SFS 2010:1334 Förordning om ändring i förordningen (2001:1084) om buller från viss utomhusutrustning

101334.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:1084) om buller
från viss utomhusutrustning;

utfärdad den 11 november 2010.

Regeringen föreskriver att 2, 5, 7 och 12 §§ förordningen (2001:1084) om

buller från viss utomhusutrustning och bilagorna 3�6 till förordningen ska ha
följande lydelse.

2 §

I denna förordning avses med

bullerdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/14/EG av

den 8 maj 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om buller
i miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus

1, senast ändrat

genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 219/2009

2,

utrustning: alla maskiner som enligt definitionen i artikel 1.2 i Europapar-

lamentets och rådets direktiv 98/37/EG av den 22 juni 1998 om tillnärmning
av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner

3 antingen är självgående eller

kan förflyttas och som oberoende av framdrivningssystem är avsedda att i
enlighet med sin typ användas utomhus och som bidrar till exponering för
buller i miljön,

användning av utrustning utomhus: användning av utrustning i en miljö

där ljud inte eller endast i ringa grad hindras från att sprida sig, t.ex. i tält,
under regnskydd eller i tomma husstommar,

märkning: att förse utrustning med synlig, lättläst och outplånlig märk-

ning enligt definitionen i rådets beslut 93/465/EEG av den 22 juli 1993 om
moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse
samt regler för anbringande och användning av EG-märkning om överens-
stämmelse avsedda att användas i tekniska harmoniseringsdirektiv, åtföljd
av uppgift om den garanterade ljudeffektnivån,

ljudeffektnivå Lwa: A-vägd ljudeffektnivå i dB i förhållande till 1 pW en-

ligt definitionen i EN ISO 3744:1995 och EN ISO 3746:1995,

uppmätt ljudeffektnivå: en ljudeffektnivå som fastställts enligt de mätnin-

gar som framgår av bilaga III till bullerdirektivet; de uppmätta värdena kan
fastställas antingen för en enda maskin som är representativ för typen av ut-
rustning eller som medelvärdet för ett antal maskiner,

garanterad ljudeffektnivå: en ljudeffektnivå som fastställts enligt kraven i

bilaga III till bullerdirektivet, inbegripet de osäkerhetsfaktorer som beror på

1 EGT L 162, 3.7.2000, s. 1 (Celex 32000L0014).

2 EUT L 87, 31.3.2009, s. 109 (Celex 32009R0219).

3 EGT L 207, 23.7.1998, s. 1 (Celex 31998L0037).

SFS 2010:1334

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1334

variationer i produktionen samt mätförfarandena i fråga om vilken tillverk-
aren eller tillverkarens inom unionen etablerade ombud bekräftar att de en-
ligt de tekniska instrument som används och som det hänvisas till i den tek-
niska dokumentationen inte överskrids,

EU-försäkran: en sådan EG-försäkran som avses i bullerdirektivet.
Definitionerna av de olika typerna av utrustning som anges i denna för-

ordning finns i bilaga I till bullerdirektivet.

5 §

Utrustning får inte släppas ut på marknaden eller tas i bruk förrän till-

verkaren eller tillverkarens ombud säkerställer att

1. utrustningen uppfyller kraven i denna förordning,
2. de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som avses i 6 § har

slutförts, och

3. utrustningen är försedd med CE-märkning och uppgift om garanterad

ljudeffektnivå samt åtföljs av en EU-försäkran om överensstämmelse.

Om varken tillverkaren eller tillverkarens ombud är etablerade inom unio-

nens område ska skyldigheterna enligt denna förordning fullgöras av den
som släpper ut utrustningen på marknaden eller tar den i bruk inom unionens
område.

Trots att utrustningen inte uppfyller kraven i denna förordning kan utrust-

ningen visas på mässor, utställningar, demonstrationer eller vid andra mot-
svarande tillfällen. Utrustningen ska då förses med en väl synlig märkning
där det klart framgår att utrustningen inte uppfyller kraven och att den inte
kommer att släppas ut på marknaden eller tas i bruk.

