SFS 2010:1335 Förordning om ändring i förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.

101335.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:819) om statliga
garantier till banker m.fl.;

utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:819) om statliga

garantier till banker m.fl.

dels att 7 § ska ha följande lydelse,
dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande

lydelse.

7 §

1

Statens åtaganden för garantier som lämnas enligt denna förordning

får vid varje tidpunkt sammanlagt uppgå till högst 750 miljarder kronor,
varav högst 250 miljarder kronor får avse skuldförbindelser med en löptid
mellan tre och fem år.

Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 2008. Garantier enligt

förordningen får inte lämnas efter den 30 juni 2011.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:286.

SFS 2010:1335

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010