SFS 2010:1337 Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning

101337.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning;

utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (2004:881) om kom-

munalekonomisk utjämning och bilagan till förordningen ska ha följande
lydelse.

2 §

1

Vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner och för

landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.

Län Kommuner

Landsting

Stockholms 19,03

10,05

Uppsala 19,63

9,45

Södermanlands 19,93

9,15

�stergötlands 19,10

9,98

Jönköpings 19,28

9,80

Kronobergs 20,16

8,92

Kalmar 20,77

8,31

Blekinge 19,24

9,84

Skåne 19,70

9,38

Hallands 19,48

9,60

Västra Götalands

19,84

9,24

Värmlands 20,45

8,63

�rebro 19,37

9,71

Västmanlands 20,07

9,01

Dalarnas 19,76

9,32

Gävleborgs 19,35

9,73

Västernorrlands 20,74

8,34

Jämtlands 20,52

8,56

Västerbottens 20,35

8,73

Norrbottens 20,23

8,85

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 19,60 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner.

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 9,48 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för landsting.

1 Senaste lydelse 2007:1271.

SFS 2010:1337

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1337

3 §

2

Vid beräkning av inkomstutjämningsavgifter för kommuner och för

landsting ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.

Län Kommuner

Landsting

Stockholms 16,96

9,53

Uppsala 17,56

8,93

Södermanlands 17,86

8,63

�stergötlands 17,03

9,46

Jönköpings 17,21

9,28

Kronobergs 18,09

8,40

Kalmar 18,70

7,79

Blekinge 17,17

9,32

Skåne 17,63

8,86

Hallands 17,41

9,08

Västra Götalands

17,77

8,72

Värmlands 18,38

8,11

�rebro 17,30

9,19

Västmanlands 18,00

8,49

Dalarnas 17,69

8,80

Gävleborgs 17,28

9,21

Västernorrlands 18,67

7,82

Jämtlands 18,45

8,04

Västerbottens 18,28

8,21

Norrbottens 18,16

8,33

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 17,54 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för kommuner.

För en kommun som inte ingår i ett landsting är skattesatsen 8,95 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för landsting.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

2 Senaste lydelse 2007:1271.

background image

3

SFS 2010:1337

Bilaga

3

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för kostnadsutjämningen

Genomsnittlig standardkostnad

Kommuner

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före
uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande
verksamheter är:

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

5 885

Förskoleklass och grundskola
� Förskoleklass

507

� Grundskola

8 115

Gymnasieskola

3 916

Individ- och familjeomsorg
� Barn- och ungdomsvård

1 363

� �vrig individ- och familjeomsorg

1 921

�ldreomsorg

8 684

Beloppen avser år 2009.

Landsting

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjäm-
ningsårets kostnadsnivå för hälso- och sjukvård är 18 315 kronor per invånare.
Beloppet avser år 2009.

Delat huvudmannaskap

Den för landet genomsnittliga standardkostnaden före uppräkning till utjäm-
ningsårets kostnadsnivå för kollektivtrafik är 1 585 kronor per invånare.
Beloppet avser år 2009.

Nettoprisindex

Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utveck-
lingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i netto-
prisindex för respektive år används följande: 2003 (1,5), 2004 (0,1), 2005
(0,1), 2006 (1,1), 2007 (2,7), 2008 (2,7), 2009 (-0,8), 2010 (1,6) och 2011
(0,8).

Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp till

utjämningsårets kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex året före utjäm-
ningsåret samt utjämningsåret: förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,
förskoleklass och grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg,
äldreomsorg, löner, hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik.

3 Senaste lydelse 2009:1030.

background image

4

SFS 2010:1337

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Följande kostnadsslags standardkostnad räknas upp till utjämningsårets

kostnadsnivå med hjälp av nettoprisindex år 2003 t.o.m. utjämningsåret:
bebyggelsestruktur.

Följande kostnadsslags standardkostnad räknas inte upp till utjämnings-

årets kostnadsnivå: barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt befolk-
ningsförändringar.

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