7 §

Tillverkaren av utrustning eller tillverkarens ombud ska för varje typ

av utrustning upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse. Försäkran om
överensstämmelse ska upprättas på svenska, om utrustningen tas i bruk i
Sverige. En sådan försäkran ska innehålla

1. namn och adress på tillverkaren eller tillverkarens inom unionen etable-

rade ombud,

2. namn och adress på den person som innehar den tekniska dokumenta-

tionen,

3. beskrivning av utrustningen,
4. vilket förfarande för bedömning av överensstämmelse som har följts

och i förekommande fall det berörda anmälda organets namn och adress,

5. uppmätt ljudeffektnivå på en utrustning som är representativ för denna

typ,

6. garanterad ljudeffektnivå för utrustningen,
7. en hänvisning till bullerdirektivet,
8. en försäkran om att utrustningen stämmer överens med kraven i buller-

direktivet,

9. i tillämpliga fall en försäkran om överensstämmelse och en hänvisning

till andra EU-direktiv som tillämpats,

10. plats och datum för försäkran, och
11. uppgifter om den person som är befullmäktigad att underteckna den

lagligt bindande försäkran för tillverkaren eller tillverkarens inom unionen
etablerade ombud.

Tillverkaren av utrustning eller tillverkarens inom unionen etablerade om-

bud ska under tio år från den tidpunkt då utrustningen senast tillverkades be-

background image

3

SFS 2010:1334

vara ett exemplar av EU-försäkran tillsammans med den tekniska dokument-
ationen enligt bilaga 3 punkten 3, bilaga 4 punkten 2, bilaga 5 punkterna 3.1
och 3.3 samt bilaga 6 punkten 3.

12 §

4

Tillverkaren av utrustningen eller tillverkarens inom unionen etable-

rade ombud ska sända ett exemplar av EU-försäkran om överensstämmelse
till Europeiska kommissionen och Transportstyrelsen för varje typ av utrust-
ning, om den är tillverkad i Sverige eller ska tas i bruk i Sverige som första
land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Denna förordning träder i kraft den 28 december 2010.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:1198.

background image

4

SFS 2010:1334

Bilaga 3

Intern tillverkningskontroll med bedömning av teknisk dokumentation
och återkommande kontroller

1.

I denna bilaga beskrivs det förfarande som ska följas av tillverkaren el-
ler tillverkarens inom unionen etablerade ombud som fullgör skyldig-
heterna i punkterna 2, 5 och 6 för att säkerställa och intyga att den be-
rörda utrustningen uppfyller kraven i denna förordning. Tillverkaren el-
ler ombudet ska enligt 8 § denna förordning på all utrustning anbringa
CE-märkningen om överensstämmelse och uppgiften om den garante-
rade ljudeffektnivån samt upprätta en skriftlig EU-försäkran om
överensstämmelse enligt 7 § denna förordning.

2.

Tillverkaren eller ombudet ska utarbeta den tekniska dokumentation
som beskrivs i punkt 3 och under minst 10 år räknat från och med den
sista produktens tillverkningsdatum hålla denna tillgänglig för berörda
nationella myndigheter för kontrolländamål. Tillverkaren eller ombudet
får överlåta ansvaret att bevara den tekniska dokumentationen till en an-
nan person. I så fall måste tillverkaren eller ombudet ta med den perso-
nens namn och adress i sin EU-försäkran om överensstämmelse.

3.

Den tekniska dokumentationen ska möjliggöra en bedömning av huru-
vida utrustningen överensstämmer med kraven i denna förordning. Den
ska innehålla åtminstone följande information:

� namn och adress på tillverkaren eller tillverkarens inom unionen

etablerade ombud,

� en beskrivning av utrustningen,
� fabrikat,
� varunamn,
� typ, serie och serienummer,
� de tekniska data som är relevanta för identifieringen av utrust-

ningen och bedömningen av det buller den åstadkommer, i förekom-
mande fall även schematiska ritningar samt sådana beskrivningar och
förklaringar som är nödvändiga för att förstå dessa,

� en hänvisning till bullerdirektivet,
� den tekniska rapporten om de bullermätningar som utförts i enlighet

med bestämmelserna i denna förordning, och

� de tekniska instrument som använts och resultaten av utvärderingen

av de osäkerhetsfaktorer som beror på variation i tillverkningen och de-
ras samband med den garanterade ljudeffektnivån.

