekniska dokumentationen uppfyller best�mmelserna i denna f�r-
ordning, f�r tillverkaren eller ombudet i enlighet med 8 � denna f�rord-
ning anbringa CE-m�rkningen p� utrustningen och p� eget ansvar utf�r-
da en EU-f�rs�kran om �verensst�mmelse.

6.

Utv�rdering vid det anm�lda organet under tillverkningen

Tillverkaren eller ombudet ska dessutom l�ta det anm�lda organet med-
verka under tillverkningsskedet i enlighet med ett av f�ljande f�rfaran-
den (a eller b) som tillverkaren eller ombudet kan v�lja:

a) Det anm�lda organet ska utf�ra �terkommande kontroller f�r att se

till att den tillverkade utrustningen forts�tter att st�mma �verens med
den tekniska dokumentationen och med kraven i denna f�rordning; det
anm�lda organet ska s�rskilt inrikta sig p�:

 korrekt och fullst�ndig m�rkning av utrustningen enligt 8 � denna

f�rordning,

 utf�rdande av EU-f�rs�kran om �verensst�mmelse enligt 7 � denna

f�rordning,

 de tekniska instrument som anv�nts och resultaten av utv�rderingen

av de os�kerhetsfaktorer som beror p� variationer i produktionen och
deras samband med den garanterade ljudeffekten.

Tillverkaren eller ombudet ska ge det anm�lda organet fritt tilltr�de

till all intern dokumentation som st�der dessa f�rfaranden, de faktiska
resultaten av interna granskningar samt eventuella korrigerings�tg�rder
som vidtagits.

Endast om ovan angivna kontroller ger ett otillfredsst�llande resultat

ska det anm�lda organet utf�ra bullerm�tningar, som i enlighet med
dess egen bed�mning och erfarenhet kan f�renklas eller utf�ras fullt ut
enligt best�mmelserna i bullerdirektivets bilaga III f�r det slag av ut-
rustning det g�ller.

b) Det anm�lda organet ska utf�ra eller l�ta utf�ra produktkontroller

med slumpvis valda mellanrum. Ett l�mpligt antal provenheter av slut-
produkten, som valts ut av det anm�lda organet, ska unders�kas, och
l�mpliga bullerprovningar enligt bilaga III i bullerdirektivet eller likv�r-
diga prov ska utf�ras f�r att kontrollera att produkten �verensst�mmer
med motsvarande best�mmelser i denna f�rordning. Produktkontrollen
ska inbegripa f�ljande:

 korrekt och fullst�ndig m�rkning av utrustningen enligt 8 � denna

f�rordning,

 utf�rdande av EU-f�rs�kran om �verensst�mmelse enligt 7 � denna

f�rordning.

background image

6

SFS 2010:1334

Enligt b�da f�rfarandena ska kontrollfrekvensen fastst�llas av det an-

m�lda organet i enlighet med resultaten fr�n de f�reg�ende utv�rdering-
arna, behovet av att �vervaka korrigerings�tg�rder och de ytterligare
riktlinjer f�r kontrollfrekvensen som kan f�lja av den �rliga tillverk-
ningen och tillverkarens allm�nna tillf�rlitlighet i fr�ga om att beh�lla
de garanterade v�rdena. En kontroll b�r emellertid utf�ras minst vart
tredje �r.

Om det f�religger tveksamhet betr�ffande den tekniska dokumenta-

tionens tillf�rlitlighet eller �verensst�mmelsen vid produktionen, ska
det anm�lda organet informera tillverkaren eller ombudet om detta.

I de fall d� den kontrollerade utrustningen inte �verensst�mmer med

best�mmelserna i bullerdirektivet, ska det anm�lda organet informera
den anm�lande medlemsstaten.

background image

7

SFS 2010:1334

Bilaga 4

Verifikation av enstaka objekt

1.

I denna bilaga beskrivs det f�rfarande som tillverkaren eller tillverk-
arens inom unionen etablerade ombud ska f�lja f�r att s�kerst�lla och
f�rs�kra att den utrustning som f�rsetts med det intyg som avses i
punkt 4 uppfyller kraven i denna f�rordning. Tillverkaren eller ombudet
ska p� utrustningen anbringa CE-m�rkningen �tf�ljd av uppgifterna en-
ligt 8 � denna f�rordning samt uppr�tta en skriftlig EU-f�rs�kran om
�verensst�mmelse enligt 7 � denna f�rordning.

