SFS 2010:1347 Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen

101347.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tryckfrihetsförordningen;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 4 och 5 §§ tryckfrihetsför-

ordningen

2 ska ha följande lydelse.

3 kap.

4 §

En myndighet eller ett annat allmänt organ får inte efterforska författa-

ren till framställning som införts eller varit avsedd att införas i tryckt skrift,
den som utgett eller avsett att utge framställning i sådan skrift eller den som
lämnat meddelande enligt 1 kap. 1 § tredje stycket, i vidare mån än vad som
erfordras för åtal eller annat ingripande mot honom som inte står i strid med
denna förordning. Får efterforskning förekomma, ska den i 3 § angivna tyst-
nadsplikten beaktas.

Inte heller får en myndighet eller ett annat allmänt organ ingripa mot nå-

gon för att han eller hon i en tryckt skrift har brukat sin tryckfrihet eller med-
verkat till ett sådant bruk.

5 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet mot författarens eller, i fall

som avses i 1 §, mot utgivarens eller meddelarens vilja på tryckt skrift sätter
ut dennes namn, pseudonym eller signatur eller åsidosätter sin tystnadslikt
enligt 3 §, döms till böter eller fängelse i högst ett år. Till samma straff döms
den som uppsåtligen eller av oaktsamhet på skriften såsom författare, utgi-
vare eller meddelare sätter ut namnet på eller pseudonym eller signaturen för
annan person än den verkliga författaren, utgivaren eller meddelaren.

För efterforskning i strid med 4 § första stycket första meningen döms, om

efterforskningen har skett uppsåtligen, till böter eller fängelse i högst ett år.

För uppsåtligt ingripande i strid med 4 § andra stycket döms, om åtgärden

utgör avskedande, uppsägning, meddelande av disciplinpåföljd eller en lik-
nande åtgärd, till böter eller fängelse i högst ett år.

1 Prop. 2009/10:81, bet. 2009/10:KU18, rskr. 2009/10:303, bet. 2010/11:KU3, rskr.
2010/11:26.

2 Tryckfrihetsförordningen omtryckt 2002:908.

SFS 2010:1347

Utkom från trycket
den 3 december 2010

background image

2

SFS 2010:1347

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Allmänt åtal för brott som avses i första stycket får väckas endast om mål-

säganden anmält brottet till åtal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

TOBIAS BILLSTR�M
(Justitiedepartementet)