4.

Tillverkaren ska vidta alla de åtgärder som behövs för att tillverknings-
processen ska garantera att den tillverkade utrustningen överensstäm-
mer med den tekniska dokumentationen som avses i punkterna 2 och 3
och med kraven i denna förordning.

5.

Utvärdering vid det anmälda organet innan produkten släpps ut på
marknaden

Tillverkaren eller ombudet ska lägga fram en kopia av den tekniska do-
kumentationen till ett valfritt anmält organ innan det första exemplaret
av utrustningen släpps ut på marknaden eller tas i bruk.

background image

5

SFS 2010:1334

Om det finns tvivel om den tekniska dokumentationens tillförlitlig-

het, ska det anmälda organet informera tillverkaren eller ombudet om
detta och vid behov utföra eller låta utföra ändringar av den tekniska do-
kumentationen eller eventuellt prov som bedöms nödvändiga.

Sedan det anmälda organet har lagt fram en rapport som bekräftar att

den tekniska dokumentationen uppfyller bestämmelserna i denna för-
ordning, får tillverkaren eller ombudet i enlighet med 8 § denna förord-
ning anbringa CE-märkningen på utrustningen och på eget ansvar utfär-
da en EU-försäkran om överensstämmelse.

6.

Utvärdering vid det anmälda organet under tillverkningen

Tillverkaren eller ombudet ska dessutom låta det anmälda organet med-
verka under tillverkningsskedet i enlighet med ett av följande förfaran-
den (a eller b) som tillverkaren eller ombudet kan välja:

a) Det anmälda organet ska utföra återkommande kontroller för att se

till att den tillverkade utrustningen fortsätter att stämma överens med
den tekniska dokumentationen och med kraven i denna förordning; det
anmälda organet ska särskilt inrikta sig på:

� korrekt och fullständig märkning av utrustningen enligt 8 § denna

förordning,

� utfärdande av EU-försäkran om överensstämmelse enligt 7 § denna

förordning,

� de tekniska instrument som använts och resultaten av utvärderingen

av de osäkerhetsfaktorer som beror på variationer i produktionen och
deras samband med den garanterade ljudeffekten.

Tillverkaren eller ombudet ska ge det anmälda organet fritt tillträde

till all intern dokumentation som stöder dessa förfaranden, de faktiska
resultaten av interna granskningar samt eventuella korrigeringsåtgärder
som vidtagits.

Endast om ovan angivna kontroller ger ett otillfredsställande resultat

ska det anmälda organet utföra bullermätningar, som i enlighet med
dess egen bedömning och erfarenhet kan förenklas eller utföras fullt ut
enligt bestämmelserna i bullerdirektivets bilaga III för det slag av ut-
rustning det gäller.

b) Det anmälda organet ska utföra eller låta utföra produktkontroller

med slumpvis valda mellanrum. Ett lämpligt antal provenheter av slut-
produkten, som valts ut av det anmälda organet, ska undersökas, och
lämpliga bullerprovningar enligt bilaga III i bullerdirektivet eller likvär-
diga prov ska utföras för att kontrollera att produkten överensstämmer
med motsvarande bestämmelser i denna förordning. Produktkontrollen
ska inbegripa följande:

� korrekt och fullständig märkning av utrustningen enligt 8 § denna

förordning,

� utfärdande av EU-försäkran om överensstämmelse enligt 7 § denna

förordning.

background image

6

SFS 2010:1334

Enligt båda förfarandena ska kontrollfrekvensen fastställas av det an-

mälda organet i enlighet med resultaten från de föregående utvärdering-
arna, behovet av att övervaka korrigeringsåtgärder och de ytterligare
riktlinjer för kontrollfrekvensen som kan följa av den årliga tillverk-
ningen och tillverkarens allmänna tillförlitlighet i fråga om att behålla
de garanterade värdena. En kontroll bör emellertid utföras minst vart
tredje år.

Om det föreligger tveksamhet beträffande den tekniska dokumenta-

tionens tillförlitlighet eller överensstämmelsen vid produktionen, ska
det anmälda organet informera tillverkaren eller ombudet om detta.