2.

Tillverkaren eller ombudet ska l�mna in ans�kan om verifikation av en-
staka objekt till ett valfritt anm�lt organ.

Ans�kan ska inneh�lla f�ljande uppgifter:
 tillverkarens namn och adress och, om ans�kan l�mnas in av till-

verkarens ombud, �ven dennes namn och adress,

 en skriftlig f�rs�kran om att samma ans�kan inte har l�mnats in till

n�got annat anm�lt organ,

 en teknisk dokumentation i enlighet med nedanst�ende krav:
a) beskrivning av utrustningen,
b) varunamn,
c) typ, serie och serienummer,
d) de tekniska data som �r relevanta f�r identifieringen av utrust-

ningen och bed�mningen av det buller den �stadkommer, i f�rekom-
mande fall �ven schematiska ritningar samt s�dana beskrivningar och
f�rklaringar som �r n�dv�ndiga f�r att f�rst� dessa, och

e) en h�nvisning till bullerdirektivet.

3.

Det anm�lda organet ska:

 unders�ka om utrustningen har tillverkats enligt den tekniska doku-

mentationen,

 komma �verens med s�kanden om var bullerprovningarna ska utf�-

ras, i enlighet med denna f�rordning,

 i enlighet med denna f�rordning utf�ra eller l�ta utf�ra de n�dv�n-

diga bullerprovningarna.

4.

Om utrustningen uppfyller best�mmelserna i denna f�rordning, ska det
anm�lda organet utf�rda ett intyg om �verensst�mmelse till s�kanden
enligt beskrivningen i bilaga X i bullerdirektivet.

Om det anm�lda organet v�grar att utf�rda ett intyg om �verensst�m-

melse, ska organet i detalj motivera avslaget.

5.

Tillverkaren eller ombudet ska under minst tio �r efter det datum d� ut-
rustningen sl�pps ut p� marknaden bevara kopior av intyget om �ver-
ensst�mmelse tillsammans med den tekniska dokumentationen.

background image

8

SFS 2010:1334

Bilaga 5

Fullst�ndig kvalitetss�kring

1.

I denna bilaga beskrivs det f�rfarande enligt vilket den tillverkare som
fullg�r skyldigheterna i punkt 2 s�kerst�ller och f�rs�krar att den be-
r�rda utrustningen uppfyller kraven i denna f�rordning. Tillverkaren
eller tillverkarens inom unionen etablerade ombud ska anbringa CE-
m�rkningen �tf�ljd av de uppgifter som anges i 8 � denna f�rordning
p� varje produkt och uppr�tta en skriftlig EU-f�rs�kran om �verens-
st�mmelse enligt 7 � denna f�rordning.

2.

Tillverkaren ska anv�nda ett godk�nt kvalitetss�kringssystem f�r kon-
struktion, tillverkning, slutlig produktkontroll och provning enligt vad
som anges i punkt 3 och ska �vervakas i enlighet med punkt 4.

3.

Kvalitetss�kringssystem

3.1

Tillverkaren ska l�mna in en ans�kan om bed�mning av sitt kvalitets-
s�kringssystem till ett valfritt anm�lt organ.

Ans�kan ska omfatta
a) alla upplysningar av betydelse f�r den aktuella produktkategorin,

inbegripet teknisk dokumentation om all utrustning som redan befinner
sig p� konstruktions- eller tillverkningsstadiet, med �tminstone f�ljan-
de uppgifter:

 namn och adress p� tillverkaren eller tillverkarens inom unionen

etablerade ombud,

 en beskrivning av utrustningen,
 fabrikat,
 varunamn,
 typ, serie och serienummer,
 de tekniska data som �r relevanta f�r identifieringen av utrust-

ningen och bed�mningen av det buller den �stadkommer, i f�rekom-
mande fall �ven schematiska ritningar samt s�dana beskrivningar och
f�rklaringar som �r n�dv�ndiga f�r att f�rst� dessa,

 en h�nvisning till bullerdirektivet,
 den tekniska rapporten om de bullerm�tningar som utf�rts i en-

lighet med best�mmelserna i denna f�rordning,

 de tekniska instrument som anv�nts och resultaten av utv�rder-

ingen av de os�kerhetsfaktorer som beror p� variation i tillverkningen
och deras samband med den garanterade ljudeffektniv�n, och

 en kopia av EU-f�rs�kran om �verensst�mmelse, och
b) dokumentation om kvalitetss�kringssystemet.

