SFS 2010:1341 Havsmiljöförordning

101341.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Havsmiljöförordning;

utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 §

Denna förordning gäller förvaltningen av kvaliteten på havsmiljön

(havsmiljöförvaltning). Förordningen ingår i den strategi för en ekosystem-
baserad förvaltning och ett hållbart nyttjande av havsmiljön som avses i EU-
direktiv om havsmiljöpolitiken. Förordningen syftar till att upprätthålla eller
nå en god miljöstatus i havsmiljön.

Förordningen är meddelad
1. med stöd av 5 kap. 1 § miljöbalken i fråga om 20 §,
2. med stöd av 5 kap. 7 § miljöbalken i fråga om 24�28 §§, och
3. i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen.

Definitioner

2 §

I denna förordning avses med

art- och habitatdirektivet: rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992

om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter

2, senast ändrat ge-

nom direktiv 2006/105/EG

3,

avloppsdirektivet: rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om re-

ning av avloppsvatten från tätbebyggelse

4, senast ändrat genom förordning

(EG) nr 1137/2008

5,

badvattendirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG

av den 15 februari 2006 om förvaltning av badvattenkvaliteten och om upp-
hävande av direktiv 76/160/EEG

6, ändrat genom förordning (EG) nr 596/

2009

7,

direktivet om prioriterade ämnen: Europaparlamentets och rådets direktiv

2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom vat-
tenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv
82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt
om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG

8,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upp-
rättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdi-
rektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19, Celex 32008L0056).

2 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7 (Celex 31992L0043).

3 EUT L 363, 20.12.2006, s. 368 (Celex 32006L0105).

4 EGT L 135, 30.5.1991, s. 40 (Celex 31991L0271).

5 EUT L 311, 21.11.2008, s. 1 (Celex 32008R1137).

6 EUT L 64, 4.3.2006, s. 37 (Celex 32006L0007).

7 EUT L 188, 18.7.2009, s. 14 (Celex 32009R0596).

SFS 2010:1341

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1341

fågeldirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av

den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar

9,

havskonventionerna: konventionen om skydd av �stersjöområdets marina

miljö (S� 1996:22) och konventionen för skydd av den marina miljön i
Nordostatlanten (S� 1994:25),

havsmiljödirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG

av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på
havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi)

10, och

vattenmiljödirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG

av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgär-
der på vattenpolitikens område

11, senast ändrat genom direktiv 2009/31/EG12.

3 §

I denna förordning avses med

vatten i övergångszon: ytvatten i närheten av flodutlopp som delvis är av

salthaltig karaktär till följd av närheten till kustvatten men som på ett vä-
sentligt sätt påverkas av sötvattenströmmar,

kustvatten: vatten som finns från kusten till den linje som på varje punkt

befinner sig en nautisk mil bortom den baslinje som avses i lagen (1966:374)
om Sveriges sjöterritorium, om vattnet inte är grundvatten eller vatten i
övergångszon,

havsområde: vatten och havsbotten med underliggande jordlager som

finns i kustvatten och i de områden som finns på havssidan utanför den linje
som på varje punkt befinner sig en nautisk mil bortom den baslinje som av-
ses i lagen om Sveriges sjöterritorium, och

Nordsjön: Nordsjön och Kattegatt.

4 §

Med miljötillståndet avses i denna förordning tillståndet för miljön i ett

havsområde med hänsyn till ekosystemens struktur, funktion och processer
samt naturliga geomorfologiska, geografiska, biologiska, geologiska och kli-
matiska faktorer och naturliga eller av mänskliga aktiviteter påverkade fysi-
kaliska, akustiska och kemiska förhållanden.

5 §

Med miljökvalitetsnorm och åtgärdsprogram avses i denna förordning

detsamma som i 5 kap. miljöbalken.

Förvaltningsområden

6 §

För havsmiljöförvaltningen ska Sveriges havsområden delas in i två

förvaltningsområden som är Nordsjön och �stersjön.

7 §

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om sådana avgränsningar av

delområden inom Nordsjön och �stersjön som är lämpliga med hänsyn till
havsmiljöförvaltningen.