I de fall då den kontrollerade utrustningen inte överensstämmer med

bestämmelserna i bullerdirektivet, ska det anmälda organet informera
den anmälande medlemsstaten.

background image

7

SFS 2010:1334

Bilaga 4

Verifikation av enstaka objekt

1.

I denna bilaga beskrivs det förfarande som tillverkaren eller tillverk-
arens inom unionen etablerade ombud ska följa för att säkerställa och
försäkra att den utrustning som försetts med det intyg som avses i
punkt 4 uppfyller kraven i denna förordning. Tillverkaren eller ombudet
ska på utrustningen anbringa CE-märkningen åtföljd av uppgifterna en-
ligt 8 § denna förordning samt upprätta en skriftlig EU-försäkran om
överensstämmelse enligt 7 § denna förordning.

2.

Tillverkaren eller ombudet ska lämna in ansökan om verifikation av en-
staka objekt till ett valfritt anmält organ.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:
� tillverkarens namn och adress och, om ansökan lämnas in av till-

verkarens ombud, även dennes namn och adress,

� en skriftlig försäkran om att samma ansökan inte har lämnats in till

något annat anmält organ,

� en teknisk dokumentation i enlighet med nedanstående krav:
a) beskrivning av utrustningen,
b) varunamn,
c) typ, serie och serienummer,
d) de tekniska data som är relevanta för identifieringen av utrust-

ningen och bedömningen av det buller den åstadkommer, i förekom-
mande fall även schematiska ritningar samt sådana beskrivningar och
förklaringar som är nödvändiga för att förstå dessa, och

e) en hänvisning till bullerdirektivet.

3.

Det anmälda organet ska:

� undersöka om utrustningen har tillverkats enligt den tekniska doku-

mentationen,

� komma överens med sökanden om var bullerprovningarna ska utfö-

ras, i enlighet med denna förordning,

� i enlighet med denna förordning utföra eller låta utföra de nödvän-

diga bullerprovningarna.

4.

Om utrustningen uppfyller bestämmelserna i denna förordning, ska det
anmälda organet utfärda ett intyg om överensstämmelse till sökanden
enligt beskrivningen i bilaga X i bullerdirektivet.

Om det anmälda organet vägrar att utfärda ett intyg om överensstäm-

melse, ska organet i detalj motivera avslaget.

5.

Tillverkaren eller ombudet ska under minst tio år efter det datum då ut-
rustningen släpps ut på marknaden bevara kopior av intyget om över-
ensstämmelse tillsammans med den tekniska dokumentationen.

background image

8

SFS 2010:1334

Bilaga 5

Fullständig kvalitetssäkring

1.

I denna bilaga beskrivs det förfarande enligt vilket den tillverkare som
fullgör skyldigheterna i punkt 2 säkerställer och försäkrar att den be-
rörda utrustningen uppfyller kraven i denna förordning. Tillverkaren
eller tillverkarens inom unionen etablerade ombud ska anbringa CE-
märkningen åtföljd av de uppgifter som anges i 8 § denna förordning
på varje produkt och upprätta en skriftlig EU-försäkran om överens-
stämmelse enligt 7 § denna förordning.

2.

Tillverkaren ska använda ett godkänt kvalitetssäkringssystem för kon-
struktion, tillverkning, slutlig produktkontroll och provning enligt vad
som anges i punkt 3 och ska övervakas i enlighet med punkt 4.

3.

Kvalitetssäkringssystem

3.1

Tillverkaren ska lämna in en ansökan om bedömning av sitt kvalitets-
säkringssystem till ett valfritt anmält organ.

Ansökan ska omfatta
a) alla upplysningar av betydelse för den aktuella produktkategorin,

inbegripet teknisk dokumentation om all utrustning som redan befinner
sig på konstruktions- eller tillverkningsstadiet, med åtminstone följan-
de uppgifter:

� namn och adress på tillverkaren eller tillverkarens inom unionen

etablerade ombud,

� en beskrivning av utrustningen,
� fabrikat,
� varunamn,
� typ, serie och serienummer,
� de tekniska data som är relevanta för identifieringen av utrust-

ningen och bedömningen av det buller den åstadkommer, i förekom-
mande fall även schematiska ritningar samt sådana beskrivningar och
förklaringar som är nödvändiga för att förstå dessa,

� en hänvisning till bullerdirektivet,
� den tekniska rapporten om de bullermätningar som utförts i en-

lighet med bestämmelserna i denna förordning,

� de tekniska instrument som använts och resultaten av utvärder-

ingen av de osäkerhetsfaktorer som beror på variation i tillverkningen
och deras samband med den garanterade ljudeffektnivån, och

� en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse, och
b) dokumentation om kvalitetssäkringssystemet.

