SFS 2010:1340 Förordning om ändring i förordningen (2010:232) om förenklad prövning av fristående skolor som förklarats berättigade till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) i dess lydelse före den 1 mars 2010

101340.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:232) om
förenklad prövning av fristående skolor som
förklarats berättigade till bidrag enligt 9 kap. 8 §
skollagen (1985:1100) i dess lydelse före den 1 mars
2010;

utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:232) om förenklad

prövning av fristående skolor som förklarats berättigade till bidrag enligt
9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) i dess lydelse före den 1 mars 2010

dels att 4 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen

ska ha följande lydelse.

4 §

Ansökan om rätt till bidrag ska göras senast den 15 augusti 2010 hos

Statens skolinspektion. Om ansökan avser en särskild variant inom det este-
tiska området, får dock ansökan göras senast den 1 februari 2011.

Om ansökan avser en utbildning som redan bedrivs och huvudmannen av-

ser att anordna samma utbildning inom ramen för ett nationellt program och,
i förekommande fall, en nationell inriktning utan någon sådan avvikelse som
avses i 5 § andra stycket, får ansökan göras senast den 15 maj 2010.

9 §

Statens skolinspektion ska i de fall som avses i 7 § fatta beslut senast

den 31 oktober 2010.

När ansökan är gjord enligt 4 § andra stycket och Skolinspektionen gör

bedömningen att villkoren i den bestämmelsen är uppfyllda ska dock beslut
fattas senast den 30 juni 2010.

I de fall som avses i 8 § andra stycket ska Skolinspektionens beslut fattas

senast den 30 november 2010. Om ansökan avser en särskild variant inom
det estetiska området, ska dock beslut fattas senast den 15 mars 2011.

Statens skolverk ska i de fall som avses i 8 § andra stycket fatta beslut se-

nast den 31 oktober 2010. Om ansökan avser en särskild variant inom det es-
tetiska området, ska dock beslut fattas senast den 1 mars 2011.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 april 2010 och gäller till och med

den 1 april 2011.

2. I de fall ansökan avser en utbildning som har förklarats berättigad till

bidrag av Statens skolinspektion enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) i
dess lydelse före den 1 mars 2010, Skolinspektionens beslut har överklagats

SFS 2010:1340

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1340

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

och Skolinspektionens beslut har fastställts av domstolarna, får Skolinspek-
tionens beslut enligt denna förordning fattas när beslutet har vunnit laga
kraft, dock senast den 1 februari 2013. Detsamma gäller i de fall ansökan av-
ser en utbildning som av Skolinspektionen nekats rätt till bidrag enligt 9 kap.
8 § skollagen i dess lydelse före den 1 mars 2010, Skolinspektionens beslut
har överklagats och ansökan sedan bifallits.

3. I de fall som avses i 2 får ansökan om rätt till bidrag enligt denna för-

ordning göras senast en månad efter det att det beslutet genom vilket utbild-
ningen förklarats berättigad till bidrag har vunnit laga kraft.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)