8 EUT L 348, 24.12.2008, s. 84 (Celex 32008L0105).

9 EUT L 20, 26.1.2010, s. 7 (Celex 32009L0147).

10 EUT L 164, 25.6.2008, s. 19 (Celex 32008L0056).

11 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1 (Celex 32000L0060).

12 EUT L 140, 5.6.2009, s. 114 (Celex 32009L0031).

background image

3

SFS 2010:1341

Ansvarig myndighet

8 §

Naturvårdsverket är den myndighet som enligt artikel 7 i havsmiljö-

direktivet ska ansvara för den havsmiljöförvaltning som avses i denna för-
ordning.

Förvaltningsperioder

9 §

Havsmiljöförvaltningen ska genomföras i sexåriga förvaltningsperio-

der där man i varje period för ett havsområde

1. gör en inledande bedömning av miljötillståndet,
2. slår fast vad som kännetecknar en god miljöstatus,
3. tar fram miljökvalitetsnormer med de indikatorer som ska användas för

att bedöma om den goda miljöstatusen upprätthålls eller nås,

4. tar fram och genomför ett program för övervakning av att miljökvali-

tetsnormerna följs, och

5. tar fram och genomför ett program för de åtgärder som ska vidtas för att

upprätthålla eller nå en god miljöstatus.

Samråd och samverkan

10 §

Naturvårdsverket ska planera sitt arbete enligt denna förordning så att

det möjliggör och uppmuntrar till deltagande av alla som berörs av havs-
miljöförvaltningen.

Naturvårdsverket ska samråda med berörda myndigheter och kommuner

samt med organisationer, verksamhetsutövare och andra enskilda innan ver-
ket

1. avslutar en inledande bedömning enligt 9 § 1,
2. meddelar föreskrifter om vad som kännetecknar en god miljöstatus en-

ligt 9 § 2 eller andra miljökvalitetsnormer enligt 9 § 3,

3 beslutar ett övervakningsprogram enligt 9 § 4 eller ett åtgärdsprogram

enligt 9 § 5, och

4. beslutar i andra frågor av stor betydelse enligt denna förordning.

11 §

Naturvårdsverket och de övriga myndigheter under regeringen som

ansvarar för frågor som har betydelse för havsmiljön ska samverka för en ef-
fektiv havsmiljöförvaltning.

Om Naturvårdsverket begär det, ska de andra myndigheterna ge in under-

lag som de har och som Naturvårdsverket behöver för att fullgöra sina upp-
gifter enligt denna förordning. Detta gäller dock inte universitet och hög-
skolor.

12 §

Om en fråga rör ett vattenområde som omfattas av Naturvårdsverkets

förvaltning enligt denna förordning och en vattenmyndighets förvaltning en-
ligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön,
ska Naturvårdsverket och vattenmyndigheten samarbeta och hjälpa varandra
så att insatserna fördelas på det sätt som är lämpligt med hänsyn till myndig-
heternas olika kompetenser och en effektiv havs- och vattenmiljöförvaltning.

background image

4

SFS 2010:1341

Inledande bedömning

13 §

Naturvårdsverket ska se till att det görs en inledande bedömning av

havsmiljön i Nordsjön och �stersjön. Bedömningen ska ligga till grund för
den förvaltning som avses i 9 § 2�5 och omfatta

1. en analys av havsområdets grundläggande egenskaper och förhållan-

den,

2. en analys av det aktuella miljötillståndet i havsområdet,
3. en analys av de viktigaste kvalitativa och kvantitativa faktorer, märk-

bara trender och mänskliga aktiviteter som påverkar miljötillståndet i havs-
området, och

4. en ekonomisk och social analys av nyttjandet av havsområdet samt de

kostnader som en försämring av havsområdets miljöer medför.

14 §

Analysen enligt 13 § 1 och 2 ska omfatta fysikalisk-kemiska förhåll-

anden, olika typer av livsmiljöer, biologiska förhållanden och hydromorfo-
logi. Analysen ska grunda sig på de faktorer som anges i tabell 1 i bilaga III
till havsmiljödirektivet.