3.2

Kvalitetssäkringssystemet ska säkerställa att produkten överensstäm-
mer med tillämpliga krav i unionslagstiftningen och den motsvarande
nationella lagstiftningen.

background image

9

SFS 2010:1334

Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillämpas av tillverk-

aren ska dokumenteras systematiskt och överskådligt i form av skrift-
liga riktlinjer, förfaranden och anvisningar. Denna dokumentation av
kvalitetssäkringssystemet ska möjliggöra en enhetlig tolkning av rikt-
linjerna och förfarandena för kvalitet, till exempel kvalitetsprogram,
planer, handböcker och dokument.

3.3

Dokumentation ska särskilt omfatta en adekvat beskrivning av

� kvalitetsmål och organisationsstruktur samt ledningens ansvar och

befogenheter beträffande konstruktions- och produktkvalitet,

� den tekniska dokumentation som ska utarbetas för varje produkt,

omfattande åtminstone den information som anges i punkt 3.1 för den
tekniska dokumentation som anges där,

� de tekniker, processer och systematiska förfaranden för konstruk-

tionskontroll och konstruktionsverifikation som kommer att användas
vid konstruktionen av produkter inom den berörda produktkategorin,

� de motsvarande tekniker, processer och systematiska förfaranden

för tillverkning, kvalitetskontroll och kvalitetssäkring som kommer att
användas,

� de undersökningar och provningar som kommer att genomföras

före, under och efter tillverkningen och hur ofta de kommer att genom-
föras,

� kvalitetsdokumenten, till exempel kontrollrapporter, provnings-

uppgifter, kalibreringsdata, rapporter om den berörda personalens kva-
lifikationer osv.,

� medel för övervakning av att den åsyftade konstruktions- och pro-

duktkvaliteten uppnås och att kvalitetssäkringssystemet fungerar effek-
tivt.

Det anmälda organet ska bedöma kvalitetssäkringssystemet för att

avgöra om det motsvarar de krav som avses i punkt 3.2. Organet ska
förutsätta att kvalitetssäkringssystemet som uppfyller EN ISO 9001,
eller motsvarande nationell standard, motsvarar kraven.

Bland bedömarna ska minst en ha erfarenhet av bedömning inom

den berörda produkttekniken. I bedömningsförfarandet ska ingå ett be-
dömningsbesök vid tillverkarens anläggning.

Tillverkaren ska meddelas beslutet. Meddelandet ska innehålla slut-

satserna av undersökningen och det motiverade bedömningsbeslutet.

3.4

Tillverkaren ska åta sig att uppfylla de skyldigheter som är förenade
med det godkända kvalitetssäkringssystemet och säkerställa att det för-
blir ändamålsenligt och effektivt.

Tillverkaren eller tillverkarens inom unionen etablerade ombud ska

underrätta det anmälda organ som har godkänt kvalitetssäkringssys-
temet om alla planerade ändringar av systemet.

Det anmälda organet ska utvärdera de föreslagna ändringarna och

avgöra om det ändrade kvalitetssäkringssystemet fortfarande uppfyller
de krav som avses i punkt 3.2 eller om en ny bedömning är nödvändig.

Det anmälda organet ska meddela sitt beslut. Meddelandet ska inne-

hålla slutsatserna av undersökningen och det motiverade bedömnings-
beslutet.

background image

10

SFS 2010:1334

4.

�vervakning på det anmälda organets ansvar

4.1

Syftet med övervakningen är att se till att tillverkaren på ett riktigt sätt
uppfyller de skyldigheter som följer av det godkända kvalitetssäkrings-
systemet.

