SFS 2010:1338 Förordning om ändring i förordningen (2008:776) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade

101338.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:776) om
utjämning av kostnader för stöd och service till
vissa funktionshindrade;

utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen föreskriver att 3�6 §§ förordningen (2008:776) om utjämning

av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade och bilagan till
förordningen ska ha följande lydelse.

3 §

Underlag för beräkningar av standardkostnaden ska utgöras av Statis-

tiska centralbyråns räkenskapssammandrag, Socialstyrelsens individ- och
insatsstatistik (mikrostatistik) för insatser enligt lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade och Försäkringskassans statistik om
antalet beslut om assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,
två år före utjämningsåret.

4 §

En kommuns standardkostnad ska beräknas enligt följande. Antalet

personer i kommunen med verkställda beslut om insatser enligt 9 § 2�8 och
10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och
insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 samma lag samt
antalet personer som beviljats personlig assistans enligt 51 kap. socialförsäk-
ringsbalken, multipliceras med den enligt 5 § beräknade genomsnittliga
kostnaden per insats i landet, varefter produkterna summeras. För personer i
kommunen med verkställda beslut avseende både insatsen personlig assis-
tans enligt 9 § 2 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och
insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 samma lag, ska
endast kostnaden för den sistnämnda insatsen ingå i beräkningen. Till sum-
man adderas kommunens ersättning till Försäkringskassan enligt 51 kap.
socialförsäkringsbalken enligt räkenskapssammandraget.

Den enligt första stycket beräknade kostnaden multipliceras med det per-

sonalkostnadsindex som beräknats enligt 6 §. Produkten multipliceras med
nettoprisindex och en korrigeringsfaktor. Den erhållna produkten divideras
slutligen med antalet invånare i kommunen, varvid kommunens standard-
kostnad är beräknad.

5 §

Den genomsnittliga kostnaden per insats enligt 4 § ska beräknas enligt

följande.

Genomsnittskostnaden för daglig verksamhet framgår direkt av räken-

skapssammandraget och mikrostatistiken. De övriga insatserna beräknas

SFS 2010:1338

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1338

utifrån skattningar baserade på kostnader för bostad med särskild service,
personlig assistans och övriga insatser, vilka också framgår av räkenskaps-
sammandraget.

Beträffande boende enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

funktionshindrade ska följande gälla. Genomsnittskostnaden för bostad med
särskild service för vuxna ska utgöra ett riktvärde för övriga boendeformer.
Bostad med särskild service för barn och ungdomar ska motsvara 125
procent och barn i familjehem 45 procent av riktvärdet.

Genomsnittskostnaden för personlig assistans enligt lagen om stöd och

service till vissa funktionshindrade ska utgöra ett riktvärde för personlig
assistans enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken. Personlig assistans enligt
51 kap. socialförsäkringsbalken ska motsvara 50 procent av riktvärdet.

För övriga insatser ska följande gälla. Genomsnittskostnaden för insatsen

korttidsvistelse ska utgöra ett riktvärde för följande insatser. Korttidstillsyn
ska motsvara 55 procent, avlösarservice 25 procent, ledsagarservice 25
procent och kontaktperson 10 procent av riktvärdet.

Den genomsnittliga kostnaden per insats ska uppdateras årligen.

6 §

1

Personalkostnadsindexet beräknas dels utifrån kostnadsuppgifter från

räkenskapssammandraget 2009, dels utifrån den kostnad som beräknats
enligt 4 § första stycket. Beräkningen görs på följande sätt.

Ett belopp motsvarande 70 procent av skillnaden mellan en beräknad

personalkostnad per kommun för år 2009 och den personalkostnad som ingår i
den i första stycket sistnämnda kostnaden, adderas till sistnämnda kostnad.
Den erhållna summan divideras med den i första stycket sistnämnda kostna-
den.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om underlag för beräkningar

av standardkostnaden beträffande sådana uppgifter om assistansersättning
och ersättning till Försäkringskassan som avses i 3 § och 4 § första stycket
sista meningen i deras nya lydelser. Detta gäller dock endast till och med ut-
jämningsåret 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:937.

background image

3

SFS 2010:1338

Bilaga

2

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för
kostnadsutjämningen

Befolkningsuppgifter

Befolkningsuppgifter hämtas från Statistiska centralbyråns (SCB) befolk-
ningsstatistik.

Nettoprisindex

Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utveck-
lingen av nettoprisindex. Som genomsnittlig procentuell förändring i netto-
prisindex för respektive år används följande: 2010 (1,6) och 2011 (0,8).

Genomsnittskostnaden

Genomsnittskostnaden per insats i landet beräknas enligt följande formel:

Boendeformer

Vuxna = nettokostnader från rad 5131 enligt räkenskapssammandraget /
(antal beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade + antal beslut
om boende enligt 9 § 8 lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade x 1,25 + antal beslut om familjehem enligt 9 § 8 lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade x 0,45).

Barn = genomsnittskostnaden för vuxna x 1,25.
Barn i familjehem = genomsnittskostnaden för vuxna x 0,45.

