SFS 2010:1343 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

101343.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 kap. 14 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) samt rubriken närmast före 18 kap. 14 § ska ha
följande lydelse.

18 kap.

I säkerhetssyfte genererade kopior hos Regeringskansliet

14 §

Sekretess gäller för uppgift i kopior som i säkerhetssyfte har genere-

rats i Regeringskansliets datasystem och som har bevarats med anledning av
naturkatastrofen i Asien år 2004, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan fara för att Regeringskansliets verksamhet skadas.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Föreskrifterna i 10 kap. gäller inte i fråga om sekretessen enligt denna pa-

ragraf. Sekretessen hindrar dock inte att uppgift lämnas till riksdagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:58, bet. 2010/11:KU6, rskr. 2010/11:28.

SFS 2010:1343

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010