4.2

Tillverkaren ska för kontroll ge det anmälda organet tillträde till lokal-
erna för konstruktion, tillverkning, kontroll, provning och lagring samt
tillhandahålla all nödvändig information, särskilt

� dokumentation om kvalitetssäkringssystemet,
� kvalitetsdokument avseende kvalitetssäkringssystemets konstruk-

tionsdel, till exempel resultat av analyser, beräkningar, provningar etc.,

� kvalitetsdokument avseende kvalitetssäkringssystemets tillverk-

ningsdel, till exempel kontrollrapporter, provningsuppgifter, kalibre-
ringsdata, rapporter om den berörda personalens kvalifikationer osv.

4.3

Det anmälda organet ska regelbundet genomföra revisioner för att för-
säkra sig om att tillverkaren behåller och tillämpar kvalitetssystemet
samt lämna en revisionsrapport till tillverkaren.

4.4

Det anmälda organet kan dessutom göra oanmälda besök hos tillverk-
aren. Vid sådana besök får organet vid behov utföra eller låta utföra
provningar för att kontrollera att kvalitetssäkringssystemet fungerar
korrekt. Organet ska ge tillverkaren en besöksrapport och, om prov-
ning har utförts, en provningsrapport.

5.

Tillverkaren ska, under minst tio år efter det att tillverkningen av en ut-
rustning har upphört, kunna uppvisa följande för de nationella myndig-
heterna:

� den dokumentation som avses i punkt 3.1, andra strecksatsen,
� de ändringar som avses i punkt 3.4, andra stycket, de beslut och

rapporter från det anmälda organet som avses i punkt 3.4, sista stycket,
samt i punkterna 4.3 och 4.4.

6.

Varje anmält organ ska ge övriga anmälda organ upplysningar av be-
tydelse om utfärdade och återkallade godkännanden av kvalitetssäk-
ringssystem.

background image

11

SFS 2010:1334

Bilaga 6

Intern tillverkningskontroll

1.

I denna bilaga beskrivs det förfarande som ska följas av tillverkaren el-
ler tillverkarens inom unionen etablerade ombud som fullgör skyldig-
heterna i punkt 2, för att säkerställa och intyga att den berörda utrust-
ningen uppfyller kraven i denna förordning. Tillverkaren eller ombudet
ska enligt 8 § denna förordning på all utrustning anbringa CE-märk-
ningen om överensstämmelse och uppgiften om den garanterade ljud-
effektnivån samt upprätta en skriftlig EU-försäkran om överensstäm-
melse enligt 7 §.

2.

Tillverkaren eller ombudet ska utarbeta den tekniska dokumentation
som beskrivs i punkt 3 och under minst tio år räknat från och med den
sista produktens tillverkningsdatum hålla denna tillgänglig för berörda
nationella myndigheter för kontrolländamål. Tillverkaren eller ombudet
får överlåta ansvaret att bevara den tekniska dokumentationen till en an-
nan person. I så fall måste tillverkaren eller ombudet ta med den per-
sonens namn och adress i sin EU-försäkran om överensstämmelse.

3.

Den tekniska dokumentationen ska möjliggöra en bedömning av huru-
vida utrustningen överensstämmer med kraven i denna förordning. Den
ska innehålla åtminstone följande information:

� namn och adress på tillverkaren eller tillverkarens inom unionen

etablerade ombud,

� en beskrivning av utrustningen,
� fabrikat,
� varunamn,
� typ, serie och serienummer,
� de tekniska data som är relevanta för identifieringen av utrust-

ningen och bedömningen av det buller den åstadkommer, i förekom-
mande fall även schematiska ritningar samt sådana beskrivningar och
förklaringar som är nödvändiga för att förstå dessa,

� en hänvisning till bullerdirektivet,
� den tekniska rapporten om de bullermätningar som utförts i enlighet

med bestämmelserna i denna förordning, och

� de tekniska instrument som använts och resultaten av utvärderingen

av de osäkerhetsfaktorer som beror på variation i tillverkningen och de-
ras samband med den garanterade ljudeffektnivån.

4.

Tillverkaren ska vidta alla de åtgärder som behövs för att tillverknings-
processen ska garantera att den tillverkade utrustningen fortsätter att
överensstämma med den tekniska dokumentation som avses i punkt-
erna 2 och 3 och med kraven i denna förordning.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010