3.2

Kvalitetss�kringssystemet ska s�kerst�lla att produkten �verensst�m-
mer med till�mpliga krav i unionslagstiftningen och den motsvarande
nationella lagstiftningen.

background image

9

SFS 2010:1334

Alla de faktorer, krav och best�mmelser som till�mpas av tillverk-

aren ska dokumenteras systematiskt och �versk�dligt i form av skrift-
liga riktlinjer, f�rfaranden och anvisningar. Denna dokumentation av
kvalitetss�kringssystemet ska m�jligg�ra en enhetlig tolkning av rikt-
linjerna och f�rfarandena f�r kvalitet, till exempel kvalitetsprogram,
planer, handb�cker och dokument.

3.3

Dokumentation ska s�rskilt omfatta en adekvat beskrivning av

 kvalitetsm�l och organisationsstruktur samt ledningens ansvar och

befogenheter betr�ffande konstruktions- och produktkvalitet,

 den tekniska dokumentation som ska utarbetas f�r varje produkt,

omfattande �tminstone den information som anges i punkt 3.1 f�r den
tekniska dokumentation som anges d�r,

 de tekniker, processer och systematiska f�rfaranden f�r konstruk-

tionskontroll och konstruktionsverifikation som kommer att anv�ndas
vid konstruktionen av produkter inom den ber�rda produktkategorin,

 de motsvarande tekniker, processer och systematiska f�rfaranden

f�r tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitetss�kring som kommer att
anv�ndas,

 de unders�kningar och provningar som kommer att genomf�ras

f�re, under och efter tillverkningen och hur ofta de kommer att genom-
f�ras,

 kvalitetsdokumenten, till exempel kontrollrapporter, provnings-

uppgifter, kalibreringsdata, rapporter om den ber�rda personalens kva-
lifikationer osv.,

 medel f�r �vervakning av att den �syftade konstruktions- och pro-

duktkvaliteten uppn�s och att kvalitetss�kringssystemet fungerar effek-
tivt.

Det anm�lda organet ska bed�ma kvalitetss�kringssystemet f�r att

avg�ra om det motsvarar de krav som avses i punkt 3.2. Organet ska
f�ruts�tta att kvalitetss�kringssystemet som uppfyller EN ISO 9001,
eller motsvarande nationell standard, motsvarar kraven.

Bland bed�marna ska minst en ha erfarenhet av bed�mning inom

den ber�rda produkttekniken. I bed�mningsf�rfarandet ska ing� ett be-
d�mningsbes�k vid tillverkarens anl�ggning.

Tillverkaren ska meddelas beslutet. Meddelandet ska inneh�lla slut-

satserna av unders�kningen och det motiverade bed�mningsbeslutet.

3.4

Tillverkaren ska �ta sig att uppfylla de skyldigheter som �r f�renade
med det godk�nda kvalitetss�kringssystemet och s�kerst�lla att det f�r-
blir �ndam�lsenligt och effektivt.

Tillverkaren eller tillverkarens inom unionen etablerade ombud ska

underr�tta det anm�lda organ som har godk�nt kvalitetss�kringssys-
temet om alla planerade �ndringar av systemet.

Det anm�lda organet ska utv�rdera de f�reslagna �ndringarna och

avg�ra om det �ndrade kvalitetss�kringssystemet fortfarande uppfyller
de krav som avses i punkt 3.2 eller om en ny bed�mning �r n�dv�ndig.

Det anm�lda organet ska meddela sitt beslut. Meddelandet ska inne-

h�lla slutsatserna av unders�kningen och det motiverade bed�mnings-
beslutet.

background image

10

SFS 2010:1334

4.

�vervakning p� det anm�lda organets ansvar

4.1

Syftet med �vervakningen �r att se till att tillverkaren p� ett riktigt s�tt
uppfyller de skyldigheter som f�ljer av det godk�nda kvalitetss�krings-
systemet.

4.2

Tillverkaren ska f�r kontroll ge det anm�lda organet tilltr�de till lokal-
erna f�r konstruktion, tillverkning, kontroll, provning och lagring samt
tillhandah�lla all n�dv�ndig information, s�rskilt

 dokumentation om kvalitetss�kringssystemet,
 kvalitetsdokument avseende kvalitetss�kringssystemets konstruk-

tionsdel, till exempel resultat av analyser, ber�kningar, provningar etc.,

 kvalitetsdokument avseende kvalitetss�kringssystemets tillverk-

ningsdel, till exempel kontrollrapporter, provningsuppgifter, kalibre-
ringsdata, rapporter om den ber�rda personalens kvalifikationer osv.