15 §

Analysen enligt 13 § 3 ska

1. grunda sig på de faktorer i fråga om belastning och påverkan som anges

i tabell 2 i bilaga III till havsmiljödirektivet,

2. omfatta de viktigaste kumulativa och samverkande effekterna, och
3. ta hänsyn till de bedömningar som har gjorts enligt annan relevant EU-

lagstiftning.

16 §

Analysen enligt 13 § ska

1. ta hänsyn till sådana faktorer som i fråga om vatten i övergångszon,

kustvatten och territorialvatten omfattas av vattenmiljödirektivet eller annan
relevant EU-lagstiftning, och

2. ta hänsyn till och, om det är möjligt, grunda sig på andra relevanta be-

dömningar som har gjorts inom ramen för de regionala havskonventionerna
eller andra internationella avtal.

God miljöstatus

17 §

Havsmiljöförvaltningen enligt 9 § ska innebära att en god miljöstatus

upprätthålls eller nås i Nordsjön och �stersjön.

Första stycket är en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 2 § första stycket 4

miljöbalken.

18 §

Naturvårdsverket ska med stöd i kvalitetsbeskrivningarna i bilaga I

till havsmiljödirektivet slå fast vad som kännetecknar en god miljöstatus i
Nordsjön och �stersjön och då ta hänsyn till

1. fysikalisk-kemiska förhållanden, livsmiljöer, biologiska förhållanden

och hydromorfologi och andra relevanta förhållanden som anges i tabell 1 i
bilaga III till havsmiljödirektivet, och

2. de faktorer i fråga om belastning och påverkan som anges i tabell 2 i bi-

laga III till havsmiljödirektivet.

background image

5

SFS 2010:1341

19 §

Naturvårdsverket ska för Nordsjön och �stersjön ta fram miljökvali-

tetsnormer med indikatorer som avses i 9 § 3. Normerna ska

1. tas fram med hänsyn till de faktorer i fråga om belastning och påverkan

som anges i tabell 2 i bilaga III till havsmiljödirektivet och de grundläggande
förhållanden som anges i bilaga IV till havsmiljödirektivet,

2. vara förenliga med andra relevanta kvalitetskrav för havsområdet,
3. i den utsträckning det är möjligt bidra till att betydande och negativa

gränsöverskridande effekter kan hindras,

4. i fråga om kustvatten, endast omfatta de aspekter på kustvattnets kvali-

tet som inte omfattas av vattenmiljödirektivet eller annan relevant EU-lag-
stiftning, och

5. innebära att en god miljöstatus kan nås.

20 §

Naturvårdsverket får meddela sådana föreskrifter som avses i 18 och

19 §§ (miljökvalitetsnormer).

För varje miljökvalitetsnorm som Naturvårdsverket meddelar ska verket

ange vilken typ av norm det är enligt 5 kap. 2 § första stycket miljöbalken.

�vervakningsprogram

21 §

Naturvårdsverket ska se till att det för vart och ett av havsområdena

Nordsjön och �stersjön tas fram ett program för löpande övervakning av
miljötillståndet. Naturvårdsverket ska fastställa övervakningsprogrammen
och se till att de genomförs.

22 §

�vervakningsprogrammen ska

1. grundas på de förhållanden och faktorer som anges i bilaga III och för-

teckningen i bilaga V till havsmiljödirektivet,

2. grundas på och vara förenliga med bedömningar och övervakning som

sker enligt bestämmelser om skydd av områden som genomför fågeldirekti-
vet, art- och habitatdirektivet och annan relevant EU-lagstiftning eller rele-
vanta internationella avtal,

3. ta hänsyn till gränsöverskridande effekter, och
4. hänvisa till de miljökvalitetsnormer som har meddelats med stöd av

20 §.

23 §

För genomförandet av övervakningsprogrammen ska Naturvårds-

verket samarbeta med myndigheter, kommuner, organisationer och övriga
på det sätt och i den omfattning som Naturvårdsverket finner lämpligt.