Personlig assistans

Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade = nettokostnader från rad 5133 enligt räkenskaps-
sammandraget / (antal beslut enligt 9 § 2 lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade + antal beslut enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken x
0,50).

Personlig assistans enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken = genom-

snittskostnaden för personlig assistans enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade x 0,50.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet = nettokostnader från rad 5135 enligt räkenskaps-
sammandraget / antal beslut enligt 9 § 10 lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade.

2 Senaste lydelse 2009:937.

background image

4

SFS 2010:1338

�vriga insatser

Korttidsvistelse = nettokostnader från rad 5139 enligt räkenskapssamman-
draget / (antal beslut enligt 9 § 6 lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade + antal beslut enligt 9 § 7 lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade x 0,55 + antal beslut enligt 9 § 5 lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade x 0,25 + antal beslut enligt 9 § 3
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade x 0,25 + antal beslut
enligt 9 § 4 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade x 0,10).

Korttidstillsyn = genomsnittskostnaden för korttidsvistelse x 0,55.
Avlösarservice = genomsnittskostnaden för korttidsvistelse x 0,25.
Ledsagarservice = genomsnittskostnaden för korttidsvistelse x 0,25.
Kontaktperson = genomsnittskostnaden för korttidsvistelse x 0,10.

Standardkostnadsberäkning

Den första delen av standardkostnaden beräknas enligt följande formel:
S = BV x bv + BB x bb + FH x fh + DV x dv + KV x kv + KT x kt + AS x as
+ LS x ls + KP x kp + PAK x pak + PAF x paf + FK,
där förkortningar förklaras som
S = standardkostnad,
BV = bostad med särskild service för vuxna,
bv = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
BB = bostad med särskild service för barn och ungdomar,
bb = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
FH = boende i familjehem,
fh = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
DV = daglig verksamhet,
dv = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
KV = korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
kv = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
KT = korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år,
kt = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
AS = avlösarservice i hemmet,
as = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
LS = ledsagarservice,
ls = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
KP = biträde av kontaktperson,
kp = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
PAK = biträde av personlig assistent beslutad av kommunen enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade exklusive perso-
ner med både sådan insats och insatsen bostad med särskild service för
vuxna,
pak = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
PAF = biträde av personlig assistent beslutad av Försäkringskassan enligt
51 kap. socialförsäkringsbalken,
paf = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
FK = kommunens ersättning till Försäkringskassan enligt 51 kap. social-
försäkringsbalken.

background image

5

SFS 2010:1338

Personalkostnadsindex (PK-IX)

Personalkostnadsindexets beräkning

A = Externa löner.
B = Entreprenad och köp av verksamhet.
C = Interna köp och övriga interna kostnader.
D = Internt fördelade kostnader enligt kommunnyckeln.
E = Internt fördelade kostnader enligt SCB-nyckeln.
F = Interna intäkter.
G = Ersättning från Försäkringskassan enligt 51 kap. socialförsäkrings-
balken.
H = Ersättning till Försäkringskassan enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.
J = Försäljning av verksamhet till andra kommuner.
S = Standardkostnad enligt tidigare beräkning.

Beräknade personalkostnader

Lönekostnader inklusive personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) för
anställda som är 26 till 64 år 2009 enligt Sveriges Kommuner och Lands-
tings cirkulär 09:84.

Tillkommer 85 procent av köp av verksamhet, övriga interna kostnader,

internt fördelade kostnader.

Avgår 85 procent av ersättning från Försäkringskassan, försäljning till

andra kommuner, interna intäkter.

Tillkommer kommunens beräknade personalkostnad för köpta verksam-

heter avseende personlig assistans.

Steg 1

Lönekostnaden (A) x PO-pålägg + 0,85 x (B+C+D+E) � 0,85 x (F+G+J) +
0,85 x 0,20 x ((H/0,20) � G) = beräknade personalkostnader.

Steg 2

Personalkostnader ingående i den första delen av den beräknade standard-
kostnaden beräknas utgöra 85 procent = 0,85 x S.

Steg 3

Mellanskillnaden av steg 1 och steg 2 av överskjutande personalkostnader
ersätts med 70 procent = (Lönekostnaden (A) x PO-pålägg + 0,85 x
(B+C+D+E) � 0,85 x (F+G+J) + 0,85 x 0,20 x ((H/0,20) � G) � (0,85 x S)) x
0,7.

Indexet erhålls genom att standardkostnaden adderas med värdet av steg 3

dividerat med standardkostnaden = (S + steg 3) / S.

background image

6

SFS 2010:1338

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Slutlig standardkostnad

Den slutliga standardkostnaden erhålls genom att den ursprungliga standard-
kostnaden multipliceras med personalkostnadsindex. Produkten multipli-
ceras därefter med nettoprisindex och en korrigeringsfaktor för att summan
av standardkostnaderna, inklusive personalkostnadsindex, efter uppräkning
med nettoprisindex ska överensstämma med kommunernas sammanlagda
nettokostnader, uppräknade till utjämningsårets prisnivå. Produkten divid-
eras med antalet invånare = S x PK-IX x nettoprisindex x korrigerings-
faktorn / antalet invånare i kommunen.