4.3

Det anm�lda organet ska regelbundet genomf�ra revisioner f�r att f�r-
s�kra sig om att tillverkaren beh�ller och till�mpar kvalitetssystemet
samt l�mna en revisionsrapport till tillverkaren.

4.4

Det anm�lda organet kan dessutom g�ra oanm�lda bes�k hos tillverk-
aren. Vid s�dana bes�k f�r organet vid behov utf�ra eller l�ta utf�ra
provningar f�r att kontrollera att kvalitetss�kringssystemet fungerar
korrekt. Organet ska ge tillverkaren en bes�ksrapport och, om prov-
ning har utf�rts, en provningsrapport.

5.

Tillverkaren ska, under minst tio �r efter det att tillverkningen av en ut-
rustning har upph�rt, kunna uppvisa f�ljande f�r de nationella myndig-
heterna:

 den dokumentation som avses i punkt 3.1, andra strecksatsen,
 de �ndringar som avses i punkt 3.4, andra stycket, de beslut och

rapporter fr�n det anm�lda organet som avses i punkt 3.4, sista stycket,
samt i punkterna 4.3 och 4.4.

6.

Varje anm�lt organ ska ge �vriga anm�lda organ upplysningar av be-
tydelse om utf�rdade och �terkallade godk�nnanden av kvalitetss�k-
ringssystem.

background image

11

SFS 2010:1334

Bilaga 6

Intern tillverkningskontroll

1.

I denna bilaga beskrivs det f�rfarande som ska f�ljas av tillverkaren el-
ler tillverkarens inom unionen etablerade ombud som fullg�r skyldig-
heterna i punkt 2, f�r att s�kerst�lla och intyga att den ber�rda utrust-
ningen uppfyller kraven i denna f�rordning. Tillverkaren eller ombudet
ska enligt 8 � denna f�rordning p� all utrustning anbringa CE-m�rk-
ningen om �verensst�mmelse och uppgiften om den garanterade ljud-
effektniv�n samt uppr�tta en skriftlig EU-f�rs�kran om �verensst�m-
melse enligt 7 �.

2.

Tillverkaren eller ombudet ska utarbeta den tekniska dokumentation
som beskrivs i punkt 3 och under minst tio �r r�knat fr�n och med den
sista produktens tillverkningsdatum h�lla denna tillg�nglig f�r ber�rda
nationella myndigheter f�r kontroll�ndam�l. Tillverkaren eller ombudet
f�r �verl�ta ansvaret att bevara den tekniska dokumentationen till en an-
nan person. I s� fall m�ste tillverkaren eller ombudet ta med den per-
sonens namn och adress i sin EU-f�rs�kran om �verensst�mmelse.

3.

Den tekniska dokumentationen ska m�jligg�ra en bed�mning av huru-
vida utrustningen �verensst�mmer med kraven i denna f�rordning. Den
ska inneh�lla �tminstone f�ljande information:

 namn och adress p� tillverkaren eller tillverkarens inom unionen

etablerade ombud,

 en beskrivning av utrustningen,
 fabrikat,
 varunamn,
 typ, serie och serienummer,
 de tekniska data som �r relevanta f�r identifieringen av utrust-

ningen och bed�mningen av det buller den �stadkommer, i f�rekom-
mande fall �ven schematiska ritningar samt s�dana beskrivningar och
f�rklaringar som �r n�dv�ndiga f�r att f�rst� dessa,

 en h�nvisning till bullerdirektivet,
 den tekniska rapporten om de bullerm�tningar som utf�rts i enlighet

med best�mmelserna i denna f�rordning, och

 de tekniska instrument som anv�nts och resultaten av utv�rderingen

av de os�kerhetsfaktorer som beror p� variation i tillverkningen och de-
ras samband med den garanterade ljudeffektniv�n.

4.

Tillverkaren ska vidta alla de �tg�rder som beh�vs f�r att tillverknings-
processen ska garantera att den tillverkade utrustningen forts�tter att
�verensst�mma med den tekniska dokumentation som avses i punkt-
erna 2 och 3 och med kraven i denna f�rordning.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;