SFS 2010:1336 Förordning om ändring i förordningen (2009:46) om kapitaltillskott till solventa banker m.fl.

101336.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:46) om
kapitaltillskott till solventa banker m.fl.;

utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:46) om kapitaltill-

skott till solventa banker m.fl.

dels att 13 § ska ha följande lydelse,
dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande ly-

delse.

13 §

1

Riksgäldskontoret får inte ingå ett avtal som avses i 12 § om det inte

finns villkor i avtalet som

1. förhindrar en otillbörlig användning av det statliga kapitaltillskottet i

institutets marknadsföring,

2. säkerställer att följande gäller under åren 2010�2012 för de fem le-

dande befattningshavare i institutet som har den högsta sammanlagda ersätt-
ningen:

a) fast lön eller andra fasta ersättningar till en viss befattningshavare får

för den aktuella befattningen inte överstiga den ersättningsnivå som beslu-
tats före den 9 februari 2009,

b) rörlig ersättning, däribland överlåtelse av värdepapper och upplåtelse

av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från institutet på annat sätt än ge-
nom deltagande i sådana långsiktiga incitamentsprogram som löper över
minst två år och riktar sig till en vid krets av höga befattningshavare eller an-
dra anställda i institutet, får inte beslutas under tiden den 9 februari 2009�
den 31 december 2012, annat än när det gäller fastställande av rörlig ersätt-
ning som ska beräknas för tid före den 1 januari 2009 till följd av tidigare in-
gångna avtal, och omständigheter hänförliga till tiden den 9 februari 2009�
den 31 december 2012 får inte beaktas när rörlig ersättning ska beräknas till
följd av tidigare ingångna avtal, och inga rörliga ersättningar som beslutats
före den 9 februari 2009 eller fastställts under tiden den 9 februari 2009�den
31 december 2012 får verkställas eller utbetalas under denna tid, samt

c) för avtal om avgångsvederlag ska inte gälla förmånligare villkor än en-

ligt gällande riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i
företag med statligt ägande, och

3. syftar till att arvoden till styrelseledamöter och annan ersättning för sty-

relseuppdrag under åren 2009�2012 begränsas till högst den nivå som beslu-
tats före den 9 februari 2009.

1 Senaste lydelse 2010:20.

SFS 2010:1336

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1336

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna förordning träder i kraft den 17 februari 2009. Kapitaltillskott en-

ligt förordningen får inte lämnas efter den 30 juni 2011.

Denna förordning träder i kraft den 18 februari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)