SFS 2010:1345 Förordning om särskild dagersättning till vissa nyanlända invandrare som vistas vid mottagningsenhet

101345.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om särskild dagersättning till vissa nyanlända
invandrare som vistas vid mottagningsenhet;

utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om särskild dagersättning

till nyanlända invandrare som deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan
enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare när de vistas vid en mottagningsenhet hos Migrationsverket.

Särskild dagersättning

2 §

Särskild dagersättning enligt denna förordning lämnas till nyanlända

som omfattas av 1 § och som saknar egna medel för sin dagliga livsföring.
Sådan ersättning lämnas under högst 30 dagar från det att ersättning enligt
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. inte längre betalas ut.
Om det finns särskilda skäl för det, får dock ersättning lämnas under längre
tid än 30 dagar.

3 §

Särskild dagersättning betalas ut med ett belopp som beräknas enligt

6 § förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.

Särskild dagersättning för barn lämnas dock bara i den mån den sökandes

make eller sambo inte har fått någon av följande ersättningar för barnet
utbetald för samma period:

� dagersättning enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande

m.fl.,

� särskild dagersättning enligt denna förordning, eller
� etableringstillägg enligt 2 kap. 9 § förordningen (2010:407) om

ersättning till vissa nyanlända invandrare.

Beslut och utbetalning

4 §

När Migrationsverket får en uppgift från Arbetsförmedlingen enligt

3 kap. 14 § förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända
invandrare om att en person som vistas vid en mottagningsenhet hos
Migrationsverket har rätt till etableringsersättning för deltagande i aktiviteter

SFS 2010:1345

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1345

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare, ska Migrationsverket pröva om särskild dagersättning ska
betalas ut till personen enligt denna förordning.

Migrationsverket betalar ut särskild dagersättning i förskott.

�verklagande

5 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om

överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Bemyndigande

6 §

Migrationsverket får meddela de föreskrifter som behövs för

verkställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)