�&tgärdsprogram

24 §

Naturvårdsverket ska för vart och ett av havsområdena Nordsjön och

�stersjön upprätta förslag till program för de åtgärder som behöver vidtas
för att följa de miljökvalitetsnormer som har meddelats med stöd av 20 §.
�&tgärderna ska vara kostnadseffektiva och tekniskt genomförbara.

25 §

�&tgärdsprogrammen ska

1. ta hänsyn till de olika typer av åtgärder som anges i bilaga VI till havs-

miljödirektivet,

background image

6

SFS 2010:1341

2. vara förenliga med bestämmelser om skydd av vatten som genomför

vattenmiljödirektivet, avloppsdirektivet, badvattendirektivet och direktivet
om prioriterade ämnen, annan relevant EU-lagstiftning eller relevanta inter-
nationella avtal,

3. vara förenliga med bestämmelser om skydd av områden och arter som

genomför fågeldirektivet, art- och habitatdirektivet, regionala havskonven-
tioner eller andra internationella avtal,

4. ta hänsyn till åtgärdernas sociala och ekonomiska effekter och en håll-

bar utveckling,

5. ta hänsyn till åtgärdernas gränsöverskridande effekter i syfte att minska

risken för en negativ påverkan på andra förvaltningsområden och, om möj-
ligt, positivt påverka sådana områden,

6. ange hur åtgärderna ska genomföras och hur de bidrar till att följa de

miljökvalitetsnormer som har meddelats med stöd av 20 §,

7. innehålla en sådan konsekvensanalys som avses i 5 kap. 6 § andra

stycket miljöbalken, och

8. innehålla en bedömning av såväl de ekonomiska som de miljömässiga

konsekvenserna av varje åtgärd med en kvantifiering av åtgärdernas kostna-
der och nytta.

26 §

Vid samrådet enligt 5 kap. 4 § tredje stycket miljöbalken om förslaget

till åtgärdsprogram ska Naturvårdsverket se till att

1. kungörelsen av förslaget innehåller en upplysning om var handlingarna

finns tillgängliga samt inom vilken tid och till vem synpunkter ska lämnas,

2. förslaget görs tillgängligt för allmänheten hos verket och hos länsstyr-

elserna och kommunerna inom det område som programmet omfattar, och

3. samrådet genomförs i så god tid att det efter samrådstidens utgång finns

skälig tid för en sådan prövning som avses i 27 §.

27 §

Naturvårdsverket ska ge regeringen möjlighet att pröva ett förslag till

åtgärdsprogram om

1. det rör ett annat allmänt intresse av synnerlig vikt än ett sådant som av-

ses i 1 kap. 1 § miljöbalken, eller

2. en annan myndighet eller en kommun senast vid samrådstidens utgång

har begärt att regeringen ges möjlighet att pröva förslaget på grund av att det

a) inte är förenligt med myndighetens eller kommunens verksamhet eller

av annan anledning inte är rimligt för myndigheten eller kommunen, eller

b) allvarligt avviker från bestämmelserna om havsmiljöförvaltningen i

denna förordning eller i havsmiljödirektivet.

Om det har gjorts en begäran enligt första stycket 2, ska Naturvårdsverket

överlämna den till regeringen senast en vecka efter samrådstidens utgång.

28 §

Efter det samråd som avses i 26 § och en eventuell prövning enligt

27 § ska Naturvårdsverket

1. fastställa åtgärdsprogrammet,
2. göra programmet tillgängligt för allmänheten hos verket och hos läns-

styrelserna och kommunerna inom det område som programmet omfattar,
och

3. i en ortstidning kungöra ett meddelande om att programmet har fast-

ställts och var det finns tillgängligt.

background image

7

SFS 2010:1341

Undantag

29 §

I ett havsområde får undantag göras från kravet i 17 §, om Natur-

vårdsverket finner att det inte är möjligt att nå god miljöstatus genom åtgär-
der i ett åtgärdsprogram och detta beror på

1. en åtgärd eller en brist på en åtgärd som en annan stat ansvarar för,
2. naturliga orsaker, eller andra orsaker som är exceptionella och som inte

rimligen har kunnat förutses eller förhindras,

3. förändringar av havsområdets fysiska förhållanden som är en följd av

åtgärder som vidtagits på grund av ett tvingande allmänintresse som är av så-
dan vikt att det uppväger negativa gränsöverskridande effekter eller annan
negativ påverkan på miljötillståndet, eller

4. naturliga förhållanden som inte tillåter en snar förbättring.
Undantag med stöd av första stycket får göras endast i de avseenden som

beror på att det finns ett hinder enligt 1, 2, 3 eller 4.

