SFS 2010:1339 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)

101339.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);

utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen (1992:394)

1

dels att 2 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 3 a §, samt

närmast före 2 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.

2 §

2

En särskild variant är en utbildning inom ett nationellt program där

hela eller delar av det sammantagna utrymmet för en nationell inriktning och
för programfördjupning på ett nationellt program avviker från vad som an-
nars gäller. Avvikelsen ska omfatta minst 300 gymnasiepoäng. På högskole-
förberedande program får det även finnas särskilda varianter inom det este-
tiska området.

Utbildningen ska ha en tydlig egen identitet men i huvudsak rymmas inom

examensmålet för ett program.

För en idrottsutbildning gäller i stället bestämmelserna i 22�30 §§.

Förutsättningar för godkännande av särskilda varianter inom det estetiska
området

3 a §

En särskild variant inom det estetiska området ska godkännas om

villkoren i 2 § är uppfyllda och om

1. utbildningen är av hög kvalitet,
2. utbildningen efterfrågas av elever med särskilda färdigheter inom det

estetiska området,

3. kostnaden för utbildningen är rimlig i förhållande till utbildningens

syfte och kostnaden för annan gymnasial utbildning, och

4. huvudmannen har ställt upp behörighetskrav och urvalsgrunder enligt

8 och 9 §§.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 december 2010 och tillämpas på

utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011.

2. I stället för vad som anges i 2 kap. 4 § ska ansökan om särskild variant

inom det estetiska området första gången göras senast den 1 februari 2011.

1 Förordningen omtryckt 1999:844.

2 Senaste lydelse 2010:235.

SFS 2010:1339

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1339

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

3. Beslut enligt 2 kap. 3 a § ska första gången fattas senast den 1 mars

2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)