SFS 2010:1342 Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen

101342.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tryckfrihetsförordningen;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 10 § tryckfrihetsförord-

ningen

2 ska ha följande lydelse.

2 kap.

10 §

Handling som förvaras hos en myndighet endast som led i teknisk be-

arbetning eller teknisk lagring för annans räkning anses inte som allmän
handling hos den myndigheten.

Som allmän handling anses inte handling som en myndighet förvarar

endast i syfte att kunna återskapa information som har gått förlorad i en
myndighets ordinarie system för automatiserad behandling av information
(säkerhetskopia).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

TOBIAS BILLSTR�M
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:58, bet. 2009/10:KU23, rskr. 2009/10:307, bet. 2010/11:KU6, rskr.
2010/11:28.

2 Tryckfrihetsförordningen omtryckt 2002:908.

SFS 2010:1342

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010