Undantag med stöd av första stycket 3 får inte permanent hindra eller

äventyra att god miljöstatus nås i Nordsjön eller �stersjön eller i andra havs-
områden inom Europeiska unionen.

30 §

Om det finns förutsättningar för undantag enligt 29 § ska Naturvårds-

verket

1. besluta om de särskilda åtgärder som behöver vidtas och som
a) innebär en fortsatt strävan att nå god miljöstatus,
b) motverkar betydande negativa gränsöverskridande effekter, och
c) i fall som avses i 29 § första stycket 2 eller 3 förhindrar att miljötillstån-

det i havsområdet eller andra havsområden inom Europeiska unionen för-
sämras,

2. beskriva undantagssituationen och ange skälen för de beslutade särskil-

da åtgärderna,

3. redovisa undantagssituationens och de särskilda åtgärdernas gränsöver-

skridande effekter,

4. i det åtgärdsprogram som gäller för havsområdet integrera skälen och

redovisningen enligt första stycket 2 och 3 samt, om det är möjligt, de sär-
skilda åtgärderna, och

5. se till att de särskilda åtgärderna vidtas.

31 §

Trots det som sägs i denna förordning om havsmiljöförvaltningen får

Naturvårdsverket under varje förvaltningsperiod som avses i 9 § besluta att
endast den inledande bedömningen enligt 9 § 1 ska göras, om

1. det inte finns någon betydande risk för havsmiljön, eller
2. kostnaderna för åtgärderna inte skulle stå i proportion till riskerna för

havsmiljön och det inte sker någon ytterligare försämring av havsmiljön.

Ett beslut om undantag enligt första stycket ska tas in i det åtgärdsprogram

som gäller för havsområdet.

Information till allmänheten

32 §

Utöver det som följer av 28 § ska Naturvårdsverket på lämpligt sätt

informera allmänheten om

1. de inledande bedömningarna enligt 13 §,

background image

8

SFS 2010:1341

2. vad som enligt 18 § kännetecknar en god miljöstatus,
3. de miljökvalitetsnormer som meddelas med stöd av 20 §,
4. övervakningsprogrammen enligt 21 §, och
5. de skyddade områden som avses i 25 § 3.

Miljökonsekvensbeskrivningar

33 §

Bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar och annat besluts-

underlag finns i 6 kap. miljöbalken.

Internationell havsmiljöförvaltning

34 §

Naturvårdsverket ska se till att havsmiljöförvaltningen enligt 9 § är

sammanhängande och samordnad med den havsmiljöförvaltning i Nordsjön
och �stersjön som genomförs av andra medlemsstater i Europeiska unionen.
Om det är lämpligt, ska förvaltningen också samordnas med arbetet inom ra-
men för de regionala havskonventionerna.

35 §

Naturvårdsverket ska delta i det arbete som regeringen bedriver inom

Europeiska unionen och internationellt och i det arbetet verka för att havs-
miljöförvaltningen i Nordsjön och �stersjön samordnas även med länder ut-
anför Europeiska unionen. Om det är möjligt, ska samordningen omfatta
program och verksamheter som följer av de regionala konventionerna och
andra internationella avtal.

36 §

Om det behövs för att uppfylla skyldigheterna enligt denna förord-

ning eller för att genomföra havsmiljödirektivet, ska Naturvårdsverket delta i
det arbete som regeringen bedriver inom Europeiska unionen och i det arbe-
tet verka för att samarbete och samordning sker med länder i Europeiska uni-
onen som inte genomför någon havsmiljöförvaltning i Nordsjön eller �ster-
sjön men ligger i Nordsjöns eller �stersjöns avrinningsområden. Samarbetet
och samordningen ska bygga på de samarbetsstrukturer som anges i havs-
miljödirektivet eller vattenmiljödirektivet.

37 §

Om Naturvårdsverket i arbetet med åtgärdsprogram finner att en

mänsklig verksamhet sannolikt kommer att ha betydande gränsöverskrid-
ande effekter i fråga om skydd av sådana områden som avses i 25 § 3 eller
andra betydande gränsöverskridande effekter i Nordsjön eller �stersjön, ska
verket genom att delta i det arbete som regeringen bedriver inom Europeiska
unionen och internationellt samarbeta med de myndigheter som har mot-
svarande uppgifter i andra berörda stater eller med den internationella orga-
nisation som berörs.

Samarbetet ska ske i syfte att vidta de åtgärder som behövs för att nå en

god miljöstatus i de berörda havsområdena och för att upprätthålla eller åter-
ställa ekosystemens skydd, struktur och funktion.

38 §

Om ett problem som påverkar miljötillståndet i Nordsjön eller �ster-

sjön inte kan lösas med åtgärder enligt ett åtgärdsprogram, eller om proble-
met har samband med annan unionspolitik eller ett internationellt avtal, ska
Naturvårdsverket informera regeringen om detta och lämna ett sådant under-

background image

9

SFS 2010:1341

lag eller sådana rekommendationer som avses i artikel 15.1 i havsmiljö-
direktivet till regeringen.

Rapportering

39 §

Naturvårdsverket ska fullgöra de uppgifter i fråga om information och

rapportering till Europeiska kommissionen som följer av havsmiljödirekti-
vet.

Naturvårdsverket ska i deltagandet i det arbete som regeringen bedriver

inom Europeiska unionen och internationellt fullgöra de uppgifter i fråga om
information och rapportering till andra medlemsstater i Europeiska unionen
och till de behöriga organ enligt de regionala havskonventionerna och andra
internationella avtal som följer av havsmiljödirektivet.

1. Denna förordning träder i kraft den 28 december 2010.
2. Den första förvaltningsperioden enligt 9 § ska vara genomförd senast

vid utgången av 2016 och

a) senast den 15 juli 2012 ska en första inledande bedömning enligt 9 § 1

vara genomförd, vad som kännetecknar en god miljöstatus enligt 9 § 2 för
första gången ha slagits fast och de miljökvalitetsnormer med indikatorer
som avses i 9 § 3 för första gången ha tagits fram,

b) senast vid utgången av 2013 för första gången ha informerat allmän-

heten om skyddade områden enligt 32 § 5,

c) senast den 15 juli 2014 ska ett övervakningsprogram som avses i 9 § 4

för första gången ha tagits fram och börjat genomföras,

d) senast vid utgången av 2015 ska ett åtgärdsprogram som avses i 9 § 5

för första gången ha tagits fram, och

e) senast vid utgången av 2016 ska det åtgärdsprogram som avses i d ha

börjat genomföras.

3. I den andra förvaltningsperioden enligt 9 § ska den inledande bedöm-

ningen, vad som kännetecknar en god miljöstatus, miljökvalitetsnormerna
med indikatorer, informationen om skyddade områden, övervakningspro-
grammet och åtgärdsprogrammet uppdateras så att de är aktuella och, i fråga
om uppdaterade program, börjat genomföras senast vid den tidpunkt som in-
faller sex år efter den tidpunkt som anges i punkten 2. I de därefter följande
förvaltningsperioderna ska uppdatering göras inom sex år från det att den se-
naste uppdateringen skulle ha varit gjord.

4. Kravet på god miljöstatus i 17 § ska vara uppfyllt senast vid utgången

av 2020. Om god miljöstatus har nåtts i Nordsjön eller �stersjön före ut-
gången av 2020, ska den goda miljöstatusen upprätthållas.

5. Om Naturvårdsverket finner att det på grund av ett naturligt förhållande

inte är möjligt att förbättra havsmiljön så att god miljöstatus i ett havsområde
nås senast vid utgången av 2020, får god miljöstatus trots punkten 4 nås vid
en senare tidpunkt i de avseenden som beror på det naturliga förhållandet.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010